2009

Referat af ordinær Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi den 2. september 2009 i lægemiddelstyrelsen


 1. Valg af dirigent

Torben Laursen blev valgt

2.Valg af bestyrelse.

Jesper Hallas er på valg og ønsker ikke genvalg

Birgtte Brock er på valg og ønsker ikke genvalg

Birgitte Klindt Poulsen er på valg og kan ikke genvælges

Følgende tre kandidater var opstillet: Hanne Rolighed Christensen, Jens Peter Kampman, Stig Waldorff. Generalforsamlingen valgte de opstillede kandidater enstemmig.

 1. Formandens beretning om Selskabets virksomhed. Følgende punkter blev berørt:
 • Møder: I det forgangne år blev der afholdt møder omkring glitiazonerne ("Lessons from the glitazones") i Odense i samarbejde med Dansk Endokrinologisk Selskab. Mødet omkring alfa-1-antitrypsin blev ikke afholdt, da Dansk Lungemedicinsk Selskab kom os i forkøbet.
 • Dansk Selskab for Farmakologi blev stiftet. DSKF har 2 medlemmer i bestyrelsen (Jens Heisterberg og Steffen Thirstrup). DF
 • World Pharma 2010. DSKF har meldt sig ind i Foreningen til gennemførelse af WorldPharm2010, hvorved vi får del i et evt. overskud uden at risikere at dækker et evt. underskud. Noget overraskende var medlemskabet inklusiv kontingent med tilbagevirkende kraft fra 2005.
 • 2 afdelings kriteriet blev kort omtalt. I Region Øst har klinik farmakologi fået midlertidig dispensation for 2 afdelings kriteriet, men der arbejdes på at få det gjort permanent.
 • Palle Mark Christensen er blevet medlem af medicintilskudsnævnet.
 • Den nye målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen er blevet færdiggjort.
 • Sundhedsudvalget. Birgitte Brock vat med som repræsentant for DSKF ved mødet med folketingets sundhedsudvalg (se pkt. 8)
 • Formanden for Kursusudvalget ved Torben Laursen. PK kurset blev som noget nyt afholdt i 2 dele, hvilket der var tilfredshed med. De næste to kurser bliver Farmakogenetik/-genomik, metabolisme og ekskretion af lægemidler i Odense til november og farmakoøkonomi til februar. Endvidere blev det oplyst at DSKF ikke dækker tabt arbejdsfortjeneste for delkursuslederne.
 • Hjemmesiden ved Tonny Petersen. DSKF's nye hjemmeside er klar og aktuelt mangler domænet at blive flyttet til den nye side. Designet skulle være mere tidssvarende, samt nemmere for andre at tilføje nyt indhold.
 1. Selskabets stående udvalg og råd aflægger rapport
 1. Kassereren fremlagde regnskabet ved Torben Laursen. Regnskabet frem til januar 2009 blev præsenteret. Det blev påpeget at regnskabet ikke var udsendt i forvejen til medlemmerne. Det vil blive udsendt i forbindelse med næste generalforsamling i foråret 2010.

 

 1. Valg af revisorer

Jesper Sonne og Henrik Enghusen blev genvalgt

 1. Forslag til vedtægtsændring for §2 :

…..Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en sekretær og en kasserer.

Foreslås ændret til …..Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.

Forslaget blev forkastet, dels pga. tvivl om ordlyden af de nuværende vedtægter, da udgaven på hjemmesiden var forældet, samt fordi det i følge generalforsamlingen stod bestyrelsen frit for at udnævne poster udover de nævnte i vedtægterne.

 1. Referat fra møde i Folketingets Sundhedsudvalg ved Birgitte Brock. Vellykket møde, hvor Sundhedsudvalget kort blev præsenteret for de Regionale Lægemiddelkomiteer, samt gjort bekendt med specialets eksistens.
 2. Nyt fra Dansk Selskab for Farmakologi

Kim Brøsen havde meldt afbud hvorfor punktet udgik

 1. Evt

Genopslag af H-stillingerne i Region H, da der ikke var ansøgere til de to sidste stillinger

 

Referent: Tonny Studsgaard Petersen