Om / Bestyrelsesmøder / 2019 / 21. oktober 2019

21. oktober 2019

Dagsorden bestyrelsesmøde i DSKF 21/10-2019 kl. 17-19, AKF Odense, WP 19, 2.
Afbud: Lene, Charlotte

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

2. Bestyrelsesmedlemmers habilitet ift. aktuelle dagsorden
Ingen deklarerede

3. DSKF Årsmøde 2020 d. 17.-18. april i Fredericia
Der er indsendt ansøgning til BCPT. Det er endnu ikke afgjort om vi får støtte, der kommer svar på ansøgningen den13.11.19. Alternativt kan vi søge jubilæumspuljen fra BCPT, der løbende kan søges.
Det er fra Odenses side ytret at det er bekosteligt med 2-dages møder, hvorfor man ønsker alternerende 1 og 2-dages møder fremadrettet.
Der er umiddelbart forskelligartede holdninger til varighed af mødet på de andre centre i landet.

a. Fagligt program – arbejdsgruppe
Størstedelen af programmet er færdigt. Der mangler stadig et par enkelte oplægsholdere. Morten melder sig som tovholder for at få færdiggjort programmet.
Maija har arbejdet på allergologisk workshop. Rasmus deltager ifht. tilrettelæggelse af oplæg omhandlende Qt-forlængende farmaka.

b. Organisatorisk (GF, Kampmanns legat, tidsfrister etc.) – arbejdsgruppe
Maija, Charlotte, Lene og Zandra har meldt sig til dette.

c. Socialt program - arbejdsgruppe
Sidsel og Simon arbejder på det sociale program - deadline 1.2.20. Maija vil gerne informeres om hvad det sociale program kommer til at indebære.

4. Medicinrådsarbejdet – udpegninger til fagudvalg, fremtidig ressourceallokering m.m.
Lang diskussion vedr. udpegning af ikke-speciallæger til fagudvalgene. Det har været oppe i rådet. Man er enige om at ikke-speciallæger gerne må udpeges, hvis der følger en særlig argumentation.
Selskabet dækker 39 fagudvalg. Nogle medlemmer har op til 3 fagudvalg. Der er udregnet hvor mange årsværk arbejdet i alt trækker fra afdelingerne, men arbejdsmængden er steget siden denne opgørelse.
Målet er at afdelingerne skal kompenseres økonomisk for det arbejde der lægges.
Endvidere problematisk at formanden udpeger, men at det er ledelsen der skal give lov til deltagelse. Statsligt ansatte arbejder fortsat frivilligt i fagudvalgene.
Det diskuteres at vi bør synliggøre hvor mange ressourcer DSKF bidrager med sammenlignet med andre selskaber.
Bestyrelsen vil arbejde videre med en fælles indstilling. Bestyrelsesmedlemmerne vender situationen hjemme i de forskellige centre.


5. Arbejdsområder:
a. Habilitetspolitik
Forslag fra BBH: "Den udpegede har pligt til – inden man indtræder i en arbejdsgruppe – at erklære relevante interessekonflikter overfor selskabets bestyrelse. For deltagelse i arbejdsgrupper nedsat af XX (f.eks. Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen osv.) er det tilstrækkeligt, at XX habilitetserklæring udfyldes."
Ovenstående på linje med dsaim. Ingen protesterer mod formuleringen
 
b. Vedtægtsændringer (diskussion af forslag rundsendt før sommerferien)
Vedtægter med ændringer rundsendes på ny til bestyrelsen, da ikke alle har overblikket over den seneste version. Efter endelig accept med frist på 1 uge, rundsendes efterfølgende til afdelingerne ( ca.omkring 1. nov). Afdelingerne får svarfrist omkring 1. dec. Herefter tager bestyrelsen i DSKF stilling om vedtægtsændringer kan vedtages. Såfremt dette er tilfældet skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i januar 2020. Medlemmerne kan brevstemme til denne. Minimum en ⅓ af medlemmerne skal stemme, hvoraf der skal være flertal for at vedtægtsændringer kan vedtages.
Væsentligste ændringer: alle bestyrelsesmedlemmer kan vælges 3 gange. Formanden skal være speciallæge og vælges separat.
 
c. Implementering af målbeskrivelse, skabeloner for uddannelsesprogrammer, kurser v. barsel etc. Arbejdsgruppe? Uddannelsesrådet?
• Ny målbeskrivelse er trådt i kraft. Dette betyder at de seneste ansøgere har fået afslag på merit. Meritter bevilges nu på nationalt niveau.
Uddannelsesprogrammer opdateres på de enkelte afdelinger. Programmerne ser meget forskelligartede ud, på de forskellige centre.
• Bestyrelsen drøfter hvordan manglende A-kurser ved ved endt hoveduddannelse skal håndteres. Betinget godkendelse af speciallægeanerkendelse er ikke en mulighed. Generelt er der enighed om at dispensation kan ydes, hvis kompetencer opnås på anden vis og den der søger dispensationen skal selv komme med et løsningsforslag.
Der arbejdes fremadrettet mod at I-læger fra alle centre deltager i A-kurser. Desuden bør det nok være en mulighed at tage A-kursus på trods af barsel.
 
d. Bestyrelsesmanual
Skal der udfærdiges en manual, således at viden fra tidligere bestyrelse ikke går tabt, når poster overdrages.
Zandra udfærdiger et udkast og rundsender, så der kan kommenteres fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 
6. Procedure for udpegninger og genudpegninger til diverse udvalg m.m.
Diskussion af forslag rundsendt før sommerferien. Der stræbes mod genudpegning, således at der kommer en løbende udskiftning. Tidsfrister for genudpegninger afpasses efter hvilke poster det drejer sig om, således at genudpegninger sker hensigtsmæssigt. Udpegninger vendes i bestyrelsen.
 
7. Speciallægeloftet – opfølgning: findes ikke længere for klinisk farmakologi.
 
8. LIWEB – kommende database(r): Ny database på vej. Funderet i Odense, navnet bliver Medicin Information og Rådgivning (MIR). Region midt og Nord har ikke ønsket at være med, da de har planer om en database integreret i midt-EPJ. Således vil vi ikke have en nationalt dækkende database fremadrettet.
 
9. Fremtidige aktiviteter – huskeliste (status)
a. Møde om immunterapi
Umiddelbart intet nyt
 
b. Andre faglige møder det næste år? Ønsker fra de enkelte afdelinger (alle)? Mulighed for støtte (Sidsel)?
Næste How-to MR FU 14+15 maj 2020 i Odense
Der kan fortsat søges fra BCPT, hvis man inviterer international oplægsholder.
DSKF giver lidt tilskud til små faglige møder.
 
10. Nyt fra DSKF stående udvalg?
a. Opdatering af listerne
b. Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget): er i drift
c. Kursusudvalget: kursus 5 - farmakopidemiologi kører disse dage. Kursus 6+7 er planlagt. Kursus 8+9 er under planlægning. SST er ansøgt om budget.
d. Ansættelsesudvalget:
2 læger ansat ved seneste runde. Zandra har trukket sig og giver posten videre til Sidsel.
e. Uddannelsesrådet: er trådt i kraft
 
11. Ny webmaster
Vi rundspørger om der er nogen der vil overtage. Funktionen kan ligge uden for bestyrelsen. Maija og Sidsel kigger på at opdatere teksterne på hjemmesiden.
 
12. Næste møder
Det næste store møde er d. 15. januar 2020 (Odense-mødet) - vi tilstræber at bestyrelsesmødet ikke falder sammen med DSF-bestyrelsesmødet og 18. april (årsmødet)
 
13. Eventuelt
DSF workshop: Overordnet emne er livsstilssygdomme. DSKF har ikke budt ind med workshop. Bestyrelsen synes det er ærgerligt at vi ikke har et oplæg. Kenneth har prøvet at lave et oplæg omhandlende transportere, men det er ikke lykkedes at få oplægsholdere.
Sidsel vil prøve at høre ang. deprescribing
Simon vil høre om LI-web sag omhandlende statiner og interstitiel lungesygdom. Vi finde en lungelæge (Jesper Nielsen, afd. J, OUH er foreslået) og en kardiolog (der tages kontakt til den ledende overlæge på afd. B, OUH).
Kenneth melder til Niels Jessen at DSKF arbejder på sagen.

UEMS:
Troels Bergmann arbejder på fælles oversættelse af målbeskrivelse gennem UEMS. Der ønskes oversættelse af den nye målbeskrivelse. Arbejdet splittes mellem målbeskrivelsesudvalget.

Arytmi guideline:
Det er tid til at opdatere den arytmi guideline som Dansk Kardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk selskab har publiceret. Gesche Jürgens fra Roskilde er udpeget som repræsentant for DSKF i den forbindelse.