Om / Vedtægter

VEDTÆGTER

LOVE

for

Dansk Selskab for  Klinisk Farmakologi

(Danish Society of Clinical  Pharmacology)

§1

Selskabets formål er at fremme forskning  og undervisning indenfor klinisk farmakologi, at rådgive vedrørende  præ- og postgraduat uddannelse i klinisk farmakologi samt at rådgive  sundhedsmyndighederne i klinisk farmakologiske anliggender, herunder  ved stillingsbesættelser. Selskabet repræsenterer dansk klinisk farmakologi  overfor udlandet.

§2

Selskabet er en sammenslutning af læger,  der udviser interesse for det klinisk farmakologiske arbejdsområde.  Anmodning om optagelse stiles til bestyrelsen og sendes til sekretæren.  Selskabets bestyrelse kan i særlige tilfælde, efter ansøgning, bevilge  andre end læger medlemskab af Selskabet. Selskabet afholder mindst  3 videnskabelige møder om året. Disse møder er åbne og kan holdes  som fællesmøder med andre selskaber, f.eks. Dansk Farmakologisk Selskab  og Dansk Selskab for Intern Medicin.

Udmeldelse af Selskabet skal ske skriftligt  til sekretæren. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent  i to konsekutive perioder.

§3

Kontingentet fastsættes for et regnskabsår  ad gangen på den ordinære generalforsamling, der afholdes før  det pågældende regnskabsår. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§4

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.  Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af syv medlemmer og to  suppleanter, som alle skal være læger. Bestyrelsens enkelte medlemmer  vælges på en ordinær generalforsamling ved relativ stemmeflerhed*.  Hvis antallet af foreslåede medlemmer overstiger antallet af ledige  bestyrelsespladser, skal afstemningen ske skriftligt. Ethvert lægeligt  medlem af Selskabet kan vælges til bestyrelsen. Forslag til bestyrelsesmedlemmer  må være den siddende bestyrelse i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen,  og skal af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 14 dage før  generalforsamlingen. Hvis skriftlig afstemning skal finde sted, kan  de fremmødte på hver stemmeseddel maksimalt opføre det antal navne,  der svarer til antallet af ledige bestyrelsespladser. Fraværende medlemmer  kan afgive stemme om dette og andre spørgsmål på generalforsamlingens  dagsorden ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen eller skriftlig fuldmagt  til et mødende medlem.

Valg af bestyrelsen gælder for to år. Umiddelbart genvalg kan finde sted to gange. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en sekretær og en kasserer.

Selskabet tegnes af formanden i forbindelse  med et af bestyrelsesmedlemmerne.

Generalforsamlingen vælger foruden bestyrelsen  to revisorer og en revisorsuppleant ved mundtlig afstemning. Valgene  gælder for tre år af gangen med ret til genvalg.

§5

Selskabet afholder èn ordinær generalforsamling  årligt, almindeligvis i januar måned. Generalforsamlingen skal indkaldes  med mindst 28 dages varsel. Generalforsamlingen ledes af en dirigent,  der vælges ved stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig  ved simpel stemmeflerhed. På generalforsamlingen skal følgende punkter  behandles: 1. Valg af dirigent, 2. Valg af bestyrelsen, 3. Formandens  beretning om Selskabets virksomhed, 4. Selskabets stående udvalg og  råd aflægger rapport, 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab  til godkendelse, 6. Valg af revisorer, 7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes  med mindst to ugers varsel af bestyrelsen, enten på dennes initiativ  eller såfremt mindst seks af Selskabets medlemmer skriftlig overfor  bestyrelsen har anmodet herom. Anmodningen skal indeholde motivet til  den ekstraordinære generalforsamling, der skal finde sted senest tre  uger efter anmodningens fremsættelse. Den ekstraordinære generalforsamling  er beslutningsdygtig ved simpel stemmeflerhed.

§6

Generalforsamlingen vælger repræsentanter  til:

  1. Dansk Medicinsk Selskabs repræsentantskab    (repræsentanternes funktionstid er tre år) og umiddelbart genvalg    kan finde sted én gang.
  2. Det i lægelovens §14 stk.    1 omhandlede råd (tre repræsentanter, heraf én med tjenestested udenfor    Stor-København, funktionstiden er fire år).
  3. De i Lægelovens §4 stk.    2 omhandlede tilforordnede til Sundhedsstyrelsens Specialistnævn (valgte    repræsentanters funktionstid er fire år).
  4. Andre stående udvalg og råd,    som generalforsamlingen beslutter at nedsætte. Sådanne udvalg og råd    kan også nedsættes af bestyrelsen.

§7

Vedtagelse af lovændringer kan kun ske  på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af de ordinære medlemmer  er repræsenteret og kræver yderligere mindst ¾ af de afgivne  stemmer.

§8

Selskabets opløsning eller sammenslutning  med andre selskaber kan kun finde sted, såfremt forslag herom har været  optaget på dagsordnen på en ordinær generalforsamling og drøftet  på denne. Hvis forslaget vedtages, udsendes det til urafstemning blandt  samtlige medlemmer og gennemføres ved bestyrelsens foranstaltning,  hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

_________________________________

Vedtaget af den stiftende generalforsamling  3. marts 1977. Revideret d. 25. september 2002 og d.17. april 2015.