Om / Bestyrelsesmøder / 2014 / 19. marts 2014

19. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde i DSKF 19. marts 2014

Tid: 16.15-17.45

Sted: Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Deltagere: Birgitte Klindt Poulsen, Eva Sædder, Ljubica Andersen, Hanne Borgeskov, Mette Marie Christensen, Maria Jersild Jespersen, Marie Louise Christiansen

Fraværende: Kim Brøsen, Nina Bjarnason

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
  1. Dagsordenen blev godkendt
  2. Opfølgning fra sidst
   1. Program: Der er ikke fundet en kliniker til at holde oplæg på årsmødet. Dermed må dette punkt formentlig udgå. Derimod kan vi diskutere ensartede høringssvar, en fælles DSKF-holdning til høringssvar, hvor mange høringer der skal ud til bestyrelsen, hvor mange høringer der skal ud til alle medlemmer, om høringssvar til lægges på hjemmesiden osv. Bestyrelsen træffer ligeledes beslutning om at spørge Claus Stage, om han vil fremlægge resultater fra sin PhD i stil med hans nylige artikel i Ugeskriftet (efter bestyrelsesmødet har Claus Stage grundet tidspres takket nej til at præsentere ved årsmødet. Derimod har Lisa Bürgel Pedersen givet tilsagn om at holde en præsentation om pharmacovigilance – om muligt med en toksikologisk vinkling).

Vi skal have identificeret en potentiel ordstyrer til generalforsamlingen. Birgitte kontakter Per Damkier for at høre, om han vil varetage funktionen.

 1. Regnskab: Da to forskellige personer har bestridt kasserer-posten i 2013, bliver regnskabet for 2013 fremlagt for hvert halvår for sig. Regnskabet for 2. halvår 2013 er afsluttet og revideret (og efter bestyrelsesmødet udsendt til medlemmerne af DSKF i henhold til vedtægterne). På bestyrelsesmødet er blevet drøftet, at bilag fra 1. halvår 2013 ikke har kunnet fremskaffes. Regnskabet for 1. halvår vil blive rekonstrueret ud fra kontoudtog, og når regnskabet er blevet revideret, vil det blive cirkuleret til medlemmerne. Bestyrelsen kommenterer, at denne metode at udarbejde et årsregnskab på ikke er hensigtsmæssig, og at DSKFs vedtægter i forbindelse med revision og fremlæggelse af årsregnskab ikke kan overholdes.

Det bemærkes, at GRADE kurset har været en succes og har givet ~6000 kr i økonomisk overskud.

 1. Vedtægtsændringer ift. længere funktionstid for kasserer: Ljubica fremlagde et forslag til revideret ordlyd af vedtægterne, der muliggør længere funktionstid for kasseren. Bestyrelsen beslutter, at kasseren kan genvælges i alt 2 gange og altså bestride posten som kasserer i alt 6 år. Forslaget til vedtægtsændringer skal også cirkuleres til medlemmerne af DSKF 4 uger før årsmødet. Ljubica skriver vedtægtsændringerne, der skal udsendes – gerne sammen med regnskabet. Det bemærkes, at bestyrelsen i DSKF er selvkonstituerende. Man vælges således ikke til at bestride en bestemt post. For at opnå længere funktionstid, skal en person altså forpligte sig til at sidde som kasserer.
 2. Kandidater til bestyrelsen: To kandidater har meldt sig til bestyrelsen: Troels K Bergmann og Mette Medom Vorre. Dermed ser det ud som om, at den nye bestyrelse ved generalforsamlingen kan blive valgt ved fredsvalg. Såfremt der inden deadline for anmeldelse af kandidatur til bestyrelsen (7. april) indkommer flere kandidater, skal der afvikles kampvalg.
 3. Tilmeldinger: Der er indkommet 31 tilmeldinger til årsmødet (efter bestyrelsesmødet er indkommet i alt 40 tilmeldinger). Maksimale antal deltagere er omkring 40 af hensyn til pladsforholdene i det reserverede lokale.
 4. Legatansøgninger: Der er endnu ikke indkommet ansøgninger til Kampmanns Legat. Reminder til potentielle ansøgere skal udsendes (efter bestyrelsesmødet er der indkommet 1 kvalificeret ansøgning (undertegnedes vurdering). Der er deadline for legatansøgninger 7. april. Herefter vil de indkomne ansøgninger blive cirkuleret til bestyrelsen. Såfremt der ikke indkommer et tilstrækkeligt antal abstracts til at udfylde hele den afsatte tid på programmet, vil vi kunne udfylde tiden med tilbagemeldinger fra repræsentanterne i RADS udvalgene
 5. Hjemmeside
  1. Eva orienterer om arbejdet med den nye hjemmeside, som er tæt på at være klar til lancering. Ambitionen er, at den nye hjemmeside skal være mere interaktiv end den tidligere. Bestyrelsen ønsker domænenavnet www.dskf.dk, men der er enighed om, at www.dskf.org skal fastholdes og automatisk videresende til www.dskf.dk. Vi skal have hørt Tonny Studsgaard Petersen hvordan vi kan overgå til den nye hjemmeside. Tonny er aktuelt på RH. Hanne taler med ham.
  2. Status på målbeskrivelsesudvalg
   1. Hanne vil præsentere for uddannelsesudvalget ved årsmødet. Der stilles forslag om, at Det landsdækkende uddannelsesråd, uddannelsesudvalget og kursusudvalget organiseres således, at uddannelsesudvalget og kursusudvalget bliver arbejdsgrupper under Det landsdækkende uddannelsesråd. Hanne undersøger, hvilket kommissorium der foreligger for Det landsdækkende uddannelsesråd, hvem er bundet til at sidde som medlemmer, hvilke formalia findes. Der er stor opbakning i bestyrelsen til målbeskrivelsesudvalgets vigtige arbejde. Hanne diskuterer med Lisa Bürgel Pedersen, der evt. kan være tovholder.

Vedrørende præsentation af bestyrelsesarbejdet i DSF: Ljubica undersøger, om hun eller Helle Holst fremlægger ved årsmødet (efter bestyrelsesmødet er det besluttet, at Helle Holst fremlægger).

Vedrørende Ansættelsesudvalget: Mette Marie hører med Tonny, om han er interesseret i at fortsætte i Ansættelsesudvalget. Ellers er Mette Marie interesseret. Eventuelt kunne man forestille sig en Øst-Vest deleordning.

Hanne Rolighed Christensen præsenterer et oplæg om RADS

Mette Marie Christensen præsenterer et oplæg om EACPT

 1. Status på specialeplan
  1. 24. september er der indkaldt til møde i SST. Deltagere udpeget af DSKF bliver Lars Peter Nielsen, Per Damkier, Kim Dalhoff, Hanne Rolighed Christensen og Birgitte Klindt Poulsen. Der ønskes fokus på de klinisk farmakologiske afdelingers myndighedsbetjening, lægemiddelkomitearbejde, der ønskes flere regionsfunktioner, RADS og KRIS arbejde skal beskrives og ind i specialeplanen. Der skal være et heldagsmøde i juni som forberedelse til mødet i september.
  2. RADS fagudvalg – noget nyt
   1. Der ønskes jævnlige tilbagemeldinger fra de af DSKF udpegede RADS-udvalgs medlemmer eksempelvis efter møde nummer 2. En mailingliste skal udarbejdes efter generalforsamlingen over potentielle fagudvalgsmedlemmer. Fagudvalgsmedlemmerne i RADS kan eventuelt nævnes på DSKFs hjemmeside.
   2. Kommende møder
    1. Et kommende møde om målbeskrivelsesarbejdet må udskydes. Derudover er der ikke planlagt nogle møder. Der nævnes kort muligheden for at arrangere et møde om TDM.
    2. Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
     1. Den ny bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter årsmødet, hvor der vil blive afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Der er sat en ny tentativ dato for et kommende bestyrelsesmøde d. 11. juni i Odense.
     2. Bestyrelsen har siden sidst modtaget en motiveret ansøgning om medlemskab af DSKF fra farmaceut Sonja Paltoft. Denne ansøgning behandles på bestyrelsesmødet og imødekommes. Sonja Paltoft vil herefter kunne optages som medlem af DSKF.
     3. Eventuelt
      1. Der nævnes muligheden for, at Britta kan komme tilbage og afholde endnu GRADE kursus, men denne gang som et internt oplæg for DSKF medlemmer samt speciallæger, H-læger og interesserede I-læger i klinisk farmakologi. Dette kunne skabe en form for konsensus landet over, om det arbejde, hvori GRADE anvendes.
      2. Måske kunne man gentage et eksternt GRADE kursus om ca. et år, idet der har været stor interesse for kurset.
      3. Måske kunne man forestille sig et element af GRADE på et eller flere af A-kurserne
      4. Ljubica stiller forslag om en generel opdatering af DSKFs vedtægter. Det besluttes at dette bliver en opgave for den nyvalgte bestyrelse i 2014/15