Om / Bestyrelsesmøder / 2022 / 22. december

22. december

Tilstede: Samuel Azuz, Mads Kjølby, Marie Bach Nielsen (referent)
Afbud/ikke tilstede: Bue Agner, Louisa Exner, Kenneth Skov, Rasmus Huan Olsen, Casper Lassen
 
Da der kun var 3 medlemmer til tilstede til mødet, var bestyrelsen ifølge vedtægterne ikke beslutningsdygtig, hvorfor der ikke blev truffet nogle endelige beslutninger.

1. Status, forslag om revidering af målbeskrivelse

Målbeskrivelsesudvalget vil drøfte den foreslåede ændring. De vender tilbage i det nye år.
Hvis der kommer modforslag fra udvalget, laves der afstemning i bestyrelsen om hvilket forslag der skal i høring. Hvis der ikke kommer modforslag, sendes ændringen i høring uanset om udvalget støtter op om den eller ej.

2. Status for mailadresser

Uklart. Punktet kan ikke gennemgås grundet afbud fra tovholder.

3. Program og invitation til årsmøde/generalforsamling april 23

Den 21. april fastholdes som dato for generalforsamling og workshop. Generalforsamling skal som udgangspunkt holdes inden udgangen af april, hvorfor alternativer er begrænsede. Hybridmøde muliggør at der er ”plads” til alle, der vil deltage, trods små lokaler. Lokale er booket.
Opmærksomhed på vedtægter:
- Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
- Dagsorden mv. skal fremsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ved næste møde skal workshop planlægges.

4. Ønsker til hjemmeside

- Brug af selskabets logo på hjemmesiden og evt. farvekoordinering af logo og hjemmeside.
- Link til guidelines og vejledninger, hvor DSKF/kliniske farmakologer er medforfattere fx ”Anvendelse af psykofarmaka ved graviditet og amning” og ” Retningslinjer for udredning af antibiotikaallergi med særligt fokus på penicilliner”.
- Fortsat oprydning.

5. Evt.
Der indkaldes til næste bestyrelsesmøde i januar, når der foreligger tilbagemelding fra Målbeskrivelsesudvalget.