2001

Referat af generalforsamling i DSKF 21. maj 2001

 

Referent: Kim Dalhoff

  • Frederik Andreasen vælges til dirigent
  • Formandens beretning

Der henvises til selskabets hjemmeside

  • Orientering fra den uddannelsesansvarlige

Der foreligger et kursusprogram som vil være dækkende de næste par år. Efterårets kursus om TDM vil foregår i Århus 5-7 november 2001. Udvalget understreger vigtigheden af, at de lokale kursusledere i god tid inden kurserne fremsender materiale til hovedkursuslederen. Herudover fandt man det ønskværdigt, at programmer for fremtidige kurser bliver annonceret bredt fx. via hovedkursuslederen til LIC m.h.p. tilmeldinger fra industrien. Alle nyansatte kursusreservelæger skal snarest efter tiltrædelse tilmelde sig hos hovedkursuslederen.

  • Fremlæggelse af regnskab

For at lette administrationen er kontoen i Den Danske Bank nedlagt og beløbet overført til BG Bank. Udgifterne har i forhold til 1999 været lave, primært pga. få kurser og møder. En stor post i regnskabet har imidlertid været udgift til udsendelse af nyhedsbreve etc. til medlemmerne via Lægeforeningen, og der vil derfor i fremtiden kun bliver udsendt materiale til medlemmerne vie e-mail. En optælling viser, at kun få medlemmer ikke har/ikke har angivet en mail adresse. I øvrigt bliver alle meddelelser om møder etc. lagt på selskabets hjemmeside www.dskf.org. Regnskabet blev godkendt og kan i øvrigt studeres på hjemmesiden.

  • Kontingent

Uændret 100 kr. årligt

  • Valg til bestyrelsen

Hanne Rolighed Christensen og Ole Schmitz indvalgt

  • Valg af tilforordnede

Henrik E. Poulsen og Kim Brøsen indvalgt med Frederik Andreasen som suppleant

  • Valg af revisorer

Per Buch Andreasen og Stig Waldorf fortsætter

  • Eventuelt

Generalforsamlingen fandt, at Selskabet støtter initiativer fra medlemmerne vedr. mødearrangementer og indbydelse af udenlandske foredragsholdere og medlemmerne opfordres derfor til at henvende sig med sådanne tiltag.

General forsamlingen fandt, at man bør afholde et årsmøde med et videnskabeligt indhold (evt. foredragskonkurrence) og en afsluttende fest. 2002 er jubilæumsår (DSKF stiftet 3.3.1977) og bestyrelsen opfordres til at markere denne begivenhed på særlig måde.