Om / Bestyrelsesmøder / 2022 / 28. november

28. november

Referat af bestyrelsesmøde DSKF 28/11-22

Tilstede: Samuel Azuz, Mads Fuglsang Kjølby, Louisa Braun Exner, Kenneth Skov, Rasmus Huan Olsen, Bue Fridolin Ross Agner, Marie Bach Nielsen, Casper Kierulf Lassen (referent).

1. Status generalforsamling 2023 – Lokaler og dato:
Diskussion af tidspunkt og mødested. Det bliver i Odense. Foreløbigt bliver det til den 21. april 2022, Klosterlokalerne, SDU, hvor der er kapacitet til 50. Det bliver først til mølle og med mulighed for virtuel deltagelse.

2. Henvendelse fra YL om merit forældelsesfrist i målbeskrivelse:
Diskussion af om formuleringen i målbeskrivelsen skal laves om eller udgå, og hvilke handlingsmuligheder, der er ift. involvering af selskabets medlemmer, tidspunkt for revision af målbeskrivelsen mv. Der er tale om, hvordan processen kan og skal være.
Der er enighed om, at formuleringen er en hård konkretisering af, at kompetencer potentielt kan blive uddaterede og dermed ikke være meritgivende.
Der er drøftelser om, at målbeskrivelsen alligevel indenfor en overskuelig tidshorisont vil undergå en revision, som led i en større revision af videreuddannelsen, som Sundhedsstyrelsen har varslet. I den forbindelse kunne revision af sætningen indgå automatisk.
Der er flere afstemninger af, hvad der skal ske.
Der er enighed om, at sætningen skal udgå på et tidspunkt.
Der er flertal for, at der sættes en proces i gang med det samme for at ændre målbeskrivelsen nu. Stemmerne fordelte sig med ét nej, én blank, 5 ja.
Formanden er primus motor i den videre proces. SA laver udkast til en formulering, der skal sendes til målbeskrivelsesudvalget.
Vi skriver til målbeskrivelsesudvalget, og søger om opbakning til, at målbeskrivelsen ændres, således at følgende sætning fjernes ” Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi henstiller til, at kompetencer opnået mere end fem år før påbegyndelse af hoveduddannelsen i klinisk farmakologi, må anses for uddaterede og bør derfor ikke kunne medføre merit for denne ansættelse i hoveduddannelsen.”
Derefter udsendes det til høring i hele selskabet. Der sættes en kort frist 2-3 uger.
I øvrigt er der enighed om, at udpegning af en repræsentant fra Lægemiddelstyrelsen til målbeskrivelsesudvalget påbegyndes nu.

3. Årsmøde 2024:
Dette punkt udskydes til næste møde.

4. Evt.
Dimensioneringsplan.
Mailsystemet: Der er aftalt overlevering af information vedr. mailsystemet fra Tonny S. Pedersen til Casper Lassen inden for den nærmeste fremtid.