2018

Generallforsamling i DSKF 6. april 2018 kl. 14.00-15.00, Hotel Nyborg Strand

Referat
1. Valg af dirigent
Per Damkier er valgt og konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt lovligt.

2. Formandens beretning om selskabets virksomhed
Formanden aflægger beretning, som godkendes af generalforsamlingen, se vedhæftede.

3. Beretning fra selskabets stående udvalg

Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget):
Medlemmer:
• Formand: Lene Høimark
• Maija Bruun Haastrup
• Kenneth Skov
• Mikkel Bring Christensen
• Charlotte Uggerhøj Andersen

Formanden aflægger beretning: Der arbejdes med at revidere målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi. Arbejdsgruppen er nået igennem kompetencekatalogerne og arbejder videre med kompetencevurderingsmetoder, kliniske ophold, merit m.m. Der stiles imod at have et færdigt udkast i løbet af efterået 2018, hvorefter dette vil komme i høring i centrene. Beretningen godkendes af generalforsamlingen.

Kursusudvalget:
Kursusudvalget er ansvarlig for afviklingen af den obligatoriske kursusrække i uddannelsen til speciallæge i Klinisk Farmakologi. Der arbejdes med at tilrettelægge H-kurserne og sikre, at disse er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav til uddannelsen til speciallæge i Klinisk Farmakologi.
Medlemmer:
• Hanne Borgeskov (formand, hovedkursusleder)
• Torben Laursen
• Kim Brøsen
• Kim Dalhoff
• Lars Peter Nielsen
• Kirstine Moll Harboe
• Maja Hellfritsch Poulsen
• Troels K Bergmann (formand for DSKF)
• Per Damkier (observatør)

Formandens beretning:
Tak for endnu et godt årsmøde – der heldigvis ikke er færdigt endnu. Flere end 60 tilmeldte og langt hovedparten inklusiv overnatning. Da vi aktuelt er ca. 182 medlemmer er det omtrent en tredjedel af alle medlemmer. Jeg synes ikke man behøver lede længere for at se af vores selskab er en succes.
 
Bestyrelsen har holdt 5 almindelige bestyrelsesmøder siden sidste årsmøde. Vi har succes med at afholde møder via Skype – det er omtrent halvdelen af møderne der foregår på den måde. Ellers foregår arbejdet via mails. Jeg har ca. 3.500 mails in min DSKF folder.
 
Aktiviteter
Den i omfang største aktivitet omhandler samarbejdet med Medicinrådet herunder specielt at udpege vores medlemmer til FU. Vi havde bange anelser da MR gik i luften januar 2017. Frygten var at DSKF slet ikke kunne levere det ønskede antal læger til de mange fagudvalg. Emnet har været diskuteret i både brede og snævre kredse i DSKF – og som bekendt senest på medlemsmøde d.24.august i Odense hvor vi også fik vidnesbyrd fra enkelte af vores medlemmers første erfaringer med FUarbejdet. Det er klart at DSKF har udpegningsretten og er garant for faglighed – men det er også vigtigt at gøre klart at DSKF hverken kan eller vil blande sig i at lede og fordele arbejdet. Af den grund er det jo udenfor DSKFs rækkevidde at fjerne de forskelle der er mellem centrene og de vilkår hvert medlem arbejder under. Det lyder besværligt – men jeg synes virkeligheden har vist at det sagtens kan gå.
Status er at DSKF indtil nu har lykkedes med at udpege 25 læger til 27 ud af 29 FU. Det betyder at et par FU er ubesat og et par kolleger sidder i to udvalg. I praksis gør vi FU sekretariatet klart opmærksom på at vores medlemmer forbeholder sig ret til at: ”…fokusere indsatsen til der hvor det vurderes særlig gavnligt, og hvor der findes en klinisk farmakolog med den nødvendige specialviden”, og videre at: ” den udpegede specialist med fordel kan prioritere protokolskrivningsfasen og slutfasen med evaluering og endelig justering - og at den mest effektive arbejdsform vil ofte være skriftligt review”.
I oktober 2017 skrev DSKF igen til MR og anbefalede bl.a at der i FU sikres transparens herunder evt anmærkninger omkring dissens, og videre at den kliniske farmakologs arbejde målrettes, og aftales på forhånd og afstemmes undervejs. Ligesom vi finder det hensigtsmæssigt og uproblematisk at den kliniske farmakolog uformelt sparrer med sine kolleger i processen. Medicinrådet har ikke svaret.
Derimod har Medicinrådets sekretariat været åbne og samarbejdsvillige ift at stille foredragsholdere til rådighed for DSKFs kursus om arbejdet i FU. Kurset blev afholdt i Odense i februar over 2 dage. 22 deltog i kurset der var åbent for alle medlemmer af et lægevidenskabeligt selskab. Kursusafgiften var 1000kr. Kursister der ønskede det fik kursusbevis. Både kursister og foredragsholdere gav positive evalueringer. Det er hensigten at holde kurset igen i 2018.
Mødeaktiviteten har alt i alt været stor.
D.2.november arrangerede DSKF i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen møde med Titlen :” Hvad laver de mon ude i Lægemiddelstyrelsen?”. 20-30 deltagere. Men ret få kliniske farmakologer. Der blev talt om Brexit, Big Data, HPV m.v. Tak til Kirstine Harboe for at arrangere mødet.
D.23.november afholdt Centret i Århus et møde om Cannnabis som DSKF støttede med et pengebeløb. Mødet var ganske velbesøgt. Tak til Marie Bach Nielsen og holdet fra Århus for indsatsen, der jo ikke er DSKFs fortjeneste som sådan.
DSKF deltager som altid i DSFs årsmøde i Odense i januar. I år bidrog vi med hot topic omkring Cannabis og med en parallel session omkring pædiatrisk farmakologi. Tak til Charlotte Uggerhøj og Helle Holst for deres indsats her.
 
Varia
Mikkel Bring Christensen fra BBH er udpeget til NKR vedr demens og medicin
Mette Marie H Christensen fra Odense, Lene Høimark fra Århus og Jakob Henriksen er alle udpeget til Inspektorordningen
Gesche Jürgens er udpeget til SST arbejdsgruppe for Vejl af medikamentel beh af børn og unge med psykiatriske lidelser
Kenneth Skov fra Roskilde og Eva Sædder fra Århus er udpeget til i alt 3 arbejdsgrupper under SST vedr opioid behandling, afhængighed og smertebehandling generelt.
Maija Haastrup er udpeget som Hovedkursusansvarlig efter Hanne Borgeskov.
 
Farvel
Nu træder jeg ud af bestyrelsen. Jeg vil benytte lejligheden til at sige mange tak til alle jeg har samarbejdet med i de forgangne år – ikke mindst, men i særlig grad mine kolleger i bestyrelsen. Det har været meningsfyldt, og nyttigt. Jeg vil ønske de nye bestyrelse medvind, tørvejr og solskin.


Ansættelsesudvalget:
DSKF har fire repræsentanter i Ansættelsesudvalget under Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse. Disse er:
• Niels Jessen (Speciallæger)
• Tonny S. Petersen (Speciallæger)
• Zandra N. Ennis (yngre læger under uddannelse i Vest)
• Catrine Christensen (yngre læger under uddannelse i Øst)
Tonny Petersen aflægger beretning: Der har været afholdt to ansættelsesrunder det seneste år, og der har været flere ansøgere end stillinger i begge runder. Næste runde bliver slået op lidt tidligere end vanligt af hensyn til 6-årsreglen. Beretningen godkendes af generalforsamlingen.
Det Landsdækkende Uddannelsesråd i Klinisk Farmakologi (Uddannelsesrådet):
Uddannelsesrådet er organiseret under Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse og arbejder med implementeringen af målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi i praksis.

Medlemmer:
• Jesper Sonne (Postgraduat klinisk lektor i Øst - de facto leder af Uddannelsesrådet)
• Mikkel Christensen (Uddannelsesansvarlig overlæge i Øst)
• Catrine Christensen (H-læge i Øst)
• Mette Marie Christensen (Uddannelsesansvarlig overlæge i Syd)
• H-læge Syd (vakant)
• Lars Peter Nielsen (Afdelingsrepræsentant i Nord)
• Torben Laursen (Postgraduat klinisk lektor i Nord)
• H-læge Nord (vakant)
• Hanne Lomholt Larsen (Lægemiddelstyrelsen)
• Martin Gormsen (Leo Pharma)
• Jeanett Borregaard (Novo Nordisk A/S)
• Stig Ejdrup Andersen (Ansvarlig for uddannelsen i Klinisk Farmakologi i Roskilde)
• Birgitte Klindt Poulsen (Specialeudpeget repræsentant)
• Birgitte Rønn (Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse)

Udvalget er pauseret indtil der foreligger en ny målbeskrivelse.

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Farmakologi (DSF):
DSKF har to repræsentanter og en suppleant i DSFs bestyrelse. Disse er:
• Kenneth Skov
• Zandra Nymand Ennis
• Maija Bruun Haastrup (suppleant)
Kenneth Skov aflægger beretning: Der er kommet ny formand for DSF, Niels Jessen. Årsmødet i januar blev afholdt med spændende fagligt indhold. Ideer til tema for næste årsmøde kan sendes til bestyrelsesmedlemmerne.
EACPT:
Danske delegater udpeget af DSKF
Eva Sædder
Troels K Bergmann (også national liason)

Troels Bergmann aflægger beretning: Troels er blevet skandinavisk liaison i forbindelse med planlægning af årsmødet for 2019 i Stockholm. Beretningen godkendes af generalforsamlingen.

UEMS:
DSKF har to repræsentanter i UEMS. Disse er:
Hanne Rolighed Christensen
Troels K Bergmann

Troels Bergmann aflægger beretning: Den europæiske organisation for speciallægeuddannelser. Troels er blevet generalsekretær for sektionen for farmakologi, og der arbejdes på et definere, hvad klinisk farmakologi er, herunder ved at afdække hvad uddannelsen i klinisk farmakologi omfatter i de forskellige medlemslande med henblik på med tiden at åbne mulighed for at man kan tage en del af sin speciallægeuddannelse i et andet europæisk land. Beretningen godkendes af generalforsamlingen.

LVS repræsentantskab:
Hanne Rolighed og Troels K. Bergmann

Hanne Rolighed aflægger beretning: Der har ikke været ret meget kontakt, men det bemærkes, at formanden for LVS flere gange har meldt ud på områder, som egentlig er hjemmehørende i DSKF, men uden at konferere med selskabet først. Beretningen godkendes af generalforsamlingen.

4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab
Regnskabet godkendes uden bemærkninger.

5. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen i DSKF består af 7 siddende medlemmer og 2 suppleanter.
Nuværende bestyrelse:
Troels K Bergmann (formand) – udtræder efter 4 år
Kristine Moll Harboe (næstformand) – fortsætter efter 3 år
Maija Haastrup – (sekretær) – genopstiller efter 2 år
Charlotte Uggerhøj Andersen (kasserer) genopstiller efter 2 år
Mikkel Bring Christensen – fortsætter efter 1 år
Tonny Studsgaard Petersen – fortsætter efter 1 år
Freja Hemmingsen Sørup (suppleant) – fortsætter efter 3 år
Lene Høimark (suppleant) – fortsætter 1 år

To interesserede har meldt deres kandidatur til den kommende bestyrelse. De nye kandidater er
Zandra Nymand Ennis og Rasmus Huan Olsen.

Charlotte Uggerhøj Andersen, Maija Bruun Haastrup og Zandra Nymand Ennis er valgt.

6. Valg af revisorer
Valg af revisorer gælder for 3 år.
Jesper Sonne og Henrik Enghusen Poulsen valgt i 2016 og fortsætter efter 2 år.
Der skal vælges en revisor suppleant ved mundtlig afstemning.

Ingen kandidater. Stillingen er vakant.

7. Evt.
Ingen punkter.

Referent Maija Haastrup