Om / Bestyrelsesmøder / 2018 / 17. januar 2018

17. januar 2018

DSKF bestyrelsesmøde onsdag d. 17. januar 2018, Syddansk Universitet, Odense
Tilstede: Troels, Lene, Charlotte, Morten, Maija, Mikkel & Tonny
Afbud: Freja, Kirstine

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 
2. Bestyrelsesmedlemmers habilitet ift. aktuelle dagsorden
Ingen problemer
 
3. Algoritme for hvad DSKF dækker af transportudgifter
a. Transport, udlæg, tvivl f.eks. vedr. transport til GF og ifm. aktiviteter i målbeskrivelsesudvalget
Transportudgifter til bestyrelsesmøder dækkes af foreningen efter gældende regler (se nedenfor).
Transportudgifter for medlemmer af arbejdsgrupper nedsat af DSKF dækkes af foreningen efter gældende regler.
Som udgangspunkt dækker DSKF ikke transport ifm. DSKF’s årsmøde, heller ikke til bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er tilknyttet en afdeling, kan dog søge bestyrelsen om dækning af transportudgifter.
Bestyrelsesmedlemmers, mødearrangørers og taleres deltagelse i møder arrangeret af DSKF dækkes efter gældende regler.
Ift. dækningsgraden besluttes, at kørsel fortsat dækkes efter den høje takst, togbilletter og broafgift dækkes fuldt ud. Taxakørsel dækkes som udgangspunkt ikke, men kan i enkelte tilfælde bevilges efter forudgående ansøgning til bestyrelsen. I tilfælde af større udgifter (f.eks. flybillet Kbh-Aalborg) kan kasserer og formand i fællesskab afgøre om udgiften dækkes.
 
4. Økonomi – momspligt. Revisor. Orientering
Økonomien ser fin ud p.t.
Samarbejdet med revisoren er uproblematisk ift. momsafregning.
 
5. DSKF Årsmøde 2018 d. 6.-7. april Hotel Nyborg Strand
a. Arbejdsgruppe: Fagligt program (Troels, Morten)
i. Forslag til godkendelse
Der er udarbejdet et forslag til program, som har fokus på strategi for specialets udvikling og fremtidige organisering og drift. Troels og Morten arbejder videre med konkretiseringen af programmet.
b. Arbejdsgruppe: GF plus praktiske rammer (rettidige indkaldelser, tilmeldinger etc.) (Freja, Troels, Maija, Charlotte)
Intet nyt. Der afholdes snart et Skypemøde mht. planlægning af de praktiske rammer.
i. Budget:
Budgettet for årsmødet godkendes.
c. Arbejdsgruppe: Socialt program (Morten)
Morten efterspørger flere medlemmer til arbejdsgruppen og gode ideer til det sociale program.
 
6. I-læger på H-kurser?
Der er kommet en forespørgsel fra afdelingen i Aarhus til, om I-læger fortsat skal have mulighed for at deltage i H-kurserne. Det må være en lokal afgørelse, om I-lægerne kan få lov til at deltage. Fra DSKF’s side betragtes de som velkomne, hvis afdelingen vil bevilge det og hvis kurset er relevant for den enkelte I-læge.
 
7. Fremtidige aktiviteter – huskeliste (status)
a. Møde om MR fagudvalgsarbejde 1. og 2. februar 2018 (status)
Der er nu 19 tilmeldte deltagere, inkl. deltagere fra andre specialer. BBH kan desværre ikke deltage, da det falder sammen med undervisning, hvorfor der stiles imod at afholde kurset igen senere i 2018, evt. i en let revideret form efter tilbagemeldinger fra det første kursus, måske hvor den ene dag er forbeholdt kliniske farmakologer.
b. Ansøgning om oprettelse af en procedurekode for medicingennemgang til Sundhedsdatastyrelsen
Intet nyt. Tonny arbejder videre.
c. Gå-hjem-møde om kliniknære tiltag og polyfarmaci
Intet nyt. Formentlig først til efteråret. Mikkel arbejder videre.
 
8. Nyt fra DSKF stående udvalg?
a. Opdatering af listerne
Der tilføjes oplysninger om bl.a. inspektorkorpset.
b. Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget)
i. Nyt fra arbejdsgruppen?
Det går fint fremad. Der er møde igen d.d.
c. Kursusudvalget
Intet nyt.
d. Ansættelsesudvalget
Eva udtræder af ansættelsesudvalget. Niels Jessen udpeges i stedet.
e. Pause: Uddannelsesrådet
 
9. Næste møde
Der afholdes et bestyrelsemøde inden årsmødet, formentlig ultimo februar/primo marts mhp. detailplanlægning af dette.
 
10. Evt
I UEMS arbejder man med at sammenligne målbeskrivelser fra alle europæiske lande, hvor der findes målbeskrivelser.