Om / Bestyrelsesmøder / 2016 / 3. oktober 2016

3. oktober 2016

Dagsorden DSKF bestyrelsesmøde d.3.oktober 2016 kl.16-19.
 
Afholdes Klinisk Farmakologisk Afdeling, Århus (Bartholin bygn) Wilhelm Meyers Alle, 8000 Århus C.
 
Tilstede: Maja, Eva, Ljubica, Maija, Charlotte og Troels og via skype Kirstine, Freja og Hanne. Afbud: ingen
 
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.
 
2. DSKF Årsmøde 2016 april. a. DSKF skal aflægge regnskab til BCPT (for bevilget 7000 euro) Charlotte har sendt regnskab til Henrik Horneberg, som har kvitteret.
 
3. DSKF Årsmøde 2017 a. Fredag d.21.april 2017. Hotel Marselis, Århus. b. Nyt fra Arbejdsgrupper i. Fagligt program (foredragsholdere etc.) Det faglige program er på plads nu. ii. Organisation (praktik, GF, deadlines, invitationer, tilmelding, etc.) Arbejdsgruppen går i gang med det praktiske nu, herunder mulige kandidater til bestyrelsen, overblik over diverse deadlines i forhold til generalforsamlingen m.m.. Aarhus kigger på et socialt arrangement efter mødets afslutning.
 
4. Høring. Dimensioneringsplan a. Der skal nedsættes gruppe der formulerer samlet svar. Der er kun indkommet et høringssvar fra centrene. Herudover foreligger en hensigtserklæring fra seneste årsmøde om at stile imod en 3:1-ratio mellem I- og H-stillinger af hensyn til rekrutteringen. Troels skriver et udkast til svar, som godkendes af bestyrelsen per mail.
 
5. Webside-/Facebook-status Freja har nu overtaget arbejdet med hjemmesiden. Facebook-profilen står Eva fortsat for. Lokale events kan med fordel annonceres på Facebook også. Alle har mulighed for at lægge ting op – husk det.
 
6. Gå-hjem-møde. Effectiveness vs Efficacy Programmet er på plads, og der er p.t. 10 tilmeldinger, både fra medlemmer og ikke-medlemmer. Efter mødet må formen evalueres. Mødet holdes ikke i regi af gå-hjem-møde-puljen, men på bestyrelsens foranledning. Budget på 2000 kr godkendes.
 
7. Marie og August Krogh Prisen 2017. Indstillinger? Umiddelbart ingen indstillinger i år. Mulige kandidater overvejes til kommende år.
 
8. Fremtidige møder a. Retsfarmakologi Ljubica og Eva arbejder med planer om enten et halvdagsmøde eller et eftermiddagsmøde. Der stiles imod marts 2018. b. Regulatorisk medicin 2017 Kirstine og Troels arbejder på sagen. Forventes afholdt efteråret 2017. c. Andre Et gå-hjem-møde om kliniknære tiltag og polyfarmaci er tilsigtet. Charlotte arbejder videre.
 
9. Nyt vedr.: Fagligeprofiler.dk Maija arbejder med et udkast, som sendes til bestyrelsen per mail i løbet af et par uger.
 
10. Nyt fra DSKF stående udvalg a. Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget) i. Revision af målbeskrivelsen Første udkast fra Aarhus til nye målbeskrivelser er næsten klar. Maija sender til kommentering i bestyrelsen og herefter målbeskrivelsesudvalget. Der mangler fortsat gennemarbejdning i forhold til kursusprogrammet for U-kurserne. Dette må blive i næste omgang. b. Kursusudvalget U-kursus 6 afholdes 7.-8. november 2016, og til næste år kurserne 7-9. Deadline for budgetansøgning til SST for næste omgang kurser er 17. oktober 2016. c. Ansættelsesudvalget Ved seneste opslag af H-forløb var der 4 ansøgere til 4 forløb, men skævt fordelt. Der var således ingen ansøgere til forløbet i Nord. To forløb i Øst og et i Syd blev besat. Et af de to forløb i Øst inkluderer et år i IRF. Er der styr på vejleder m.m.? Eva følger op på dette. d. Uddannelsesrådet Intet nyt.
 
11. Orientering vedr.: Life-time achievement award EACPT DSKF har i samarbejde med kolleger fra et af centrene indstillet en værdig kandidat.
 
12. UEMS Møde 19/10. Troels deltager.
 
13. Forslag til DSF Årsmødet. DSKF hot topic Vi forventer at skulle fylde et 15-minutters hot topic-spot og en workshop. Umiddelbare forslag: Hot topic: Implementering af biosimilars i Danmark (evt. med besøg af kliniker mhp. en vurdering af, om det fungerer i praksis) Workshop: 1) "Når den kliniske farmakolog flytter ind" - farmakologer i klinikken, 2) Introduktion til retstoksikologi/-farmakologi. Maija tager kontakt til DSF for at høre, hvad det præcise omfang vil være og deadline for tilbagemelding og mailer herefter ud til medlemmerne for at indsamle forslag.
 
14. Næste bestyrelsesmøder Skypemøde 22/11-2016 kl. 16. Vi mødes enten i Aarhus, Odense eller København og ringer op derfra. Maja undersøger prisen på bord-mikrofoner til formålet. Såfremt prisen står i rimeligt forhold til transportomkostninger, kan indkøb godkendes. Indkøbte mikrofoner er DSKF’s ejendom og skal til enhver tid være i et bestyrelsesmedlems varetægt. 18/1-2017 i forbindelse med årsmødet i DSF.
 
15. Evt. Intet.