Om / Bestyrelsesmøder / 2019 / 3. Juni 2019

3. Juni 2019

Referat bestyrelsesmøde i DSKF 3/6-2019, AKF Odense, WP 19, 2.
Tilstede: Maija, Morten, Zandra, Kenneth, Lene, Sidsel, Rasmus og Simon pr. Skype.
Afbud: Charlotte

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen har i forbindelse med årsmødet konstitueret sig som følger:
Formand: Maija Bruun Haastrup
Næstformand: Morten Rix Hansen
Kasserer: Charlotte Uggerhøj Andersen
Sekretær: Zandra Nymand Ennis
Lene Høimark
Rasmus Huan Olsen
Sidsel Arnspang Pedersen
Suppleant: Kenneth Skov
Suppleant: Simon Reuter

3. Bestyrelsesmedlemmers habilitet ift. aktuelle dagsorden
Ingen

4. DSKF Årsmøde 2019 d. 26.-27. april Muusholm Hotel, Korsør
a. Evaluering af årsmødet, rammer, varighed m.m.
Det var et godt årsmøde, men der er enighed om, at det gerne må vare lidt længere på dag 2 fremover, f.eks. til kl. 15. Der bør også være bedre tid til længere pauser eller gåture i programmet.
b. Regnskab for årsmødet
Det endelige regnskab er ikke gjort op, men vi forventer at ende med et lille overskud.
c. Årsmøde 2020
Der stiles imod et 2-dages årsmøde, evt. på hverdage, i omegnen af Fredericia eller Middelfart. Lene indhenter tilbud fra mulige konferencesteder.

5. Opfølgning på årsmødet. Hvad skal vi arbejde med i det kommende år?
a. Habilitetspolitik
Det ser ikke ud til at give mening at udarbejde en habilitetspolitik for specialet. Man kan overveje at indskrive i nye vedtægter, at formanden ikke må have industritilknytning, men den øvrige bestyrelse skal fortsat være åben for medlemmer ansat i industrien.
b. Vedtægtsændringer
Det var et ønske på årsmødet, at vi iværksætter en ændring af vedtægterne. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Maija, Kenneth, Lene og Morten. Vi indbyder centrene til at komme med forslag til ændringer og til at sende en repræsentant til arbejdsgruppen.
c. Implementering af målbeskrivelse, skabeloner for uddannelsesprogrammer etc. Arbejdsgruppe? Uddannelsesrådet?
Når målbeskrivelsen forhåbentlig snart er godkendt, starter arbejdet med implementeringen. Det påhviler Uddannelsesrådet, som imidlertid først skal suppleres op, da der er en del vakante poster, og som bør have solid opbakning fra målbeskrivelsesudvalget og bestyrelsen.
d. PR-gruppe
Formen for dette er endnu uafklaret.

6. Årshjul – plan for bestyrelsesmøder for det kommende år (1 per kvartal)
Vi stiler efter 4-5 fysiske bestyrelsesmøder årligt, heraf et placeret i forbindelse med Odense-mødet (årsmødet i DSF) og et i forbindelse med årsmødet i DSKF. De øvrige placeres med to i andet halvår og muligvis et mellem årsmødet og sommerferien. Der stiles såvidt muligt mod at afholde bestyrelsesmøderne i forbindelse med U-kurser.

De kommende bestyrelsesmøder bliver derfor ultimo august/primo september (afklares via Doodle), 21. oktober i Odense (i forbindelse med U-kursus 5), 15. januar 2020 (i forbindelse med Odense-mødet) og til næste årsmøde.

7. Procedure for dækning af transportudgifter
Som udgangspunkt dækkes transportudgifter sv.t. billigste offentlige transport (eller kørsel i egen bil efter statens takst) til møder i forbindelse med poster, man er udpeget til for DSKF. Udgifter til ansættelsesudvalgsmøder afholdes af afdelingerne.
Hotel dækkes kun i særlige tilfælde efter forudgående ansøgning til bestyrelsen.

8. Procedure for udpegninger og genudpegninger til diverse udvalg m.m.
Af hensyn til at sikre, at udpegninger ikke fortsætter blindt, men at repræsentanter får mulighed for at stoppe og nye interesserede får mulighed for at melde deres kandidatur, lægges op til en tidsbegrænsning på alle udpegninger, med mulighed for forlængelse. Tidsbegrænsningen vil afhænge af typen af udpegning, da det i en række tilfælde giver mening med langvarige udpegninger. Maija udarbejder et forslag.

9. Speciallægeloftet – opfølgning
Det forlyder, at Danske Regioner vil komme med en udmelding inden sommerferien om, hvilke specialer der eventuel skal undtages fra speciallægeloftet.

10. Fremtidige aktiviteter – huskeliste (status)
a. Nordisk LI-møde 23.-24. september, Odense
Mødet er langt i planlægningsfasen, og der er åbnet for tilmelding. Hjemmesiden www.ndim2019.dk har yderligere information.
b. Møde om immunterapi
Intet nyt.
c. Andre faglige møder det næste år?
Ingen planer aktuelt, men alle vil spørge på deres respektive afdelinger, om der er ønsker eller forslag til nye møder (hel- eller halvdags).
Sidsel undersøger muligheden for at søge økonomisk støtte til afholdelse af møder.

11. Økonomien i DSKF
Det ser fornuftigt ud, og vi har en god kassebeholdning.

12. Nyt fra DSKF stående udvalg?
a. Opdatering af listerne
b. Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget)
Maija skal til møde i SST 4/6 mhp. at få styr på de sidste knaster. De foreløbige meldinger tyder på, at målbeskrivelsen kan godkendes med små ændringer.
c. Kursusudvalget
Kursus 4 – farmakodynamik – har netop været afholdt i Aarhus. Kursus 5 og 6 afholdes i løbet af efteråret i Odense og København.
Den 13/6 afholdes temadag for delkursusledere i Odense, hvor der blandt andet skal tages hul på opgaven med at udarbejde kursusmanualer for alle kurserne i kursusrækken.
d. Ansættelsesudvalget
H-forløbene til efteråret er under opslag nu. Samtaler afholdes til september.
e. Uddannelsesrådet – udpegninger
Vi skal have fyldt de vakante pladser i Uddannelsesrådet. Alle vil høre på deres respektive afdelinger, om der er kandidater til dette.

13. Næste møde
Maija udsender Doodle.

14. Eventuelt
Vi har fået en henvendelse fra Novo, som spørger til muligheden for at tilrettelægge et kursus eller en kursusrække for deres læger i stil med vores U-kurser. Maija undersøger dette nærmere.