Om / Vedtægter
VEDTÆGTER
for
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
(Danish Society for Clinical Pharmacology)
 
§ 1 Navn

Stk. 1. Selskabets navn er Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Forkortes: DSKF. Det engelske navn er: Danish Society for Clinical Pharmacology.

§2 Formål

DSKF er det specialebærende, videnskabelige selskab for klinisk farmakologi i Danmark. Selskabets formål er at varetage og repræsentere specialets interesser, såvel nationalt som internationalt, samt at arbejde for udvikling og implementering af rationel farmakoterapi til gavn for brugere og ansatte i sundhedsvæsenet og samfundet generelt.
Herunder:
• at fremme forskning og undervisning inden for klinisk farmakologi
• at rådgive vedrørende præ- og postgraduat uddannelse i klinisk farmakologi
• at rådgive sundhedsmyndighederne i klinisk farmakologiske anliggender
• at styrke kendskabet til klinisk farmakologi
 
§3 Medlemmerne

Stk. 1. Selskabets medlemmer er læger med interesse for det klinisk farmakologiske arbejdsområde. Selskabets bestyrelse kan i særlige tilfælde, efter ansøgning, bevilge andre end læger medlemskab af Selskabet.
Selskabets bestyrelse kan indstille til generalforsamlingen, at medlemmer, som har ydet en særlig indsats for specialet og selskabet, udpeges til æresmedlemmer. Disse er medlemmer på livstid og betaler ikke kontingent. Medlemmer og æresmedlemmer kan i særlige tilfælde ekskluderes af selskabet ved 2/3 stemmeflertal i bestyrelsen.

Stk. 2. Indmeldelse foregår via Lægeforeningen

Stk. 3. Udmeldelse finder sted via Lægeforeningen. Som udmeldt betragtes også den, der ikke betaler kontingent ved den ordinære kontingentopkrævning eller behørig påmindelse herom.
 
§4 Kontingent

Kontingentet fastsættes for et regnskabsår ad gangen på den ordinære generalforsamling.
 
§5 Økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder et regnskab, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet revideres af to, på en generalforsamling valgte, revisorer. Se §6, stk. 2.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Selskabet tegnes af formanden samt ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

§6 Generalforsamlingen

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.
 
Stk. 1. Indkaldelse. Selskabet afholder én ordinær generalforsamling årligt, almindeligvis før udgangen af april måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 28 dages varsel.
 
Stk. 2. Dagsorden. På generalforsamlingen skal følgende punkter som minimum behandles:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab- og budgetfremlæggelse, samt kontingentfastsættelse
4. Rapport fra selskabets stående råd og udvalg
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af øvrige bestyrelse
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt
Forslag til bestyrelsesmedlemmer og øvrige indkomne forslag til dagsordenen skal være den siddende bestyrelse i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden, kandidater til formands- og bestyrelsesvalg og indkomne forslag skal fremsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Stk. 3. Valg af formand. Formanden vælges ved en separat afstemning, som afgøres ved simpelt flertal. Hvis der er flere kandidater til valget, afholdes skriftlig afstemning. Kandidater til formandsvalget skal være speciallæger i klinisk farmakologi og må ikke være ansat i lægemiddelindustrien, dvs. have hovedbeskæftigelse ved et firma, som markedsfører mindst ét lægemiddel i Danmark.
 
Stk. 4. Valg af øvrige bestyrelse. Ud over formanden vælges 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ved relativt flertal. Kandidater til bestyrelsen skal være læger.
Såfremt der er flere kandidater end ledige pladser i bestyrelsen, skal afstemningen foregå skriftligt, herunder elektronisk. Hvert medlem kan maksimalt afgive det antal stemmer, som svarer til det ledige antal pladser i bestyrelsen. De kandidater, som opnår flest stemmer, vælges til bestyrelsen. De to, som herefter har opnået flest stemmer, er valgt som suppleanter.
 
Stk. 5. Funktionsperiode for formand og bestyrelsesmedlemmer. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg 2 gange (maksimalt 6 års funktionsperiode). Suppleanter vælges for 1 år ad gangen med mulighed for genvalg.
Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 6 år, kan først nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst 2 foreningsår siden medlemmets seneste funktionsperiode.
 
Stk. 6. Valg af revisorer. Generalforsamlingen vælger desuden to revisorer og en revisorsuppleant ved mundtlig afstemning. Valgene gælder for 3 år ad gangen med mulighed for genvalg.
 
Stk. 7. Stemmeafgivelse for fraværende medlemmer. Fraværende medlemmer kan afgive stemmer til personvalg samt om andre spørgsmål på generalforsamlingens dagsorden ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen, herunder elektronisk.
 
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel af bestyrelsen, enten på dennes initiativ eller såfremt mindst 10 af Selskabets medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen har anmodet herom. Anmodningen skal indeholde motivet til den ekstraordinære generalforsamling, der skal finde sted senest 6 uger efter anmodningens fremsættelse. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.
Fraværende medlemmer kan afgive stemmer til personvalg samt om andre spørgsmål på den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.

 

§7 Bestyrelsen

Stk. 1. Selskabets virksomhed ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen består af syv medlemmer og to suppleanter, som alle skal være læger.
 
Stk. 2. Bestyrelsen er selvkonstituerende (bortset fra formanden) og konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formand og næstformand, kasserer, sekretær og tre ordinære medlemmer. De to suppleanter er de, som har opnået flest stemmer uden at blive valgt på generalforsamlingen (se §6, stk. 4).
 
Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter eller ophæver udvalg eller arbejdsgrupper til behandling af forskellige opgaver og fastlægger deres kommissorium. Bestyrelsen udpeger medlemmer til disse hverv.
 
Stk. 4. Bestyrelsen afgør, hvilke nationale og internationale foreninger og organisationer, foreningen skal være tilsluttet.
 
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden den udslagsgivende stemme. Suppleanter har tale-, men ikke stemmeret.
 
§8 Vedtægtsændringer

Vedtagelse af vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af de ordinære medlemmer afgiver stemme og kræver yderligere mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.
 
§9 Selskabets opløsning

Selskabets opløsning eller sammenslutning med andre selskaber kan kun finde sted, såfremt forslag herom har været optaget på dagsordenen på en generalforsamling og vedtaget på denne. Hvis forslaget vedtages på generalforsamlingen, udsendes det til urafstemning blandt samtlige medlemmer og gennemføres ved bestyrelsens foranstaltning, hvis mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
________________________________
Vedtaget af den stiftende generalforsamling 3. marts 1977. Revideret d. 25. september 2002, d. 17. april 2015 samt 4. februar 2020.