2008

Referat af Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen blev afholdt 18. juni 2008 I Lægemiddelstyrelsen.

Der var 13 fremmødte medlemmer.

 

  1. Valg af dirigent

Jens Peter Kampmann blev valgt med akklamation


2.   Valg af bestyrelse.

Gesche Jürgens er på valg og ønsker ikke genvalg

Lene Reuther ønsker at udtræde af bestyrelsen

Jens Heisterberg er på valg og vil gerne genopstille

Lars Peter Nielsen er på valg og kan ikke genvælges

Steffen Thirstrup er på valg, og vil gerne genopstille

 

Bestyrelsen foreslå følgende medlemmer valgt til bestyrelsen: Jeanett Boregaard (ønskede kun valg som suppleant), Eva Sædder, Tonny Petersen og Torben Laursen. Der var ikke fremkommet andre forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen valgte de opstillede kandidater med akklamation. Bestyrelsen vil på førstkommende møde konstituere sig selv.


3.   Formandens beretning om Selskabets virksomhed

Steffen Thirstrup aflagde en kort beretning om foreningens virke i det forløbne år. Særlig tre punkter gav anledning til en efterfølgende livlig diskussion – (a) Mødeaktiviteten ; (b) Bestyrelsens håndtering af høringsopgaver; (c) DSKF’s hjemmeside.

Ad a) Det forløbne år havde kun budt på få møder, hvilket hverken bestyrelsen eller generalforsamlingen fandt acceptabelt. Det blev fremhævet at en fast årlig mødeaktivitet var ønskværdig både for at profilere faget, men også for at være identitetsskabende for nye medlemmer/yngre læger. Enkelte foreslå at man skulle arbejde hen mod et fast antal årlige møder udover det årlige farmakologiske fællesmøde ’Dansk Farmakologi XXXX’ som afholdes i januar i Odense. Dette vandt dog ikke udelt tilslutning, hvilket der heller ikke var for forslaget om at afholde små møder, hvor yngre medlemmer kunne diskutere deres forskning med de seniorer kollegaer. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at arbejde for at der afholdes mindst et årligt møde foruden ’Dansk Farmakolog’ med fokus på klinisk farmakologiske problemstillinger – enten i form af et møde i tilslutning til mødet i Odense eller som fx et sommermøde. Desuden blev bestyrelsen opfordret til at forsøge at afholde møder i samarbejde med andre videnskabelige selskaber for at skaffe den fornødne deltagerskare.  Bestyrelsen tog generalforsamlingens ønsker til efterretning, og vil forsøge at efterleve ønskerne.

Ad b) Generalforsamlingen ønskede mere åbenhed omkring DSKF’s høringssvar og beslutninger fx gennem offentliggørelse af høringssvar på hjemmesiden. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til i større grad at involvere medlemmerne i udarbejdelse af høringssvar enten vi specifik uddelegering af opgaven eller via udsending til samtlige medlemmer. Bestyrelsen vil som udgangspunkt sende alle høringsopgaver ud til medlemmerne samt i konkrete tilfælde uddelegere opgaven – også til medlemmer udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen vil arbejde for at alle høringssvar bliver tilgængelig på hjemmesiden.

Ad c) Generalforsamlingen efterlyste en opdateret hjemmeside. Bestyrelsen beklagede og lovede at rette op på dette.


4.   Selskabets stående udvalg og råd aflægger rapport

Formanden for Kursusudvalget (Torben Laursen) kunne ikke deltage, men havde fremsendt en rapport for årets kursusaktivitet (vedhæftet). Rapporten blev taget til efterretning.

 

  1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

Gesche Jürgens fremlagde det reviderede regnskab (vedhæftet). Regnskabet blev godkendt


6.   Valg af revisorer

Jesper Sonne og Henrik Enghusen blev genvalgt

 

  1. Dannelse af ’Dansk Farmakolgi’ og associering med BCPT
    1. Dannelse af paraplyorganisationen ’Dansk Farmakologi’ bestående af DSKF, DSFT, DSK2F, Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi og Dansk Farmaceutisk Selskab samt associeringsaftale mellem ’Dansk Farmakolgi’ og Basic and Clinical Pharmacology and Toxicilogy. Forslag til vedtægter for ’Dansk Farmakologi’ samt forslag til associeringsaftale vedlagt.

 

Bestyrelsen gennemgik kort arbejdet med dannelsen af ’Dansk Farmakologi’. Bestyrelsen havde længe været splittet i sin holdning til forslaget og havde forud for generalforsamlingen stemt om forslaget. Et flertal i bestyrelsen var tilhængere af forslaget og anbefalede generalforsamlingen at stemme for forslaget, men et mindretal forholdt sig kritisk. Disse kritikpunkter blev livligt diskuteret med Kim Brøsen, hvilket resulterede i en række mindre ændringer i vedtægterne for den kommende paraplyorganisation. Slutteligt kunne generalforsamlingen tilslutte sig at DSKF acceptere associeringsaftalen. Kim Brøsen vil indkalde til stiftende generalforsamling. DSKF skal stille med 2 medlemmer + 1 suppleant.

 

  1. Eventuelt

Steffen Thirstrup orienterede om arbejdet med at få Sundhedsstyrelsens accept af deltagelse af ikke-kursister samt ikke-læger i DSKF’s kurser. DSKF har fremsendt en anmodning om et møde med Sundhedsstyrelsen og modtaget positiv tilbagemelding. Endeligt møde er dog endnu ikke aftalt.

 

Lars Peter Nielsen orienterede om arbejdet med Sundhedsstyrelsens specialegennemgang. Mere information vil tilgå medlemmerne senere på året.

 

Hanne Rolighed opfordrede bestyrelsen til at tage kontakt til Sundhedsstyrelsen med henblik på diskussion af kravet om at uddannelsen skal finde sted på mindst 2 klinisk farmakologiske afdelinger. I Hovedstaden er der indgået aftale om ad hoc dispensation og i Århus/Odensen er der indgået en aftale om at stillingerne er delt mellem de to afdelinger. Hanne opfordrede til at bestyrelsen arbejder mod en permanent dispensation for faget.

 

Steffen Thirstrup

2. juni 2008