2012

Referat af generalforsamlingen i DSKF d. 27. april 2012 på Schæffergården

 

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

Per Damkier blev valgt.

2. Formandens beretning om selskabets virksomhed

Jens Peter Kampmann fremlagde beretning.

Der har i det forløbne år været afholdt 4 møder:
1) Årsmøde i DSKF 2011 på Tøystrup Gods d. 8. april 2011
2) Møde om Generisk ordination – hot eller not?! på Århus Universitet d. 10. oktober 2011
3) DSKF har deltaget i årsmødet i Dansk Selskab for Farmakologi d. 19. januar 2012.
4)Fællesmøde mellem DSKF og Dansk Smerteforum om Individualisering af den Medikamentelle Smertebehandling på Bispebjerg Hospital d. 12. marts 2012

Øvrige aktiviteter:
Der har været arrangeret fælleskursus mellem DSKF og Yngre Pædiatere om Paediatric Clinical Pharmacology på Bispebjerg Hospital d. 28. og 29. marts 2011

Det planlægges at afholde 4 møder i DSKF i det kommende år.

3. Rapport fra selskabets stående udvalg

Kursusudvalget: Torben Laursen er formand, og øvrige medlemmer er Kim Brøsen, Kim Dalhoff, Thalia Blicher, Lars Peter Nielsen og Jens Heisterberg. Per Damkier er observatør. Der arbejdes med at tilrettelægge H-kurserne og sikre, at disse er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav til uddannelsen til Speciallæge i Klinisk Farmakologi.

Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget): Per Damkier er formand, og øvrige medlemmer er Mette Marie Christensen, Kim Dalhoff, Kirstine Moll Harboe, Torben Laursen og formentlig Lene Høimark. Der arbejdes med at revidere Målbeskrivelsen i Klinisk Farmakologi.

Derudover er DSKF repræsenteret i:

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Farmakologi: DSKF er aktuelt repræsenteret i bestyrelsen i Dansk Selskab for Farmakologi ved Steffen Thirstrup og Jens Heisterberg. Derudover er der en vacance på posten som suppleant. Der skal på næste bestyrelsesmøde tages stilling til, hvem der skal være DSKF’s fremtidige repræsentanter.

Ansættelsesudvalget: DSKF har en repræsentant i Ansættelsesudvalget under Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse. Dette er aktuelt Tonny S. Petersen. Der skal på næste bestyrelsesmøde tages stilling til, hvem der skal være DSKF’s fremtidige repræsentant.

Det Landsdækkende Uddannelsesråd i Klinisk Farmakologi: Uddannelsesrådet er organiseret under Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse og arbejder med implementeringen af Målbeskrivelsen i praksis. Medlemmerne er:
Kim Dalhoff (uddannelsesansvarlig overlæge i Øst)
Kirstine Moll Harboe (H-læge i Øst)
Jesper Sonne (Postgraduat Klinisk Lektor i Øst)
Per Damkier (uddannelsesansvarlig overlæge i Syd)
Mette Marie Christensen (H-læge i Syd)
Lars Peter Nielsen (afdelingsrepræsentant i Nord)
Niels Jessen (H-læge i Nord)
Torben Laursen (Postgraduat Klinisk Lektor i Nord)
Steffen Thirstrup (Sundhedsstyrelsen)
Martin Gormsen (Leo Pharma)
Birgitte Rønn (Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse)
Derudover er der en vacance på posten Specialeudpeget Repræsentant
Næste møde i Det Landsdækkende Uddannelsesråd i Klinisk Farmakologi afholdes d. 29. maj 2012.  

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

Torben Laursen fremlagde det reviderede regnskab for 2011, der var udsendt til alle medlemmer. Regnskabet er godkendt af begge revisorer. Beholdningen ved årets indgang var 95.933,45 DKK, og beholdningen ved årets udgang var 97.403,95 DKK. Største udgiftspost var årsmødet. Kontingentet for medlemmer fastholdes på 300 DKK pr. år.
 
5. Valg af bestyrelse

Kim Brøsen har ønsket at udtræde som suppleant og opstiller til bestyrelsen.
Nina Bjarnason har ønsket at udtræde af bestyrelsen og opstiller som suppleant.
Birgitte Klindt Poulsen og Marie Louise Schougaard Christiansen opstiller til bestyrelsen.
Torben Laursen og Tonny S. Petersen udgår efter to valg.

Kim Brøsen, Birgitte Klindt Poulsen og Marie Louise Schougaard Christiansen blev valgt til bestyrelsen. Nina Bjarnason blev valgt som suppleant.
Jens Peter Kampmann, Hanne Rolighed Christensen, Stig Waldorff og Mette Marie Christensen var ikke på valg i år og fortsætter som bestyrelsesmedlemmer. Ljubica Andersen var heller ikke på valg i år og fortsætter som suppleant.

6. Valg af revisorer

Genvalg til Henrik Enghusen Poulsen og Jesper Sonne

7. Eventuelt

Valg af Mette Marie Christensen som DSKF’s repræsentant i EACPT. Eva Sædder fortsætter som DSKF’s anden repræsentant i EACPT.

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.

Ved referent Marie Louise Schougaard Christiansen