2023

Generalforsamling i DSKF d. 21. april 2023, Odense Adelige Jomfrukloster

Referent: Marie Bach Nielsen

1. Valg af dirigent. Per Damkier vælges som dirigent. Det konstateres at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Dog er udmelding af kandidater til bestyrelsen og indstilling af Kim Brøsen til æresmedlem, under punkt 5 og 7, ikke sket rettidigt.

2. Formandens beretning. Samuel Azuz, formanden, beretter: Fokus på opdatering af hjemmeside. Næste årsmøde under planlægning. Mange udpegninger til fagudvalg i Medicinrådet. Merit-spørgsmålet har fyldt rigtig meget i bestyrelsesarbejdet.

a. Formanden gennemgår forløbet af merit-sagen og den planlagte fremtidige køreplan:
1. Skriftlig udtalelse fra H-læger
2. Skriftligt modsvar fra PKL
3. Kommentering fra hele selskabet
4. Bestyrelsen nedsætter arbejdsgruppe
5. Bestyrelsen publicerer ”holdning” til merit på hjemmesiden

b. Der kommenteres på bestyrelsens Køreplan. Det bifaldes at der er stor gennemsigtighed. Der spørges ind til sammensætningen af arbejdsgruppen der skal komme med indstilling til bestyrelsen – denne vil blive sammensat i den nye bestyrelse. Det anbefales at være forsigtig med ændringer af meritindstillinger, da det kan have uønsket konsekvenser i fremtiden.

3. Regnskab- og budgetfremlæggelse, samt kontingentfastsættelse. Kenneth Skov, kasserer, fremlægger regnskabet for 2022. Der var et overskud på 20.720 i 2022. Der er en udgift på kr. 62.427 til årsmødet. Dette opvejes i nogen grad af indtægten på kr. 52.056, der er en bevilling fra BCPT. Underskuddet (kr. 12.621) var tilsigtet, idet bevillingen fordeles på forventet antal deltagere (konservativt bud), inden det endelige antal kendes. . Regnskabet er underskrevet og godkendt af selskabets revisorer.
Kommentar til bilag, der mangler betaling. Kan fortsat sendes til kassereren.
Budget for 2023 fremlægges. Kassereren anbefaler, at der bruges flere penge , idet selskabet økonomi er sund og et overskud ikke i sig selv er et mål. Medlemmernes penge skal bruges på medlemmerne.
Der nævnes mulighed for ansøgning af midler til puljer, der opfylder selskabets formål.

Dato for kommende årsmøde afsløres: d. 19.-20 april 2024. Der udsendes snarest ”Save the date”.
Der anbefales fastholdt kontingent af kassereren. Dette vedtages ved klapsalver.
Der kommenteres på, om der kunne være behov for stigning i kontingent pga. inflation mv. For nuværende ikke behov for dette. Der er formue, der kan dække, hvis budgettet ikke skulle holde. Yderligere kommentar omkring pris på årsmøde og at BCPT-bevillingen ikke kan tages for givet, hvilket bestyrelsen er fuldt ud klar over.

4. Rapport fra selskabets stående råd og udvalg
• Målbeskrivelsesudvalget. Maija Bruun Haastrup: også deltaget i merit-sagen.
• Kursusudvalget. Maija Bruun Haastrup: Kursus 5+6 afholdt i efteråret. Velevalueret. I indeværende år afholdes kursus 7, 8 og 9. Modtaget tæt på den ansøgte sum penge fra Sundhedsstyrelsen. Redegør kort for det nyeste kursus ”Undervisningsmetoder og pædagogik”. Afholdes i 2024. Alle er velkomne.
• Ansættelsesudvalget. Mikkel Bring Christensen: ansat 1 ny læge i foråret. Der er nye opslag til efteråret.
• DSF. Kenneth Skov: der skal vælges ny formand. Niels Jessen afgår efter 6 år som formand. Man kan fortsat melde sig som interessent. Emne for næste januar-møde under udarbejdelse. Ideer til emner til januarmøde/workshops kan gives til Kenneth.
• UEMS. Ingen repræsentant tilstede.
• EACPT. Ingen repræsentant tilstede.
• LVS. Kenneth Skov: nævner projekterne ”Vælg klogt” og ”Digital sundhed”. Kommentar ift. at selskabet kunne have meninger og bidrage til ”Vælg klogt”-projektet.
• Inspektorkorpset. Lene Høimark: der har været inspektioner i andre specialer. Til efteråret inspektormøde i Århus. Inspektion i Odense 2024.
• Høringsudvalget. Zandra Nymand Ennis: overordnet ikke meget der sendes til høring fra selskabet. Enkelte gange koordineres svar, men ikke megen fælles aktivitet i udvalget. Diskussion af udvalgets fremadrettede form kunne være relevant.
Kommentar til guideline, der ikke er set i høring. Idé med mere transparens omkring hvad der sendes ud i høring.

5. Indkomne forslag
• Kim Brøsen indstilles til Æresmedlem af DSKF
Ikke rettidigt udmeldt til medlemmerne. Formand og dirigent foreslår punktet behandlet, da det ikke kræver valghandling hvilket ikke giver anledning til indsigelse blandt de fremmødte. Der kan gøres skriftlig indsigelse herimod i 14 dage efter referatet udgår. I så fald må dette punkt genbehandles.
Formanden finder at det er en stor ære at indstille Kim Brøsen til æresmedlem af selskabet. Diplom fremvises. Kim Brøsen er tilstede online og takker.

6. Valg af formand – formanden er ikke på valg i år.

7. Valg af øvrige bestyrelse.
Udtræder af bestyrelsen: Marie Bach Nielsen, Casper Kierulf Lassen og Rasmus Huan Olsen.
Opstiller til bestyrelsen: Louisa Braun Exner, Maija Bruun Haastrup og Hanne Borgeskov.

Formelt opfyldes vedtægterne ikke pga. for sen udmelding af opstillede kandidater. Der er ikke kampvalg. Det foreslås pragmatisk, at opstillede kandidater kan vælges ind – hvilket ikke giver anledning til indsigelse blandt de fremmødte. Alle medlemmer i selskabet kan komme med skriftlig indsigelse i 14 dage efter referatet udgår. I så fald må dette punkt genbehandles. Der opfordres til, at suppleanter kan melde sig, hvorefter de må vælges ind på en ekstraordinær generalforsamling.

8. Valg af revisorer. Ingen revisorer på valg.

9. Eventuelt. Intet under dette punkt.

Generalforsamling erklæres for slut.