Om / Bestyrelsesmøder / 2013 / 5. november 2013

5. november 2013

Bestyrelsesmøde i DSKF 5. november 2013

Tid: 14-16

Sted: Vennelyst Boulevard 4, 8000 Aarhus C

Deltagere: Birgitte Klindt Poulsen, Kim Brøsen, Eva Sædder, Ljubica Andersen, Hanne Borgeskov, Maria Jersild Jespersen, Marie Louise Christiansen

Fraværende: Mette Marie Christensen, Nina Bjarnason

Dagsorden

Godkendelse af dagsordenen

 1. Dagsordenen blev godkendt.

Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

 1. Årsmøde 25. april 2014. Vi afholder årsmøde som et dagsarrangement fra 10-17 på Hotel Sixtus i Middelfart.

                                                               i.      Program: Diskussion af mulige hovedtemaer: Hvordan bringer vi specialet videre? Kan vi optimere speciallægeuddannelsen til klinisk farmakolog? Hvordan giver vi klinisk farmakologi en skarpere profil? Kan vi drage nytte af erfaringer fra andre lande? Kan vi i højere grad synliggøre os for industrien? Der er sket meget i specialet i de forløbne 5 år. Hvordan kan vi blive bedre til at udnytte det? Hvordan skaber vi et øget nationalt samarbejde og sammenhold? Derudover skal der være et indslag med årets forskningsprojekter (forudgået af call for abstracts), og Kampmanns Legat skal uddeles. Det primære punkt på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde skal være planlægning af programmet for Årsmødet 2014.

                                                             ii.      Vedtægtsændringer ift. længere funktionstid for kasserer. Der var opbakning til, at funktionstiden for kasseren forlænges, idet der går uforholdsmæssigt meget tid med overdragelsesforretningen, når DSKF skifter kasserer. Ljubica laver et oplæg, som medtages til generalforsamlingen.

Det er endnu ikke afklaret, hvem der ønsker at opstille til den kommende bestyrelse, men for de nuværende bestyrelsesmedlemmer er status:

Birgitte Klindt Poulsen, medlem i 2 år, er på valg såfremt hun genopstiller

Kim Brøsen, medlem i 2 eller 4 år (uvist), er enten på valg, såfremt han genopstiller, eller har siddet 4 år og må udgå

Marie Louise Christiansen, medlem i 2 år, er på valg (og vil gerne genopstille)

Ljubica Andersen, medlem i 3 år, er ikke på valg såfremt hun genopstiller

Mette Marie Christensen, medlem i 3 år, er ikke på valg såfremt hun genopstiller

Hanne Borgeskov, medlem i 1 år, er ikke på valg såfremt hun genopstiller

Eva Sædder, medlem i 1 år, er ikke på valg såfremt hun genopstiller

Maria Jersild Jespersen (suppleant), medlem i 1 år, er ikke på valg såfremt hun genopstiller

Nina Bjarnason (suppleant), medlem i 3 år, er ikke på valg såfremt hun genopstiller

 1. Hjemmeside. Bestyrelsen ønsker en mere dynamisk hjemmeside med hyppigere opdateringer. Eva demonstrerede en ny hjemmesidemulighed via Bricksite. Der var opbakning til, at Eva arbejder videre med denne model. På Bricksite er de gratis værktøjer meget basale, mens mere avancerede funktioner er tilkøb (for engangsbeløb). Kim Brøsen ønsker, at i hvert fald en del af hjemmesiden også forefindes på engelsk. Der var enighed om, at hele bestyrelsen skal kunne redigere på hjemmesiden.
 2. Oplæg til fordeling af Kampmanns legat: Der skal fordeles 1 portion af i alt 10.000 DKK til en hoveduddannelseslæge i klinisk farmakologi. På næste bestyrelsesmøde skal vi beslutte, hvorledes vi indkalder ansøgninger.
 3. EACPT summer school. EACPT afholder officielle summer schools i lige åt modsat kongresserne, som afholdes i ulige år. I 2014 afholdes summer school i Nijmegen. Denne summer school får et kardiovaskulært fokus. En eventuel summer school i Danmark kan altså tidligst blive i 2016. Tidligere summer schools har handlet om farmakogenetik, undervisning samt en bredere introduktion til klinisk farmakologi overvejende med kardiovaskulært fokus. Der var opbakning til, at vi prøver at arbejde videre med en summer school om klinisk farmakologi og psykiatri, som kunne indeholde bl.a. retsfarmakologi, lovgivning, CYP testning osv.
 4. DSF’s årsmøde – klinisk farmakologisk bidrag. Eva Sædder afholder en workshop om Medicingennemgang. Derudover skal DSKF bidrage med et Hot topic af ca. 15 minutters varighed. Der blev foreslået lægemidler og Cancer. Ljubica Andersen vil høre, om Steffen Thirstrup, Jesper Hallas eller David Gaist kan holde oplægget.

 Kasserernyt.

 1. Ljubica begynder af få styr på kassererposten. Der er aktuelt ca. 74.000 DKK på DSKFs konto. Der er usikkerhed om, hvorvidt indbetalinger fra medlemmer kommer løbende eller på en gang. Ljubica kontakter Dragan Ostojic i Den Centrale Administration for De Videnskabelige Selskaber for at høre, hvornår indbetalingerne forventes. Det blev besluttet, at medlemskontingentet 2014 fastholdes på 300 DKK.

 RADS udpegninger fra DSKF. Opdatering.

 1. Helle Holst er udpeget som DSKF repræsentant i Fagudvalget vedr. Astma hos Børn.
 2. Lars Peter Nielsen er udpeget som DSKF repræsentant i Fagudvalget vedr. Igangsætning af Fødsler.

Birgitte har over for RADS nævnt, at det fremover grundet manglende kliniske farmakologer kan blive vanskeligt at udpege en klinisk farmakolog til samtlige fagudvalg.

Den kliniske farmakologs rolle/ansvar i RADS fagudvalg.

 1. Der er ikke indkommet yderligere kommentarer til skrivelsen vedrørende den kliniske farmakologs rolle/ansvar i RADS fagudvalg. AMGROS har taget skrivelsen ad notam.

 Kommende møder i DSKF.

 1. GRADE mødet 19. marts: Vi ønsker oplæg om baggrunden for udviklingen af GRADE, statistikken bag samt anvendelse i praksis. Om eftermiddagen ønsker vi workshops, hvor man i praksis kan prøve at anvende GRADE.

Britta fra SST er hovedunderviser, og hun må gerne invitere eksterne oplægsholdere. Blandt relevante blev nævnt Robin – statistiker fra Parkerinstituttet – men andre kunne også være relevante. Hanne Borgeskov nævnte, at LIF muligvis har nogle relevante undervisere. Der er ikke klarhed over, hvordan det foreløbige program ser ud, og det er uvist, præcis hvordan Britta samt eventuelle oplægsholdere skal honoreres. Der er bestilt auditorium og dagligstue på BBH til afholdelse af mødet. Marie Louise Christiansen kontakter Mette Marie Christensen med henblik på afklaring af program og kontraktforhold. Derudover skal vi beslutte, hvorledes mødet skal annonceres. Ugeskriftet blev nævnt, ligesom der kunne sendes mail til alle yngre læger via Lægeforeningen. Desuden vil der blive sendt meddelelse til alle medlemmerne af DSF.

 1. Målbeskrivelse: Vi arbejder videre med et kursus om målbeskrivelsen i klinisk farmakologi. Der har været positivt tilsagn fra de fleste i Målbeskrivelsesudvalget om dette. Hanne Borgeskov overtager fra Mette Marie Christensen og arbejder videre med planerne, og vi stiler mod et kursus i juni 2014.
 2. Retsfarmakologi efteråret 2014. Odense/Aarhus vil gerne arrangere. Kim Brøsen har PhD studerende, der arbejder med dette. Ljubica Andersen arbejder videre med planerne.
 3. Hoveduddannelseslæger i industrien.
  1. DSKF finder det problematisk, at de hoveduddannelseslæger, der som en del af deres af Sundhedsstyrelsen godkendte hoveduddannelsesforløb har udefunktion i lægemiddel­industrien i kraft af dette ikke findes egnede til ansættelser i Sundhedsstyrelsen. Marie Louise Christiansen og Maria Jersild Jespersen skriver et oplæg til Birgitte Klinds Poulsen, der vil sammenskrive en henvendelse til Sundhedsstyrelsen. Vi vil vedlægge udtalelser fra Jens Heisterberg og Leo samt information om løn. Og ansættelsesvilkår på BBH.

 Ny hovedkursusleder efter Torben Laursen.

 1. Torben Laursen har opsagt til stilling som hovedkursusleder til årsskiftet 2013/2014. Der skal derfor ansættes en ny. Til stillingen er formentlig knyttet et honorar. Fra DSKFs side ønsker vi større koordination mellem uddannelsesudvalget og kursusudvalget. Birgitte Klindt Poulsen beder Torben Laursen om kort at beskrive opgaven skriftligt, således at dette kan udsendes til potentielle ansøgere.

Kan vi forestille os ”Medicingennemgang” som specialefunktion i Klinisk Farmakologi?

 1. Punktet udgik for at blive diskuteret på mødet om Medicingennemgang.

 Eventuelt

 1. Lægeforeningen har et værktøj – Specialernes Faglige Profiler – hvorpå man kan sammenligne op til 4 specialer ad gangen. Dette kan hjælpe yngre læger med beslutningen om specialevalg og har erstattet den nu lukkede Specialeguiden. Klinisk Farmakologi har imidlertid ingen beskrivelse af specialet på Specialernes Faglige Profiler. Marie Louise Christiansen skriver til Målbeskrivelsesudvalget (att Lene Høimark og Maja Sionsen) med henblik på at få en beskrivelse af Klinisk Farmakologi på Specialernes Faglige Profiler.
 2. Per Damkier skal bruge en referent til en arbejdesgruppe om lægemidler og graviditet. I alt skal der bruges 3 referenter, 1 fra hver af specialerne klinisk farmakologi, gynækologi og psykiatri. Referenterne skal læse korrektur på opdateringer af pro.medicin.dk. Det forventes, at opgaven vil tage ca. 2-4 timer. Birgitte Klindt Poulsen kontakter Espen Jimenez Solem for at høre, om han er interesseret.
 3. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 15. januar kl. 9-10 i Odense umiddelbart før årsmødet i DSF. Kim Brøsen bestiller morgenmad til bestyrelsen i restauranten på Syddansk Universitet, som ligger etagen over, hvor årsmødet afholdes. Eneste punkt på dagsordenen bliver Årsmødet i DSKF 2014.

 

 

Med venlig hilsen

 

Marie Louise Christiansen