2013

Referat af generalforsamlingen i DSKF d. 3. maj 2013 på Sinatur Hotel Storebælt

 

DAGSORDEN

 

 1. Valg af dirigent

 

Per Damkier blev valgt.

 

 1. Formandens beretning om selskabets virksomhed

 

Afgående formand Jens Peter Kampmann takkede for årene som formand og aflagde beretning. Det er en tilbagevende udfordring at udpege medlemmer til RADS udvalg, og selskabets medlemmer blev opfordret til at se positivt på eventuelle henvendelser.

 

Der har siden primo 2012 og til dags dato været afholdt følgende møder:

 1. Fællesmøde mellem DSKF og Dansk Smerteforum om Individualisering af den Medikamentelle Smertebehandling på Bispebjerg Hospital d. 12. marts 2012

 2. Årsmøde i DSKF 2012 på Schæffergården d. 27. april 2012

 3. Møde om Netværksmetaanalyser på Bispebjerg Hospital d. 13. november 2012

 4. DSKF deltog i årsmødet i Dansk Selskab for Farmakologi d. 16. januar 2013 i Odense

 5. Fællesmøde mellem DSKF og Dansk Selskab for Prioritering om Prioritering i forhold til Lægemidler i Aarhus d. 23. januar 2013.

 6. Møde om Lægemiddelinformation på Odense Universitetshospital d. 26. februar 2013

   

  Der er allerede nu planlagt et kommende møde i Aarhus d. 7. november 2013 med temaet Medicingennemgang – gør vi det rigtigt?

   

  Øvrige aktiviteter:

  Opmærksomheden blev henledt på EAPCCT kongressen i maj 2013 i København, EACPT kongressen i august 2013 i Geneve og IUPHAR kongressen i juli 2014 i Cape Town.

   

 1. Beretning fra selskabets stående udvalg

 

Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget):

Der arbejdes med at revidere Målbeskrivelsen for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi. Medlemmerne er:

Formand: Per Damkier (overlæge i Syd)

Mette Marie Christensen (H-læge i Syd)

Kim Dalhoff (overlæge i Øst)

Kirstine Moll Harboe (H-læge i Øst)

Torben Laursen (overlæge i Nord)

Lene Høimark (H-læge i Nord).

 

Det Landsdækkende Uddannelsesråd i Klinisk Farmakologi (Uddannelsesrådet): Uddannelsesrådet er organiseret under Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse og arbejder med implementeringen af Målbeskrivelsen for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi i praksis. Medlemmerne er:

Kim Dalhoff (uddannelsesansvarlig overlæge i Øst)

Kirstine Moll Harboe (H-læge i Øst)

Jesper Sonne (Postgraduat Klinisk Lektor i Øst)

Per Damkier (uddannelsesansvarlig overlæge i Syd)

Mette Marie Christensen (H-læge i Syd)

Lars Peter Nielsen (afdelingsrepræsentant i Nord)

Niels Jessen (H-læge i Nord)

Torben Laursen (Postgraduat Klinisk Lektor i Nord)

Steffen Thirstrup (Sundhedsstyrelsen)

Martin Gormsen (Leo Pharma)

Birgitte Klindt Poulsen (Specialeudpeget Repræsentant)

Birgitte Rønn (Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse)

 

Per Damkier aflagde beretning for Uddannelsesudvalget og Uddannelsesrådet. Der skal udpeges en ny repræsentant for Sundhedsstyrelsen i Uddannelsesrådet. Der arbejdes fortsat med Målbeskrivelsen i Speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi, og eventuelle interesserede nye deltagere i udvalgs- og rådsarbejdet inviteres til at melde sig. Der indbydes til at stille forslag om formuleringen af hvilke kliniske afdelinger, der kan være uddannelsesbærende i H-uddannelsen til speciallæge i Klinisk Farmakologi. Der var stemning for at arrangere et mindre kort møde, hvor justeringer i Målbeskrivelsen kan diskuteres.  

 

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Farmakologi:

DSKF har to repræsentanter og en suppleant i DSFs bestyrelse. Afgående repræsentanter for DSKF i DSFs bestyrelse er Jens Heisterberg og Steffen Thirstrup. Kenneth Skov fortsætter som suppleant.

DSKFs nye repræsentation i bestyrelsen i Dansk Selskab for Farmakologi er:

Ljubica Vukelic Andersen (repræsentant for DSKFs bestyrelse, Nord)

Helle Holst (repræsentant for yngre læger, Øst)

Suppleant: Kenneth Skov (Syd)

 

Kenneth Skov aflagde beretning for bestyrelsesarbejdet i DSF. Der blev afholdt bestyrelsesmøde i DSF i forbindelse med DSFs årsmøde i januar. DSKF kunne være mere synlig end tilfældet er i samarbejdet i DSF. For at fremme samarbejdet mellem DSKF og DSF foreslås, at mindst en af repræsentanterne fra DSKF i DSFs bestyrelse fremover bliver et bestyrelsesmedlem fra DSKF.

 

Ansættelsesudvalget:

DSKF har to repræsentanter i Ansættelsesudvalget under Sekreta­riatet for Lægelig Videreuddannelse. Disse er:

Eva Sædder (overlæger)

Tonny S. Petersen (yngre læger)

 

Der var intet at berette fra Ansættelsesudvalget.

 

RADS:

DSKF har en repræsentant i styregruppen for RADS. Denne er:

Hanne Rolighed Christensen

 

Hanne Rolighed Christensen aflagde beretning for arbejdet i RADSs styregruppe. Hvis nogle fagudvalg ønsker noget indbragt for styregruppen, er man velkommen til at kontakte Hanne Rolighed Christensen. Hun modtager ligeledes gerne andre tilbagemeldinger.

 

EACPT:

DSKF har to repræsentanter i EACPT. Disse er:

Eva Sædder

Mette Marie Christensen

 

Der var intet at berette fra EACPT

 

Kursusudvalget:

Kursusudvalget er ansvarlig for afviklingen af den obligatoriske kursusrække i uddannelsen til Speciallæge i Klinisk Farmakologi. Der arbejdes med at tilrettelægge H-kurserne og sikre, at disse er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav til uddannelsen til Speciallæge i Klinisk Farmakologi. Medlemmerne er:

Torben Laursen (formand)

Kim Brøsen

Kim Dalhoff

Thalia Blicher

Lars Peter Nielsen

Jens Heisterberg

Per Damkier (observa­tør)

 

Torben Laursen aflagde beretning for Kursusudvalget. Siden sidst er der blevet afholdt kursus i Farmakogenomik (2012, Odense) og kursus i Farmakoøkonomi (2013, Odense). Derudover er der i 2013 planlagt kurser i Farmakodynamik, Farmakoepidemiologi og Farmakotoksikologi. Flertallet af deltagere i kurserne har været H-læger. Enkelte I-læger har ligeledes deltaget sammen med enkelte PhD studerende og læger fra Sundheds­styrelsen. Der pågår overvejelser om mulig ændring af sammensætningen af kursus­udvalget, herunder om en udskiftning af medlemmer er nødvendig for at leve op til Sund­hedsstyrelsens krav til sammensætningen. Eventuelle interesserede deltagere i arbejdet med planlægningen af kurser inviteres til at melde sig. Se endvidere under punkt 6.

 

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

 

Hanne Rolighed Christensen fremlagde det reviderede regnskab for 2012, der var udsendt til alle medlemmer. Regnskabet er godkendt af begge revisorer. Beholdningen ved årets indgang var DKK 97.403,95, og beholdningen ved årets udgang var DKK 89.588,55. Største udgiftspost var årsmødet 2012. Kontingentet for medlemmer fastholdes på DKK 300 pr. år. Regnskabet blev godkendt. De to eksterne revisorer (Henrik Enghusen Poulsen og Jesper Sonne) er indstillet til genvalg.

 

Opgaven for kasseren har været vanskelig, idet nye regler for at varetage kassererposten i selskaber som DSKF er trådt i kraft. Det har bl.a. betydet, at overdragelsesforretningen fra afgående kasserer til kommende kasserer er blevet længere og mere kompliceret end hidtil. Hanne Rolighed Christensen påtager sig derfor at afregne udgifterne for årsmødet, skønt hun formelt aftræder som kasserer.

 

 1. Valg af bestyrelse

 

Birgitte Klindt Poulsen, Kim Brøsen og Marie Louise Christiansen genopstiller til bestyrelsen (ej på valg)

Ljubica Vukelic Andersen ønsker at udtræde som suppleant og opstiller til bestyrelsen (på valg)

Mette Marie Christensen genopstiller til bestyrelsen (på valg)

Eva Sædder og Hanne Borgeskov opstiller til bestyrelsen (på valg)

Nina Bjarnason genopstiller som suppleant til bestyrelsen (på valg)

Maria Jersild Jespersen opstiller som suppleant til bestyrelsen (på valg)

Jens Peter Kampmann, Hanne Rolighed Christensen og Stig Waldorff udgår efter to valg.

 

Deltagerne i generalforsamlingen tiltrådte indstillingen til den nye bestyrelse.

 

 1. Diskussion af budgetudmeldingen fra Sundhedsstyrelsen

 

Budgettet for afviklingen af H-kurser er vokset lidt sammenlignet med for et par år siden. Derudover er kursusbudgettet årsafhængigt, idet specialet Klinisk Farmakologi ikke afholder samme antal kurser hvert år. Sundhedsstyrelsen har meddelt, at budgettet for kursusafvikling i 2013 bliver beskåret fra de ansøgte DKK 245.000 til 145.000 svarende til, at kommende kurser skal afvikles for 60% af det budgetterede beløb. Det udmeldte beløb er baseret på afvikling af 3 kurser årligt, men i 2013 er planlagt 4 kurser. Der resterer aktuelt kun DKK 90.000 til afvikling af de sidste 3 planlagte kurser. Et typisk kursus koster DKK 30.000-40.000 at afvikle – prisforskellen beror primært på, hvorvidt der deltager undervisere fra udlandet.

 

Alle nationale selskaber er underlagt tilsvarende krav til besparelser, og alle har problemer med afviklingen af deres kurser. SSTs udmelding er, at man har underbudgetteret i en årrække, og i den periode har man dækket øvrige kursusudgifter ind fra en pulje. Denne pulje er nu brugt, og derfor er der blevet ansøgt om flere penge. Men disse er ikke blevet bevilliget. Der kører aktuelt en debat i Sundhedsministeriet om, at man ikke vil ændre på budgettet for 2013, men at man vil se velvilligt på budgettet for 2014.

 

For at leve op til det reducerede budgetkrav, har SST stillet følgende forslag for at reducere omkostningerne:

 

Reduktion i antal undervisere

Kortere kurser

Forplejning for deltagernes egen regning

Minimere transport- og hoteludgifter for undervisere

Omlægning fra forelæsninger til gruppearbejde og diskussionstimer

Aflysning af kurser

 

Kursusudvalget meldte i første omgang tilbage til SST, at man forventede at kunne gennemføre det planlagte antal kurser for det reducerede budget. Dette skønnes imidlertid ikke længere realistisk. Der var blandt deltagerne i generalforsamlingen ikke stemning for at udvande kvaliteten af kurserne, hvilket ville være konsekvensen af en afkortning af de planlagte kurser og omlægning af undervisningen.

 

Såfremt SSTs budget fastholdes, var der stemning for at aflyse kurset i Farmakotoksikologi. Dette burde ikke umiddelbart forsinke igangværende H-læger, men kurset ville skulle afvikles senere, når budgettet er på plads. I den forbindelse blev der stillet forslag om, at vi skal udbede os en garanti fra SST om, at det reducerede budget er et isoleret problem i 2013. Derudover blev det anført, at Kursusudvalget ikke altid tidligere har anvendt det fulde budget, men at midler ikke kan overføres fra år til år. Ikke-anvendte midler er således tabt.

 

Såfremt mere grundlæggende ændringer af kursusrækken skal finde sted, kan dette først gennemføres i forbindelse med den nye kursusrække, der starter i 2015. Bestyrelsen i DSKF vil løbende blive orienteret om udviklingen i sagen. Kursusudvalget vil udarbejde et forslag til, hvordan kursusafviklingen kan finde sted under hensyntagen til det reducerede budget.

 

 1. Eventuelt

 

Den nye bestyrelse i DSKF takker de afgående bestyrelsesmedlemmer, Jens Peter Kampmann, Hanne Rolighed Christensen og Stig Waldorff, for deres indsats for selskabet.

 

Ved referent Marie Louise Schougaard Christiansen, sekretær i DSKF