Om / Bestyrelsesmøder / 2019 / 17. januar 2019

17. januar 2019

Referat fra DSKF-bestyrelsesmøde d. 17/1-2019

Tilstede: Tonny, Mikkel, Charlotte, Lene, Kirstine, Maija, Morten og Zandra
Afbud: Freja

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Alle tilstedeværende godkender referatet

2. Habilitet
Ingen tilkendegivet

3. Årsmødet 2019
a. Praktiske forhold (indkaldelse til generalforsamling, Kampmanns legat, bestyrelseskandidater, økonomisk ramme m.m.)

1. Kandidater: 6 er på valg. Tonny og Mikkel genopstiller hvis vi ikke har andre egnede kandidater. Morten genopstiller ved behov. Lene genopstiller som suppleant. Freja og Kirstine udtræder. Vi aftaler at reklamere for bestyrelsesarbejde hjemme i de forskellige afdelinger og på den måde rekruttere kandidater til bestyrelsen.

2. indkaldelse: Maija, Charlotte og Zandra arbejder videre på materiale til årsmøde, indkaldelse til generalforsamling og praktiske forhold således at deadlines overholdes.

3. Økonomisk ramme: Vi har fået tilskud fra BCPT, pengene kan dog ikke bruges til honorar. Maija fremlægger udkast til deltagerbetaling. Bestyrelsen bakker op om de foreslåede satser.

b. Fagligt program
Det faglige program er nogenlunde komplet, da BCPT ansøgningen krævede at et komplet program forelå. Der mangler fortsat nogle navne til oplægsholdere. Mikkel og Freja arbejder videre på at skaffe navne. Morten varetager Kampmanns legat og tager gerne denne opgave igen til dette årsmøde. Invitation sendes sammen med generalforsamling.
Zandra tager kontakt til Anne Pastoft med henblik på Pk/PD assessment af stamceller. Steffen Thirstrup/Sabrina Toft Hansen nævnes som emner til oplæg om stamcelle overview.

c. Socialt program
Lene har kontakt med en antropolog. Vedkommende kan noget med at lave observationer af arbejdsmiljø/samarbejde. Vedkommende udbyder kurser med praktiske øvelser, hvor alle kommer til orde. Pris for et oplæg til årsmøde ligger omkr. 3000,- Bestyrelsen bakker op om at gå videre med denne foredragsholder. Tidsramme 1,5 time for dette indslag.

Ad. Løbetur: Charlotte og Lene vil gerne stå for løbetur lørdag morgen d. 27/4-2019.

Diverse: Der har været ønske om at få klarhed om hvad der er inkluderet i opholdet. Eksempelvis om der er drikkevarer med til middagen.

4. Målbeskrivelsen
Maija præsenterer kort information om at målbeskrivelsen har været i høring i alle centrene og der er indkommet høringssvar. Målbeskrivelsesudvalget mødes og diskuterer indkomne kommentarer. SST skal bruge noget tid til at tage stilling til større revisioner når udarbejdelsen af den nye målbeskrivelse er færdig. Endvidere skal Logbog.net skal bruge ca. 3 mdr til opdatering. Det diskuteres om industrien skal have mulighed for deltage i høring. Måbeskrivelsesudvalget vil drøfte dette spørgsmål. Bestyrelsen drøfter hvordan indkomne kommentarer til målbeskrivelsen bliver håndteres.

5. Udpegninger til MR fagudvalg – hvordan sikrer vi dækning?
Der er fortsat ikke mange kliniske farmakologer til at løfte opgaven. Adskillige har flere fagudvalg. Det er sparsomt med kandidater til nye fagudvalg. Reviewer-rolle foreslås. Tidligere har man foreslået at folk skal melde sig frivilligt. Alternativt må klinisk farmakologi melde pas til deltagelse i MR FU.
MR betragtes fortsat som en kerneopgave. Fremtiden bringer formentligt ændringer ifbm. Sundhedsreform. Bestyrelsen vil hjælpe med at finde egnede kandidater hjemme i de respektive afdelinger.

6. Fremtidige aktiviteter – huskeliste
a. Møde om MR fagudvalgsarbejde 4.-5. april 2019
Troels er ansvarlig for afvikling. Der er aktuelt 8 tilmeldte. Bestyrelsen overvejer at reklamere mere for kurset for at øge antallet af tilmeldte.

b. Møde om immunterapi
I planlægningsfase, foreløbigt tænkes at mødet afholdes i Maj

c. Oprettelse af procedurekode for medicingennemgang
Procedurekoden er tilgængelig 1. April 2019.

d. Forslag om deltagelse i Folkemødet på Bornholm
Bestyrelsen er forespurgt om DSKF skal deltage. Grundet omkostninger mener bestyrelsen ikke at det er relevant.

e. Nordisk LI-møde 23.-24. september 2019 i Odense
Fælles afvikling mellem Odense og Aarhus. Hotellet er booket. Traditionelt er ca. halvdelen læger og ca. halvdelen farmaceuter.

div. Ang. Danpædmed mødet, så vil bestyrelsen bakke om dette ved at reklamere igen.

7. Stående udvalg
a. Målbeskrivelsesudvalget
Ingen ændringer

b. Kursusudvalget
Der er planmæssig afvikling. Pæne evalueringer. SST har kun skåret 6% af rammen. Der er endvidere bevilget 15.000,- til temadag for kursusledere. Målet er at variere undervisnings formen under afvikling af kurserne.

c. Ansættelsesudvalget
Ingen ændringer. Den faglige profil er endnu ikke taget i brug og vil ikke blive anvendt ved kommende ansættelsessamtaler. Aktuelt to opslag med forløb i hh. Region Hovedstaden og Region Midt.

d. Uddannelsesrådet (aktuelt pause)
Aktuelt på pause, men praktisk implementering kommer på tale når målbeskrivelsesudvalget har færdiggjort målbeskrivelserne.

e. EACPT/UEMS
Rasmus Huan, Region Hovedstaden har afløst Eva Sædder

8. PR-udvalg
Der er fortsat ikke et PR-udvalg. Bestyrelsen drøfter at vi bør opprioritere at få etableret dette udvalg. Morten foreslår at man etablerer en arbejdsgruppe der refererer til bestyrelsen. Der bør udfærdiges et kommissorium for at afgrænse opgaverne. Maija udfærdiger et udkast.

9. Undervisnings- og ekspertiseområder
Ikke drøftet videre i dag. Mulighed for profil på hjemmeside overvejes fortsat. Morten laver skriftligt oplæg.

10. Næste møde
Efter generalforamling
Evt. fokuseret møde vedr. målbeskrivelserne.
Vi kan evt. mødes til selve årsmødet kl. 9. Fredag morgen.

11. Eventuelt
ikke noget