Om / Bestyrelsesmøder / 2020 / 15. Januar 2020

15. Januar 2020

Referat af bestyrelsesmøde, Odense d.15. januar 2020
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

Tilstede: Charlotte, Lene, Maija, Morten, Kenneth og Zandra
Afbud: Rasmus, Simon, Sidsel

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt af alle tilstedeværende

2. Bestyrelsesmedlemmers habilitet ift. aktuelle dagsorden
Ingen aktuelle

3. DSKF Årsmøde 2020 d. 17.-18. april i Fredericia - status

1. Fagligt program – arbejdsgruppe (Morten, Rasmus)
Programmet er under udarbejdelse – der foreligger et konkret udkast til komplet program. Bestyrelsen gennemgår programmet og kommer med forbedringsforslag til de enkelte punkter på programmet.
Evt: der diskuteres igen holdninger til længden af årsmødet. Der er i de forskellige centre forskellige ønsker til hvorvidt årsmødet skal alternere mellem 1 og 2 dages varighed, mens andre konsekvent ønsker 2 dage. I bestyrelsen er der enighed om at årsmøder af 2 dages varighed giver bedre mulighed for at netværke på tværs af centrene.

2. Organisatorisk (GF, Kampmanns legat, tidsfrister etc.) – arbejdsgruppe (Maija, Charlotte, Lene og Zandra)
Der skal laves aftale med bedømmere, der ikke er inhabile i forhold til ansøgere.

3. Socialt program – arbejdsgruppe (Sidsel, Simon)
Det sociale indslag er næsten på plads, men mangler endelig bekræftelse fra foredragsholder.

4. Arbejdsområder:

1. Vedtægtsændringer
Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling og der indhentes aktuelt stemmer. Bestyrelsesmedlemmerne arbejder for at indhente flest mulige stemmer fra medlemmerne.

2. Bestyrelsesmanual – status
Står stille

3. Medicinrådsarbejdet – fælles indstilling fra DSKF?
Skal slettes fra dagsordenen

5. Fremtidige aktiviteter – huskeliste (status)

1. Møde om immunterapi – Aarhus
Slettes fra dagsordenen

2. How-to-kursus 14.-15. maj ’20
Tilmeldingen er aktuelt åben, endnu kun få tilmeldte.

3. Forslag om gå-hjem-møde(r) om psykofarmakologi
Maija barsler med at arrangere et eller flere gå-hjem møder vedr. psykofarmakologi. Maija har flere bud på oplægsholdere.

4. Andre faglige møder det næste år? Ønsker fra de enkelte afdelinger (alle)?
Bestyrelsen går tilbage til respektive afdelinger og forhører sig om hvorvidt der skulle være lokale initiativer.
Kenneth foreslår et efterårsmøde i DSKF. Mødet skal arrangeres af selvstændigt udvalg, der referer tilbage til bestyrelsen og DSKF kan bistå med lidt finansiering til afvikling af mødet. Det foreslås at yngre kollegaer kunne bidrage.

6. Nyt fra DSKF stående udvalg?
 
1. Opdatering af listerne
Intet nyt

2. Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget)
Intet nyt

3. Kursusudvalget
Der har været afholdt 2 kurser afholdt siden sidst. Pænt årsregnskab, uden overskridelser. Ny budgetudmelding med 6% reduktion fra Sundhedsstyrelsens side, hvilket fint kan honoreres. U-kursus 7+8+9 afholdes i 2020. Ambition om der skal være 2 kursusledere på alle kurser, med en erfaren og yngre, således at der kan sikres kontinuitet ved eventuelt generationsskifte.

4. Ansættelsesudvalget
Intet nyt

5. Uddannelsesrådet
Intet nyt

7. Ny webmaster – Tekster til hjemmesiden (Maija og Sidsel)
Peter Esbech (OUH) ny webmaster for selskabet. Tekster til hjemmesiden er fortsat under opdatering.

8. Næste møder
18. april (årsmødet)
Morgenmadsmøde lørdag for ny bestyrelse.

9. Eventuelt
Målbeskrivelsen er oversat til engelsk til brug i UEMS, hvor den seneste udmelding er at den Danske målbeskrivelse vil vægte tungt. Oversættelsen er udført af en studentermedhjælper ansat af selskabet til formålet.