Referat

Referat af generalforsamlingen i DSKF den 8. april 2011 på Tøystrup Gods

 

 


 

 

DAGSORDEN

 

  1. Valg af dirigent

Kim Brøsen blev valgt.

  1. Formandens beretning om selskabets virksomhed

Jens Peter Kampmann fremlagde beretning. Følgende blev omtalt:

I løbet af det sidste år er der blevet afholdt 3 møder: 1) Årsmøde i Korsør (sponsoreret, hvilket ikke vil gentage sig.). 2) Møde om den frie ordinationsret i oktober 2010 bl.a. med deltagelse af indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder med efterfølgende god debat om end ikke altid indenfor emnet. 3) samt årsmødet i Dansk Selskab for Farmakologi i Odense d. 19. januar.

I næste periode er det formandens hensigt at afholde flere møder, dvs. 1 årsmøde + 3 egne + dansk farmakologi.

Der er blevet afholdt 3 bestyrelsesmøder. RADS har fyldt en del i bestyrelsen. Det har været vanskeligt at rekruttere kliniske farmakologer til fagudvalgene. Formanden henstillede til at medlemmerne godtage anmodning. Ved problemer er man velkommen til at kontakte Hanne Rolighed Christensen (Medlem af styregruppen, udpeget af DSKF). Kim Brøsen tilføjede, at World Pharma 2010 blev afholdt i sommers med overskud. Indtil videre er det ikke afklaret hvorledes DSKF får glæde af dette.

  1. Selskabets stående udvalg og råd aflægger rapport

Torben Laursen – uddannelsesudvalget: Der har ikke været afholdt møder i år. Kommende opgaver er planlægningen af uddannelseskurserne for 2012. Der er sket en øgning i antal kursusdeltagere (H-læger). Tidligere har andre end H-læge deltaget grundet et ellers for lavt deltager antal. Ved det sidste kursus deltog 13 H-læger. Det skal tages stilling til om der skal lukkes for andre end H-læger til kurserne. Som alternativ blev bragt op til et temamøde i marts i Sundhedsstyrelsen at arrangere fælleskurser for I-læger. De nuværende repræsentanter i kursus-udvalget er Kim Brøsen, Per Damkjær, Kim Dalhoff, Thalia, Lars Peter, Jens Heisterberg og Torben Laursen.

Jens Peter Kampmann nævnte, at der er 5 kursusdage til I-læger på BBH klinisk farmakologisk afdeling, udover de obligatoriske kurser. Birgitte Brock udtrykte ønske om at de postgraduate kliniske lektorer skulle deltage i kursus-udvalgets arbejde. Kim Brøsen spurgte til om medlemmerne sidder på livstid? Torben Laursen: Ingen formelle regler.

  1. Kasseren fremlægger regnskabet

Torben Laursen: Regnskab var ikke udsendt, men godkendt af begge revisorer. Beholdning var 76.000 sidste år og i år 129.000 kr. Største udgiftspost var årsmødet, men økonomisk godt støttet af bidragsgivere. Der blev indbetalt 25.000 kr. til World Pharma, men evt. overskud afventes. Kim Brøsen svarede at kontingent pengenes skæbne endnu er uafklaret. Derudover havde selskabet faste udgifter til hjemmesiden. Tonny Petersen spurgte til rentesatsen på 0 kr. Torben ville undersøge nærmere.

  1. Valg af bestyrelse

Jens Peter Kampmann er på valg og vil gerne genopstille.

Hanne Rolighed Christensen er på valg og vil gerne genopstille.

Jeanett Borregaard er på valg og ønsker ikke at genopstille.

Stig Waldorff er på valg og vil gerne genopstille.

Eva Sædder er udtrådt af bestyrelsen og ønsker ikke at genopstille

Bestyrelsen blev genvalgt, endvidere blev Ljubica Andersen(Århus) og Kim Brøsen(Odense) indstillet som suppleanter og begge valgt.

  1. Valg af revisorer

Genvalg til Henrik Enghusen Poulsen og Jesper Sonne.

  1. Eventuelt

Kim Brøsen gjorde opmærksom på at EACPT’s kongres bliver afholdt i Budapest til sommer.

Stig Waldorff spurgte til kontingentet. Det forsætter uændret.

Thalia Blicher spurgte til om DSKF havde planer om at oprette en forskningsfond? Kim Brøsen svarede at overskuder fra World Pharma ikke ville være dækkende.

Kim Dalhoff nævnte at der skulle indstilles to repræsentanter til EACPTs council. Eva Sædder og Nina Bjarnason blev foreslået.

 

Ved referent Tonny Studsgaard Petersen