Om / Bestyrelsesmøder / 2015 / 5. november 2015

5. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde i DSKF 05.11.2015
Afholdt via SKYPE

Deltagere: Eva Sædder, Troels K Bergmann, Ljubica Andersen, Kirstine Moll Harboe, Marie Louise Christiansen

Afbud: Birgitte Klindt Poulsen, Maja H Simonsen, Freja Hemmingsen Sørup, Hanne Borgeskov

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat blev godkendt.

2. DSKF Årsmøde 2016
Marie Louise fremlagde status for årsmødet. Programmet er stort set på plads. Alle oplægsholdere har givet tilsagn om deltagelse. Der udestår fortsat at fastlægge aftenunderholdning. Highlights fra Centrene, Kampmanns Legat og ”Rising Stars” er endnu ikke fastlagt, men det er forventeligt. Invitationsbrev til industrien er sendt til godkendelse i ENLI. Derefter udsendes til industrien. Kristine har kontakt til flere medico-IT virksomheder, som muligvis også vil have interesse i at udstille. Vi tilbyder udstillingsstande iht. Sundhedsstyrelsens takster, men vi har fravalgt sponsorater. Ingen af de søgte tilskud (BCPT eller LVS) og ej heller indtægter fra udstillere kan anvendes til at betale for det sociale arrangement. Dette skal dækkes af deltagergebyrer.

3. DSF 8. årsmøde 20. januar 2016, Odense
Ljubica Andersen og Helle Holst er DSKFs repræsentanter i DSFs bestyrelse. Folk har skullet melde ind allerede før sommerferien 2015, hvis de havde forslag til overordnet tema. Dette bliver Molecular Pharmacology on the Move: From Basic to Translational Science. Der er usikkerhed om, hvad DSKF skal bidrage med. Formentlig skal vi levere både et hot topic og en workshop til en parallel-session. Ljubica taler med Helle Holst og Ulf Simonsen om dette. DSKFs bestyrelse skal godkende DSKFs bidrag.

4. EACPT – CP trainee initiative
DSKFs medlemmer har haft mulighed for at tilkendegive interesse for at deltage i CP trainee initiative. Et medlem viste interesse herfor, og hun deltager nu i Education WP. Troels Bergmann er national kontaktperson. Alle WPs er bemandede og arbejdet er igangsat. Kort diskussion af, hvem der finansierer eventuelle rejseudgifter ifb. møder. WPs refererer direkte til hovedbestyrelsen i EACPT, så såfremt der tilkommer rejseudgifter, forventes disse finansieret herfra. Der imødeses dog telekonferencer, således at rejseudgifter formentlig holdes på et minimum. DSKF skal ikke bidrage økonomisk.

5. Facebook
Eva Sædder har startet en Facebook-side for DSKF. Vi diskuterede, om siden skal være helt åben, hvilket kan fremme vores eksterne kommunikation, eller lukket hvilket ville understøtte et internt debatforum. Vi besluttede at opretholde en åben Facebook-side, hvor alle har adgang til at læse og kommentere indlæg. Eva udsender information via LinkedIn. Marie Louise udsender information til medlemmerne.

6. Udpegning til arbejdsgruppe NKR for Forebyggelse og Behandling af Organisk Delir. Alle medlemmer ar DSKF har haft mulighed for at tilkendegive interesse for arbejdet. Kirstine Moll Harboe er udpeget. Det forventes pt, at der centralt findes bevillinger til at fortsætte arbejdet med NKR.

7. UEMS
Hanne Rolighed Christensen og Troels Bergmann er udpeget. Der har endnu ikke fundet aktiviteter sted, men det forventes, at der skal afholdes et møde til foråret 2016.

8. Modus operandi for udpegning/tildeling/delegering af tillidsposter og –hverv.
Vi diskuterede proceduren for udpegning af personer til varetagelse af tillidshverv som repræsentanter for DSKF. Der var enighed om, at alle kliniske farmakologer i Danmark mere eller mindre kan forventes at påtage sig arbejdet i et RADS fagudvalg. Derudover mener bestyrelsen, at frivillighed er at foretrække frem for tvang, når deltagere i diverse arbejdsgrupper skal udpeges. Der var enighed om, at den hidtidige praksis med at vurdere, hvilke poster der skal sendes i udbud til medlemmerne, og hvilke poster der skal udpeges direkte af bestyrelsen, skal beholdes, idet det er den særlige kompetence, der udpeges af DSKF til at repræsentere selskabet.

9. Repræsentant til NKN for DSKF
Der er sendt mail til alle medlemmer, der har fået mulighed for at tilkendegive interesse. Marie Louise Christiansen er udpeget.

10. Kommende møder
  • Hanne Borgeskov har indsendt budget for H-kurser for 2016 til SST og forventer godkendelse ultimo 2015. Der er sat datoer og ansvarlige for K3, K4, K5 og K6. Datoer lægges på hjemmesiden.
  • GRADE kursus 2016. Eva og Birgitte er tovholdere. Vi planlægger at afholde et kursus i Vestdanmark, men der er endnu ikke fundet en dato. Flere af DSKFs medlemmer har efterspurgt endnu et kursus. Vi stiler mod at afholde et efter sommerferien 2016. Eva følger op.
  • GRIP pædiatrikurset – skal afholdes ultimo november 2015. Der er ikke så mange tilmeldte fra Odense og Aarhus – muligvis fordi de seniore læger allerede tager til København ofte for at deltage i obligatoriske møder, og fordi I-lægernes deltagelse i H-kurser prioriteres. Yngre læger fra Vestdanmark vil formentlig kunne få fri med løn, men de skal selv afholde udgifter til overnatning. Flere anførte, at det var uheldigt, at den ene kursusdag ligger i weekenden. Vi aftalte, at man opfordrer til deltagelse i sine respektive afdelinger.
  • Fælles møde om lægemiddelinformation. Har været afholdt i oktober 2015. Der var enighed om, at det var et godt møde. Desværre deltog kun få yngre læger. Det var uheldigt, at mødet lå i efterårsferien, og deltagergebyret var relativt højt.
  • Retsfarmakologimøde. Ljubica Andersen og Kim Brøsen arrangerer i fællesskab. DSKF bakker op om arrangementet, idet retsmedicin er et nyt virkefelt, hvor vi skal gøre os gældende. Der stiles mod at afholde mødet ultimo foråret 2016 – formentlig i Aarhus – , evt maj/juni og evt i tilknytning til et H-kursus. Tentativt en dag i ugen 23.-27. maj. Formentlig vil emnet kunne bære et heldagskursus fra eksempelvis 10-16. Vi vil gerne have, at der bl.a. fokuseres på, hvordan man skal agere, når man som ekspert involveres i retsmedicinske problemstillinger. Der er ikke økonomi til at invitere udenlandske oplægsholdere. Af danske oplægsholdere kunne man f.eks. forestille sig Kim Dalhoff, Birgitte Brock, Henrik Enghusen Poulsen og Ljubica Andersen. Derudover er oplagte deltagere jurister, embedslæger og retsmedicinere.

11. Evt,
Birgitte Klindt Poulsen meddeler, at hun arbejder på at arrangere et møde om de kliniske farmakologers rolle i RADS d. 1. februar 2016 i Aarhus. Man skal dog være opmærksom på, at dette tidspunkt er i konflikt med obligatorisk undervisning i farmakologi og forordningslære på KU.

DSF afholder årsmøde 20. januar i Odense.

Eva foreslår et nyt logo til DSKF. Hun følger op på sagen.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tentativt 1. februar i forbindelse med mødet om RADS-arbejdet.


Med venlig hilsen,

Marie Louise Christiansen, sekretær i DSKF