Om / Bestyrelsesmøder / 2023 / 26. januar

26. januar

Referat af bestyrelsesmøde d. 26. januar 2023

Tilstede: Samuel, Casper, Marie, Luisa.
Afbud: Rasmus, Kenneth, Mads.
Ikke tilstede: Bue.

Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig til mødet pga. for få deltagende bestyrelsesmedlemmer.

1. Status målbeskrivelsesudvalg:
Vi venter på en skriftlig tilbagemelding fra udvalget. Det forlyder, at der har været en afstemning i udvalget – for eller imod at selskabet henvender sig til Sundhedsstyrelsen på nuværende tidspunkt og får ændret ordlyden i målbeskrivelsen vedr. meritgivning (se seneste referat). Der blev stemt imod forslaget.

2. Status IT (Casper):
Der gives en opdatering på e-mail-systemet og hjemmeside. Tilbagemelding på, at SA ikke modtager nogle eller alle mails sendt til formandsmailadressen. Der er et ønske om, at der skal laves om på, hvem der modtager mails, når de bliver sendt via ”kontakt”-funktionen på hjemmesiden. Lige nu går de til Luisa. De skal omdirigeres til Casper. SA foreslår at opdatere hjemmeside med guidelines/udgivelser, hvor selskabet har været involveret i arbejdet (eks. allergiudredning overfor antibiotika og psykofarmaka og QT-forlængelse mv.). Casper følger op på ovenstående opgaver.

3. Workshop og tilmelding til årsmøde (uddelegering af ansvarsområder):
SA foreslår min. 3 workshops for de fysisk fremmødte. 1-2 virtuelle workshops.

Emneforslag:
Vores hjemmeside
Sociale medier – skal vi være mere tilstede, og hvilke?
Hvordan kan vi reklamere for specialet overfor læger, der kunne være interesseret i specialet? Videoklip af speciallæger i forskellige funktioner, som viser bredden af specialet.
Guidelines – hvordan søsætter vi flere?
Fagudvalgsarbejde: Hvor meget skal vi deltage i?
Hvad vil vi gerne have, at bestyrelsen laver?
Hvordan kan vi samarbejde mere på tværs af landet, eks. brug af data omkring uhensigtsmæssig medicinering og generelt lægemiddelbrug.

Der skal sendes information ud i starten af februar med emner på workshops, som man kan melde sig på.
Der tales om tilmelding.

4. Årsmøde 2024
Kenneth vil gerne finde et sted.
Kort drøftelse omkring mulige emner, eks. data og nye lægemidler. Vi stiler imod et årsmøde med overnatning.

Eventuelt:
Vi taler om at mødes fysisk i bestyrelsen på et tidspunkt.