Om / Specialets særlige kompetencer / Psykiatri rådgivning

Psykiatri rådgivning

De fleste af de klinisk farmakologiske afdelinger har et formelt samarbejde med psykiatrien om lægemiddelrådgivning. 
 
Derudover er kliniske farmakologer i de fleste regioner involveret i etablering af tværfaglige teams vedrørende medicin baseret på satspuljeaftalen 2014-2017. Læs mere her.
 
REGION NORDJYLLAND
 
Klinisk Farmakologisk enhed er involveret i dannelsen af et "Regionalt multidisciplinært medicinteam i Region Nordjylland". Dette team skal forestå etablering og koordinering af en Psykiatrisk Medicin Hotline, supervision af medicingennemgang ved speciallæger i klinisk farmakologi samt efteruddannelsestilbud for læger.
 
REGION MIDTJYLLAND
 
Klinisk Farmakologisk afd. er involveret i dannelsen af et tværfagligt medicin team, som på baggrund af medicingennemgange forestået af 2-3 farmaceuter afholder ugentlige konferencer med henblik på yderligere kvalificering af medicingennemgangene og dannelse af vejledende behandlingsplaner til brug for patientens praktiserende læge.
 
Behandlingsplanen vil dernæst danne baggrund for et møde mellem den praktiserende læge, patienten og eventuelt psykiater og kommunal/regional bostøtte med henblik på optimering af patientens medicin.
 
REGION SYDDANMARK
 
REGION SJÆLLAND
 
Klinisk Farmakologisk enhed er involveret i etablering af Psykiatriens Medicininformation, som  tilbyder lægefaglig sparring ved konkrete farmakologiske problemstillinger vedrørende (somatisk og psykiatrisk) medicinering af psykiatriske patienter i primær og sekundærsektoren.
 
Endvidere er der oprettet et multidisciplinært medicinrådgivningsteam som mødes fire gange årligt og diskuterer specifikke patient cases. Sidst vil der blive afholdt farmakologiske dialogmøder 3 gange årligt  på hver af de 6 afdelinger i psykiatrien i regionen. Læs mere her.
Satspuljeaftalen 2014-2017:
 
Der er stor utilsigtet variation i regionernes brug af psykofarmaka. Patienter med kompleks medicinering kan have særlige behov for opfølgning og monitorering
af effekt og bivirkninger. Medicinering er et lægeligt ansvar og kan delegeres til andet personale.

De fagpersoner, der varetager medicineringsopgaver på sygehuset, i almen praksis eller speciallægepraksis samt i kommunale botilbud, kan have brug for at få specialiseret rådgivning og hjælp herunder til ned- eller udtrapning af patienters medicin mv.
 
 
Satspuljepartierne er på den baggrund enige om at afprøve brugen af tværfaglige teams om medicin i hver af de 5 regioner, som vil kunne tilbyde rådgivning og hjælp til personalet på sygehusafdelinger, i praksissektoren og i den kommunale indsats om medicinering. Teamet kan bl.a. bistå relevante medarbejdere i regioner, praksissektor og kommuner i forbindelse med ned- og udtrapning af medicin,
årlig medicingennemgang af patienter med farmakologisk risikoprofil samt rådgivning om medicin mv. 
 
Teamet sammensættes eksempelvis af farmakologer, farmaceuter, psykiatere, børne- og ungdomspsykiatere og andre læger.