Om / Bestyrelsesmøder / 2021 / 26. Januar

26. Januar

Beslutningsreferat 13. oktober 2021

Afbud: Casper Kierulf Lassen , Rasmus Huan Olsen

Ny sekretær: Louisa Exner

Ny næstformand: Samuel Azuz

Kasserer: Kenneth Skov

DSF´s årsmøde: Vi byder ind med ”Døden skal have en årsag”, foreslåede oplægsholder Asser Thomsen, Charlotte Uggerhøj og Giftlinjen. Marie Bach Nielsen forestår kontakt til to førstnævnte, Henrik Horwitz til sidstnævnte.
 
Plan B: Ekstrem-kinetik.

Forslag til nye arrangementer: Nyheder fra industrien. Eksempelvis at et medicinalfirma fortæller om pipelinen. Kunne eksempelvis holdes hver anden måned.

Høringsudvalg-Samuel Azuz kontakter afdelingsledelserne mhp. at få disse til at udpege medlemmer, der ønsker at besvare høringer.

Næste møde i december. Her skal det besluttes om årsmødet skal gentages til foråret, eller vi skal ind i den vanlige rytme med forårsmøder.

Refereat af DSKF bestyrelsesmøde 26.01.2021
Tilstede: Kenneth, Zandra, Henrik. Sidsel, Marie, Samuel, Rasmus
Afbud: Morten, Louisa
1. Godkendelse af dagsorden
Der er tilføjet et punkt om regnskab under evt.
2. Habilitet
Ingen inhabile
3. Speciallægereform
Henrik har deltaget i LVS møde om speciallægereform. Det er uklart hvor stor
indflydelse DSKF har på en evt. reformering af specialet. Målet er tilsyneladende at
KBU afskaffes, herud over er der ingen konkrete ændringsforslag ifht. Klinisk
farmakologi. Henrik og Zandra deltager i paraklinisk tænketank. Der skal drøftes om
der kan etableres en fælles paraklinisk del i hoveduddannelsen.
Det diskuteres om det overhovedet er relevant at have en fælles del, som formentligt
bliver laboratorie orienteret. Bestyrelsen ønsker fortsat at HU er klinisk orienteret.
Flere betvivler nytteværdien af en fælles laboratorie del. Omvendt kan klinisk
farmakologi bidrage til eksempelvis Mikrobiologi, som kunne bruge Pk/PD.
Region H ønsker en ændret praksis for hvordan de kliniske ophold i HU landes.
Økonomien er et afgørende aspekt i denne sammenhæng.
4. Hjemmesiden-hvad med at tilføje publikationer og rapporter, som centrene alligevel
publicerer.
Det drøftes at dokumenter af samfundsrelevans kan med fordel komme på
hjemmesiden. Desuden kan dette give YL muligheder for at publicere. Tilføj ISBN og
DOI nr. så publikationer herfra kan opkvalificere et CV. Faren er dog heterogene
anbefalinger, hvis disse ikke er vedtaget på tværs af regioner. Der kan være politiske
forklaringer på forskelligheder i regionale anbefalinger. Dog kan hjemmesiden på
denne måde fungere som bindeled for at sikre tættere samarbejde mellem regionerne,
som længe har været ønsket af bestyrelsen. Henrik foreslår at det gøres efter SIF-
modellen, hvor dokumenterne undergår intern kvalitetskontrol. Det er tilslutning til en
kvalitetssikring, men bekymring om arbejdsbyrden til bestyrelsen/udvalg der
kvalitetssikrer. Det besluttes at vi tager overvejelserne med som punkt på årsmødet.
5. Årsmøde/Tema eftermiddag/webinar om præcisionsmedicin eller bivirkninger:
Det diskuteres overordnet hvornår årsmødet kan afholdes. Vi sigter efter fysisk møde i
efteråret omkring 1. okt, som et møde af to dages varighed. Grundet covid-19 er dette fortsat
ikke mulig med fysisk fremmøde i løbet af foråret. Ifølge vedtægter skal generalforsamling

sædvanligvis afholdes før udgangen af April. Det vurderes at der igen i år må fraviges,
grundet aktuelle situation.
Vi kan supplere med et webinar i løbet af foråret. Zandra har kontaktet Anne Pastoft LMST,
men endnu ikke fået svar. Sidsel vil følge op. Morten, Rasmus, Sidsel og Zandra arbejder
videre med fagligt indhold til et fyraftensmøde af ca. 1-1,5 times varighed.

6. evt.
- Regnskab (Kenneth)

Underskud på 25.000 – det skærer 10% af egenkapital. Det er forårsaget
af aflysning af årsmødet 2020 samt manglende indtægter ifbm.
Årsmødet 2020. Regnskabet kommer til revision. Økonomien ser alt i alt
fornuftig ud.

- opdatering af DSKF Logo (Zandra)

I forbindelse med EACPT 2027 mangler vi en moderfil med
tilstrækkelig opløsning. Zandra har mulighed for at få lavet et opdateret
logo til selskabet og bestyrelsen bakker op.

- Indstilling af Kim Brøsen til 2021 EACPT lifetime achievement (Troels
Bergmann)
Henrik har forhørt sig i Odense, der foreligger materiale fra en tidligere
indstilling. DSKF udsteder gerne et letter of support.

- Håndtering af høringer (Kenneth)

Kenneth var til LVS repræsentantskabsmøde og blev i den forbindelse
opmærksom på mængen af høringer. Det foreslås at vi nedsætter et
udvalg, for at opnå større systematik i arbejdet og sikring af at vi bliver
hørt som selskab.
Zandra, der på nuværende håndterer høringer beretter at der overordnet
kommer der få tilbagemeldinger fra selskabets medlemmer. Oftest vil de
Kliniske farmakologiske afdelinger blive bedt om input til
lægemiddelrelaterede høringer via Regionerne. Det vurderes at der nok
ikke er interesse for at være i et sådan udvalg og derfor beslutter
bestyrelsen, at det på nuværende tidspunkt ikke er relevant at nedsætte et
udvalg.
- Årsmøde:

Se tidligere punkt

- MR FU:
o FU for Sinuitis tages af Zandra
o FU for Cushings ubesat – Henrik forhører sig på afdelingerne
- Næste bestyrelsesmøde

Medio marts – lige før påske. Zandra sender doodle.