Om / Bestyrelsesmøder / 2018 / 27. februar 2018

27. februar 2018

DSKF bestyrelsesmøde 2018, tirsdag d. 27. februar, Skype-møde.
Tilstede: Troels, Kirstine, Morten, Charlotte, Freja, Mikkel, Maija, Tonny
Afbud: Lene
 
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 
2. Bestyrelsesmedlemmers habilitet ift. aktuelle dagsorden
Ingen deklareret
 
3. DSKF Årsmøde 2018 d. 6. april Hotel Nyborg Strand
a. Arbejdsgruppe: Fagligt program (Troels, Morten)
Der er udarbejdet et fagligt program til årsmødet. Det endelige program godkendes inkl. invitation af og honorar til Stig Pramming. Programmet sendes til medlemmerne inden for en uge.
b. Arbejdsgruppe: GF plus praktiske rammer (rettidige indkaldelser, tilmeldinger etc.) (Freja, Troels, Maija, Charlotte)
i. Der er indkaldt rettidigt til generalforsamling via mail. Vi afventer fortsat kandidater til bestyrelsen.
ii. Kampmanns legat: Mikkel og Morten koordinerer arbejdet med udnævnelse af jury til Kampmanns legat.
c. Arbejdsgruppe: Socialt program (Morten og Freja)
Der er planlagt socialt program som supplement til det fagligt program. Charlotte står for gaver til oplægsholderne. Der gives til eksterne oplægsholdere og ansøgere til Kampmanns Legat.
 
4. Udpegning af person til: ”Arbejdsgruppe for NKR for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter”
Der er fem kandidater. Eva Sædder udpeges.
 
5. Fremtidige aktiviteter – huskeliste (status)
a. Møde om MR fagudvalgsarbejde 1.-2. februar 2018
i. Afrapportering
Kurset forløb glimrende og er blevet godt evalueret. Det forventes, at kurset afholdes igen, formentlig senere på året.
b. Ansøgning om oprettelse af en procedurekode for medicingennemgang til Sundhedsdatastyrelsen
Intet nyt.
c. Gå-hjem-møde om kliniknære tiltag og polyfarmaci
Intet nyt.
 
6. Inspektor-ordning
Lene Høimark og Jakob Henriksen er udpeget som senior- og juniorinspektor for uddannelsesregion Nord. Der forventes udpeget fra Øst også.
 
7. Besættelse af honoreret post som Overordnet kursusansvarlig efter Hanne Borgeskov
Der sendes mail til medlemmerne med opfordring til at melde sig med frist 25/3.
 
8. Nyt fra DSKF stående udvalg?
a. Opdatering af listerne
b. Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget)
Der arbejdes fortsat med målbeskrivelsen, og det forventes, at et færdigt udkast kan ligge klar til efteråret.
c. Kursusudvalget
Se pkt. 7.
d. Ansættelsesudvalget
Der afholdes ansættelsessamtaler til opslåede H-forløb 8/3-2018.
e. Pause: Uddannelsesrådet
 
9. EACPT / UEMS
Troels orienterer om arbejdet i disse organer herunder at EACPT konference 2019 afholdes i Stockholm, og at Troels deltager i UEMS mødet i Marokko til april 2018. Omkostninger dækkes af Lægeforeningen.
 
10. Næste møde
Afholdes i forbindelse med årsmødet.