Om / Bestyrelsesmøder / 2020 / 9. November 2020

9. November 2020

Referat af bestyrelsesmøde i DSKF den 9. november 2020 kl 14-16
Online
Afbud: Sidsel
Tilstede: Marie, Kenneth, Henrik, Morten, Zandra, Louisa, Samuel, Rasmus

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Bestyrelsesmedlemmers habilitet ift. aktuelle dagsorden
Ingen inhabile

a. DSKF- Årsmødet 2021?
Vi har tidligere drøftet årsmødet og det fastholdes fortsat at der ikke afholdes årsmøde i foråret. Bestyrelsen vurderer løbende om der eventuelt kan afholdes et årsmøde i efteråret 2021.
Generalforsamling stiles efter afholdelse i April 2021 som et virtuelt møde evt. med kort fagligt oplæg der kunne være ATMP.

3. Arbejdsområder:
a. Bestyrelsesmanual?
Fysisk på google docs – alle skal have adgang og manualen skal fortsat udbygges og opdateres. Der er ikke deadline på denne proces.

4. Fremtidige aktiviteter – huskeliste (status)
a. Andre faglige møder det næste år? Ønsker fra de enkelte afdelinger (alle)? Mulighed for støtte, f.eks. fra BCPT?
Intet tilkendegives fra selskabets medlemmer. Qua COVID-19 ikke meget aktivitet i egne rækker.
Bestyrelsen drøfter muligheder for at opfordre til at der bliver arrangeret noget:
• ATMP – Zandra, Morten og Rasmus følger op på et fagligt indhold inden for dette emne.
• Bivirkninger – Henrik vil arbejde videre med et møde omhandlende dette emne

b. How-to-kursus 2021?
Ikke aktuelt. Punktet nedlægges

5. Nyt fra DSKF stående udvalg

a. Opdatering af listerne?
Den nye bestyrelse er ikke helt klar over hvad listerne dækker over, vil høre den afgående formand om der skal følges op.

b. Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget)?
Ingen aktivitet, pt. På pause

c. Kursusudvalget?
H-kurser afvikles planmæssigt efter at være blevet skubbet fra foråret om end det er et tæt program

d. Ansættelsesudvalget?
Intet for nu, afventer næste oplag af H-stillinger

e. Uddannelsesrådet
Intet nyt

6. Hjemmesiden?
Peter Esbech, Rsyd opdaterer løbende.
Aktuelt er den ikke gennemgået. Bestyrelsen er ikke bekendt med problemer.

7. Opdatering af rapport om psykofarmakologisk behandling af gravide og ammende?
Ingen bestyrelsesmedlemmer aktuelt involverede og intet nyt. Punktet slettes

8. Ansættelsesudvalget – procedurespørgsmål fra Birgitte Rønn?
Procedurespørgsmål har tidligere været vendt i bestyrelsen og ikke aktuelt. Punktet slettes

9. Næste møde
Drøftet under aktiviteter

10. Fokusområder? -Forslag til nyt fokusområde: Bedre information om lægemidlers effekt og bivirkninger. Yderligere følger

11. Medlemstilbud

Bestyrelsen drøfter hvordan et medlemskab kan gøres mere attraktivt eller hvordan deltagelse i årsmøderne bliver sjovere. Det vurderes at det kunne være et positiv tiltag med flere møder/oplæg. Uformelt tema til middag/aftenarrangement ifbm. Årsmødet overvejes

12. Eventuelt?
Specialets fremtid: Omlægning af speciallægeuddannelsen drøftes aktuelt i SST. Planen er bestyrelsen bekendt, at der skal laves en common-trunk del for de uddannelser der ligger i laboratoriesøjlen

Opbevaring af data: Aktuelt løsning på SDU til PF-data. ZNE vender om der er en mulighed for et fælles system til opbevaring af data der opfylder GDPR-krav. ZNE vil høre Maija, hvad LVS-GDPR-pakken dækker.

Næste møde: Januar 2021, ZNE sender doodle