Om / Bestyrelsesmøder / 2016 / 30. maj 2016

30. maj 2016

Dagsorden DSKF bestyrelsesmøde 30.maj 2016 Afholdt på Café Chino, Brandts Passage 6-8, 5000 Odense
 
Tilstede: Charlotte Uggerhøj Andersen, Maja Helfritsch Simonsen, Eva Sædder, Kirstine Moll-Harboe, Freja Sørup, Troels K. Bergmann, Maija B. Haastrup. Afbud: Ljubica Andersen, Hanne Borgeskov.
 
Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat Godkendt.
 
2. DSKF Årsmøde 2016 april. Debriefing.
         a. Hvordan gik det? Hvad har vi lært vedr mødearrangement? Årsmødet gik generelt godt, og der har været gode tilbagemeldinger. Der mangler lidt fokus i highlights fra centrene. Hvad skal de bruges til fremover? Kan man bruge dem til at erfaringsudveksle lidt mere? Er det fortsat et relevant format? Kunne det gøres kortere? Kunne man udstikke et bestemt emne til hvert center på forhånd, f.eks. præsentation af 1-2 nye tiltag fra hvert center? Diskussionen tages op igen, når rammerne for næste årsmøde er kendt. Der var kun en ansøger til Kampmanns legat i år, formentlig pga. de ret snævre kriterier for legatet.
         b. Evaluering af samarbejdet med udstillerne [bilag 1] i. Svar til Helle Svaneborg Der takkes for godt samarbejde. Vi ser dog ikke umiddelbart behov for industri-samarbejde fremover, undtaget ved særlige lejligheder.
         c. Samarbejde med industrien i fremtiden Se ovenfor.
         d. DSKF skal aflægge regnskab til BCPT (for bevilget 7000 euro)[Ljubica] Ljubica er ikke til stede. Der aflægges regnskab og takkes for godt samarbejde og økonomisk støtte (Ljubica og Troels).
 
3. DSKF Årsmøde 2017
          a. Tid og sted m.m. Der overvejes Odense, Middelfart/Fredericia, Aarhus. Kunne man overveje at lave en fast aftale med et sted? Til næste møde undersøger Maija 3-4 steder at vælge imellem (Trinity i Fredericia, Radisson i Odense, Comwell i Aarhus eller Marselisborg i Aarhus). Der stiles imod fredag d. 21. april 2017.
Tema: Klinisk farmakologis rolle i sundhedsvæsenet. Det diskuteres, om Kampmanns legat uddeles efter for snævre kriterier. Maja vil undersøge muligheden af at brede kriterierne lidt ud, så der bliver mere fokus på forskning til årsmødet. Legatet skal dog stadig uddeles med henblik på klinisk farmakologisk uddannelse (kongres, kursus etc.).
 
4. Lægemiddelstyrelsen. Møde med Thomas Senderovitz? Det diskuteres, om man kan holde et møde med DSKF og Thomas Senderovitz mhp. den fremtidige plads for kliniske farmakologer i Lægemiddelstyrelsen, herunder også antal uddannelsesstillinger. Troels tager kontakt til Thomas Senderovitz mhp. fremtidig rekruttering og evt. tale på næste årsmøde.
 
5. DSKF stående udvalg [bilag: DSKF stående udvalg]
a. Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget) Der har ikke været møder i udvalget for nylig. i. Revision af målbeskrivelsen En revision af målbeskrivelsen ønskes, så målbeskrivelserne bedrer afspejler arbejdet og uddannelsen. Målbeskrivelsesudvalget bedes udarbejde et forslag til nye målbeskrivelser, som bestyrelsen tager stilling til, hvorefter dette sendes i høring i centrene og efterfølgende besluttes af bestyrelsen. Uddannelsesudvalget bedes overveje, om der evt. mangler kompetencer, som kan opnås gennem U-kurser (f.eks. medicinsk prioritering), evt. nye kurser, og om kursusrækken burde omlægges. Maija indtræder i udvalget.
b. Kursusudvalget Der har ikke været møder i udvalget for nylig. Kirstine erstatter Jens Heisterberg som delkursusleder for U-kurset i administrativ farmakologi (nr. 7).
c. Ansættelsesudvalget Intet nyt. d. Uddannelsesrådet Intet nyt.
 
6. Bestyrelsen DSF a. Udpeges to nye medlemmer Helle Holst og Ljubica udtræder. Kenneth Skov vil gerne indtræde i bestyrelsen og indstilles til dette. Der lægges et opslag på hjemmesiden mhp. endnu en kandidat. Deadline for kandidater 1. august. Herefter udpeger bestyrelsen.
 
7. EACPT a. EACPT lifetime achievement Kim Brøsen indstilles af bestyrelsen. Alle medlemmer også kan indstille kandidater.
 
8. UEMS Mødet planlagt til St. Bededag blev aflyst pga. situationen i Bruxelles. Der afholdes et møde til efteråret.
 
9. Høring og kandidat til DASAIM vedr opioider a. Udpegning af person. Eva Sædder og Kenneth Skov har tilkendegivet interesse. Bestyrelsen udpeger Kenneth. b. Økonomi. Limit på 1500kr. DSKF-kassen betaler for transport til den udpegede mod kvittering til bestyrelsen. Dette vedtages.
 
10. Nyt tiltag? Ramme for gå-hjem-møder. Det er blevet foreslået, at man kunne genoptage en tidligere tradition med gå-hjem-møder. Bestyrelsen vil gerne lave en lille pulje til dette formål, hvor man kan ansøge om et beløb til afholdelse af decentralt arrangerede møder. Troels og Charlotte laver et udkast til rammen for dette. Ljubica involveres i forhold til økonomi. Herudover vil bestyrelsen forsøge at iværksætte et møde om retsfarmakologi i løbet af efteråret. Eva og Ljubica arbejder på dette. Dato meldes ud inden sommerferien. Evt. et møde om regulatorisk medicin i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen til næste år.
 
11. Næste møde: 15. august kl. 16.00 på Klinisk Farmakologisk Enhed i Roskilde. Maija sender kalenderinvitation.
 
12. Evt.
Det tilstræbes, at fremtidige bestyrelsesmøder afholdes, så dem der ikke kan møde op, evt. kan være med per Skype.
Der mangler p.t. en UAO i Lægemiddelstyrelsen, efter at Jens Heisterberg har sagt op. Der er Rebild-møde 5. oktober.