Om / Bestyrelsesmøder / 2015 / 10. marts 2015

10. marts 2015

Referat af bestyrelsesmøde i DSKF 10.03.2015
Afholdt på Afdeling for Biokemi og Klinisk Farmakologi, OUH

Deltagere: Birgitte Klindt Poulsen, Kim Brøsen, Eva Sædder, Hanne Borgeskov, Troels K Bergmann, Maja H Simonsen, Marie Louise Christiansen

Afbud: Ljubica Andersen, Maria Jersild Jespersen

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Årsmøde DSKF
a. Endeligt program, chairman, afvikling. Endeligt program er på plads – efter bestyrelsesmødet er tilkommet mindre ændringer i rækken af oplægsholdere. Chairman på årsmødet bliver Troels Bergmann
b. Generalforsamling
i. Vedtægtsændringer, fuldmagter. Marie Louise skal udsende reminder om fuldmagter til alle medlemmer personligt, som ikke enten har afleveret fuldmagt, eller er tilmeldt årsmødet.
ii. Hvem er på valg, genvalg, nye kandidater. Der er indkommet præcis det antal kandidater (nye, siddende), som der er pladser i bestyrelsen. Der kan derfor afvikles fredsvalg. For en sikkerheds skyld vil vi dog udforme stemmesedler. Hanne Borgeskov står for dette. Alle navne skal optræde på stemmesedlerne. Kandidater er:
1. Birgitte Klindt Poulsen (medlem 3 år, ej på valg)
2. Marie Louise Christiansen (medlem 3 år, ej på valg)
3. Troels Bergmann (medlem 1 år, ej på valg)
4. Maja Simonsen (medlem 1 år, ej på valg)
5. Hanne Borgeskov (medlem 2 år, på valg)
6. Eva Sædder (medlem 2 år, på valg)
7. Kirstine Moll Harboe (ny kandidat, på valg)
8. Freja Hemmingsen Sørup (ny kandidat, på valg)
9. Ljubica Andersen (medlem 4 år, på valg forudsat vedtægtsændring)
iii. Kampmanns Legat. Endnu ingen ansøgninger modtaget, men flere vides at være på vej. Efter bestyrelsesmødet er indkommet i alt 5 ansøgninger.
iv. Regnskab. DSKFs beholdning falder med ca. 16.000 kr om året. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå en kontingentstigning til 350 kr årligt.
v. Udsendelse af info om bestyrelseskandidater. Marie Louise udsender.

3. EACPT – kandidater til diverse poster og awards.
Lifetime achievement award: Diskussion i bestyrelsen om indstilling til denne. Der er udsendt oplysningsmails til relevante parter
Yngre forsker med ekstraordinær publikation: Bestyrelsen har ikke kunnet identificere nogen kandidater under 35 år, som er relevante at indstille.

4. Nyt GRADE kursus
Stor interesse for dette. Bestyrelsen lægger op til, at næste kursus afvikles i Aarhus eller Aalborg. Tovholdere er Eva Sædder og Birgitte Klindt Poulsen og undersøger muligheder for lån af lokale. Vi vil stile mod at afvikle kurset primo september 2015, og vi ønsker, at Britta Trendal igen skal være oplægsholder. Vi vil udsende invitation til alle fagudvalg under RADS, alle selskaber under DFS, evt. via PhD skolerne på universiteterne og LIF. Vi stiler mod følgende kursusafgifter: Gratis for medlemmer af DSKF, 500 kr. for offentligt ansatte, 1000 kr. for industriansatte

5. RADS udpegninger fra DSKF. Opdatering.
For nuværende er der 40 fagudvalg under RADS. Det er fortsat en udfordring at besætte pladserne i fagudvalgene. Der har siden sidst kun været genindkaldelser, og de siddende vil gerne fortsætte. Der har været tale om en lidt ændret form for de kliniske farmakologers rolle ved genindkaldelser. For eksempel har været foreslået, at den kliniske farmakolog deltager på konsulentbasis, hvor man gennemlæser baggrundsnotater men ikke deltager i alle møder.

6. Kommende møder
a. Målbeskrivelse. Et medlemsmøde findes ej relevant, men på generalforsamlingen vil vi diskutere, hvordan vi opdaterer og fremtidssikrer målbeskrivelsen. Aktuelt er den nuværende målbeskrivelse overført til SSTs elektroniske template. Deadline for tilbagemelding fra centrene er 11/3 (efter bestyrelsesmødet har alle centre godkendt), og derefter er den klar til bestyrelsens godkendelse.
b. Retsfarmakologi. Vi stiler mod et møde i efteråret, evt. oktober eller november 2015. Der er ikke midler til at invitere eksterne foredragsholdere. Ljubica Andersen er tovholder.
c. Patientsikkerhedsdatabasen. Anne Marie Hellebek vil gerne være med til at arrangere et møde om Patientsikkerhedsdatabasen. Vi stiler mod et møde foråret 2016.

7. Jubilæumsmøde 2016. Planlægningsgruppe.
DSKF fylder 40 år og specialet Klinisk Farmakologi i Danmark fylder 20 år i 2016. Bestyrelsen ønsker at markere dette med et årsmøde i lidt større målestok i 2016. Vi stiler mod et internat, invitation af blandt andre internationale oplægsholdere, samt diskussion af klinisk farmakologi i et større perspektiv. Det overordnede emne er tentativt ”The many faces of Clinical Pharmacology”. Underemner kan eksempelvis være klinisk farmakologi på hospitaler, i SST, på universitetet, industri, politik. Planlægningsgruppen: Indtil videre Kim Brøsen, Hanne Borgeskov og Marie Louise Christiansen med plads til flere – gerne repræsentation fra alle centre inkl. SST. Det er endnu ikke afklaret, om årsmødet skal være sponsoreret. Vi kan evt. prøve at søge BCPT om midler.

8. Forslag fra bestyrelsesmedlemmer. Der er stadig forholdsvis stor egenbetaling i forbindelse med årsmøderne. En større imødeses ved jubilæumsmødet i 2016. Det foreslås, at man forhører sig i de respektive afdelinger om, hvorledes der evt. kan ydes tilskud til deltagelse.

9. Eventuelt
Vi stiler mod et kort konstituerende, ekstraordinært bestyrelsesmøde umiddelbart efter årsmødet d. 17. april.
Eva Sædder arbejder med et forslag til nyt logo for DSKF.


Med venlig hilsen,

Marie Louise Christiansen, sekretær i DSKF