Om / Bestyrelsesmøder / 2016 / 22. november 2016

22. november 2016

Dagsorden DSKF bestyrelsesmøde d.22.november 2016 kl.16-18.
Afholdes som telekonference via Skype.
Deltager: Eva, Freja, Kirstine, Troels, Maija Afbud: Maja, Ljubica, Charlotte, Hanne
 
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.
 
2.     Forslag til DSF’s årsmøde d. 18. januar 2017.
Kenneth Skov med per Skype.
a.      Vi forventer at skulle fylde et 15-minutters hot topic-spot og en workshop à 1,5 time.                                                    
i.     Hot topic: Implementering af biosimilars i Danmark (evt. med besøg af kliniker mhp. en vurdering af, om det fungerer i praksis) – Kirstine kontakter mulig foredragsholder.                                                  
ii.     Workshop: Retstoksikologi. Eva arbejder videre med program og oplægsholdere. Gerne med oplæg fra en retsmediciner. Kenneth melder emner tilbage til DSF.
 
3.     DSKF Årsmøde 2017
a.      Fredag d. 21. april 2017. Hotel Marselis, Århus. Intet nyt.
b.     Nyt fra Arbejdsgrupper                                                    
i.     Fagligt program (foredragsholdere etc.) Intet nyt.                                                  
ii.     Organisation (praktik, GF, deadlines, invitationer, tilmelding, pris, etc.) Freja kontakter de øvrige i gruppen mhp. en plan for videre arbejde.
 
4.     Høring vedr.: Medicinrådet til LVS. Status MR i øvrigt. Orientering. DSKF har givet fyldigt høringssvar til LVS, hvorefter LVS har indgivet samlet høringssvar for de lægevidenskabelige selskaber.
 
5.     LVS repræsentantskabsmøde november 2016, Domus Medica. Troels orienterer.
 
6.     Webside / Facebook status. Intet nyt.
 
7.     Kandidater til SEB Codans hæderspris? DSKF kan indstille til LVS Umiddelbart ingen.
 
8.     Gå-hjem-møde. Effectiveness vs Efficacy. GSK’s rolle. Mødet var en succes med omkring 30 deltagere. Kirstine udarbejder referat. Modellen, herunder samarbejdet med industrien er tilfredstillende.
 
9.     EACPT national delegater, valg af 2 stk. Troels og Eva genopstiller gerne. Hvis der ikke dukker andre kandidater op inden d. 14/12, er disse genvalgt. Maija sender reminder-mail til medlemmerne.
 
10.  Fremtidige møder
a.      Retsfarmakologi (marts 2018) Der arbejdes videre.
b.     Regulatorisk medicin efteråret 2017 (Lægemiddelstyrelsen)? Der arbejdes videre.
c.      Gå-hjem-møde om kliniknære tiltag og polyfarmaci er tilsigtet. [CUA] Der arbejdes videre.
d.     Andre? Punktet udskydes til næste møde.
 
11.  Nyt vedr.: Fagligeprofiler.dk? Der foreligger et udkast, som godkendes med enkelte kommentarer. Maija udarbejder det endelige udkast, som sendes til Lægeforeningen og Danske Regioner.
 
12.  Indstilling til ledig suppleant-post i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Ingen kandidater fra DSKF.
 
13.  Målbeskrivelse for KBU er modtaget fra LVS. Den er sendt til Uddannelsesansvarlige. Troels orienterer.
 
14.  Nyt fra DSKF stående udvalg?
a.      Opdatering af listerne Disse opdateres.
b.     Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget)                                                    
i.     Revision af målbeskrivelsen Der foreligger et udkast fra Aarhus til en opdatering af målbeskrivelsen, med kommentarer fra Bispebjerg. Maija indarbejder kommentarerne i udkastet, som herefter sendes til godkendelse i bestyrelsen. På sigt bør der udarbejdes en helt ny målbeskrivelse, gerne hånd i hånd med en ny kursusrække. Målbeskrivelsesudvalget opfordres til at gå i gang med dette arbejde, gerne med deltagelse fra Bispebjerg, hvor man har en ansat med pædagogisk specialviden. Ved behov for et møde i målbeskrivelsesudvalget kan bestyrelsen ansøges om dækning af transportudgifter for medlemmerne af udvalget.
c.      Kursusudvalget Kursusrækken skal opdateres, når den nye målbeskrivelse foreligger. Hanne Borgeskov ønsker at fratræde som formand for udvalget, når kursusrækken er til ende. Næste U-kursus er nr. 7, Lægemiddeludvikling og administrativ farmakologi, 21.-22. marts, 18.-20. april.
d.     Ansættelsesudvalget Der er opslået og besat et H-forløb med et år i IRF, hvor der ikke er en klinisk farmakolog ansat, hvorfor supervision er en udfordring. Dette er løst ved at overlæge Mikkel Christensen fra Bispebjerg superviserer lægen.
e.      Uddannelsesrådet Intet nyt.
 
15.  Næste bestyrelsesmøde Afholdes 18. januar 2016 i forbindelse med årsmødet i DSF.
 
16.  Der er problemer med, at nogle mails ikke kommer frem. Obs dette fremover.