Om / Bestyrelsesmøder / 2017 / 27. februar 2017

27. februar 2017

Bestyrelsesmøde i DSKF 27/2-2017:
Deltagere (Skype): Troels, Eva, Maija, Maja, Charlotte, Freja, Kirstine
Afbud: Ljubica, Hanne

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. DSKF Årsmøde 2017
a. Fredag d. 21. april 2017, Hotel Marselis, Århus.
b. Nyt fra arbejdsgrupper
i. Fagligt program
Der er meldt tidspunkter ud til oplægsholderne. De fleste har bekræftet aftalen. Enkelte mangler at melde tilbage endnu.
Oplægsholderne tilbydes frokost (dette skal meldes tilbage til hotellet).
ii. Organisation (indkald til GF senest 24.marts). Opstillere til bestyrelsen senest 31. marts, medlemmer informeres om opstillere senest 7. april. Kampmanns legat deadline 21. marts.
Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen er under udarbejdelse (Charlotte). Dette udsendes snarest til medlemmerne.
• Følgende udtræder af bestyrelsen: Hanne, Eva, Ljubica og Maja.
• Følgende er på valg og modtager genvalg: Kirstine, Freja
• Følgende er ikke på valg: Troels, Charlotte, Maija
Der arbejdes på at få nye kandidater til bestyrelsen.
Når deadline for abstracts til Kampmanns legat er i hus, udpeger bestyrelsen to eksterne bedømmere foruden to fra bestyrelsen.
iii. Socialt program
Eva foreslår middag på ”Det glade vanvid” efter programmet. Eva booker.
 
3. DSKF’s samarbejde med Medicinrådet, orientering
To af centrene har meldt ud, at de ikke umiddelbart kan afse speciallægeressourcer til denne opgave. Medicinrådet er blevet orienteret om, at vi fra selskabet ikke nødvendigvis kan løfte opgaven med at udpege folk til alle fagudvalg. Det er blevet foreslået, at vi kan hjælpe på konsulentbasis.
Eva fortæller, at der skal være møde onsdag d. 1/3, hvor kommissoriet skal diskuteres. På nuværende tidspunkt står der i udkastet, at der skal sidde et medlem fra DSKF i alle fagudvalg.
 
4. Fremtidige møder
a. Retsfarmakologi (marts 2018)
Charlotte vikarierer for Ljubica i et år fra marts 2017 og overtager opgaven sammen med Eva.
b. Regulatorisk medicin efteråret 2017 (Lægemiddelstyrelsen)?
Troels og Kirstine finder en dato snarest belejligt.
c. Gå-hjem-møde om kliniknære tiltag og polyfarmaci
Intet nyt.
 
5. Nyt fra DSKF stående udvalg ? [bilag: DSKF stående udvalg]
a. Opdatering af listerne
b. Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget)
i. Nyt kommissorium. Deadline for indstilling 3.marts.
Charlotte udpeges fra Nord, Maija fra Syd. Øvrige mangler fortsat tilbagemelding.
ii. Ansøgning fra Bispebjerg om udpegning af et ekstra medlem af arbejdsgruppen
Det diskuteres i bestyrelsen. Der udpeges en arbejdsgruppe bestående af læger iht. kommissoriet. Det lades op til arbejdsgruppen at inddrage andre kompetencer efter behov.
c. Kursusudvalget
Intet nyt.
d. Ansættelsesudvalget
i. Eva Sædder genudpeges, Tonny Studsgaard er nu overlæge og er repræsentant for de seniore læger. Zandra Ennis (Vest) og Catrine Christensen (Øst) udpeges.
Der er ansættelsessamtaler til H-forløb snart. Der er ansøgere til alle stillinger (3 i alt).
e. Uddannelsesrådet
Intet nyt.
 
6. Allerginetværket. http://danskallergi.dk/selskabet/arbejdsgrupper-og-udvalg/allerginetvaerk/
a. DKSF har genudpeget Lars Peter Nielsen. Maija er suppleant.
 
7. Nyt medlem – Farmaceut Ulla Hedegaard fra Odense ønsker at blive DSKF medlem
Dette imødekommes.
 
8. Evt.
Charlotte mangler fortsat ID-oplysninger fra Hanne. Herudover skal Charlotte have mobilnumre på alle bestyrelsesmedlemmer.

Næste møde: Afholdes ad hoc i forbindelse med årsmødet d. 21/4-2017, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig.
Selskabet køber kuglepenne til fremtidig reklamebrug.