Om / Specialets særlige kompetencer / Bivirkningsmanager

Bivirkningsmanager

Hvad er en bivirkningsmanager?

Bivirkningsmanageren er en funktion, der varetages af læger på Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.
Funktionen er oprettet m.h.p. at hjælpe hospitalslæger i Region Hovedstaden
med indberetning af bivirkninger. 

Et pilotprojekt på Bispebjerg Hospital viste, at lægernes tidsforbrug på indberetninger faldt fra 30 minutter til 3 minutter ved indførelse af bivirkningsmanagerfunktionen. Antallet af indberettede bivirkninger blev femdoblet i projektperioden.
 
Hvad er en bivirkning?

Bivirkninger defineres som skadelige og utilsigtede reaktioner på et lægemiddel,
der indtræder ved normalt anvendte doser, men også som følge af medicineringsfejl,
forkert brug, off-label brug og misbrug.
 
Læs mere om bivirkningsmanager på Klinisk Farmakologisk Afdelings hjemmeside på www.Bispebjerghospital.dk