Om / Bestyrelsesmøder / 2018 / 11. september 2018

11. september 2018


Referat af bestyrelsesmøde i DSKF tirsdag d. 11/9-2018, AKF Odense:

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt af deltagere

2. Bestyrelsesmedlemmers habilitet ift. aktuelle dagsorden
Ingen erklærede inhabile

3. Interne arbejdsgange
Hvordan lettes arbejdsgange – hvordan sikres det at folk svarer på mails osv.
Tordenskjolds soldater. Det er høfligt at kvittere om end man ikke har tid til at tage stilling.
MRH foreslår at vi udarbejder en hensigtserklæring. Lene bakker op.
Bestyrelsen kan markere vigtigt intern kommunikation, således at vigtigheden fremgår tydeligt.

4. DSKF Årsmøde 2019
a. Sted (Freja har indhentet tilbud)
Tre steder på Vestsjælland er kontaktet. Alle steder havde kapacitet 26-27 April 2019. Priser tilsyneladende i samme leje alle 3 steder. Valget falder på Musholm ved Korsør grundet beliggenhed. 

b. Arbejdsgruppe: Fagligt program (obs henvendelse om biosikring SSI)
Vi tilstræber at søge tilskud hos BCPT, hvor der er frist 1/10-2018. Vi skal have så færdigt et program som muligt for at søge BCPT.
Der er endnu ikke sat et overordnet emne. Deltagere har ikke det store overblik over initiativer i egen afdeling. Maija foreslår at målbeskrivelsen kan være tema for dag 2. PhD highlight forslås, forskningsformidling med efterfølgende workshop foreslås. På denne måde kan der følges op på et af temaerne fra sidste årsmøde.
Deltagere går i tænkeboks. Freja og Mikkel melder sig til at organisere et program. Frist for program er 26/9-2018.

c. Arbejdsgruppe: GF plus praktiske rammer (rettidige indkaldelser, tilmeldinger, Kampmanns legat etc.)
Maija, Charlotte og Zandra står for det praktiske
Maija udfærdiger ansøgning til BCPT

d. Arbejdsgruppe: Socialt program
Der ønskes et tilsvarende socialt program. Morten og Lene er ansvarlige for dette.
Lene vil prøve at kontakte Dennis Nørmark mhb.på et ikke fagligt indslag på dag 1.

5. DSF Årsmøde 17/1-2019
a. Planlægning af workshop
Morten vil prøve at tage kontakt via Per Damkier, ifht. projektet omhandlende stamceller til behandling af impotens
b. Forslag til hot topic-emne
Ingen forslag på nuværende tidspunkt.

6. Udpegninger til
a. Rådgivende udvalg for rationel farmakoterapi
DSKF bestyrelsen peger Mette Marie Christensen
b. Suppleant til Ankenævnet for Patienterstatning
DSKF bestyrelsen peger på Troels Bergmann
c. LVS repræsentanter
Hanne Rolighed vil gerne fortsætte, men Troels Bergmann vil gerne trække sig. Tonny kunne godt være interesseret, men vil gerne kende omfanget af arbejdet. Kirstine melder sig også som kadidat til LVS.
Ad udpegninger generelt: bestyrelsen drøfter hvordan vi håndterer flere egnede kandidater. Vi bliver enige om at i de få tilfælde, hvor der er flere kandidater, anmoder bestyrelsen om begrundelse og/eller CV. Formanden træffer i samråd med øvrige bestyrelsesmedlemmer den endelige afgørelse.

7. EACPT Lifetime Achievement in Clinical Pharmacology (Indstilling af Kim Brøsen?)
Klinisk Farmakologisk afd. I Odense vil gerne indstille Kim Brøsen – Bestyrelsen bakker op om denne indstilling.
8. SEB-hædersprisen
Klinisk Farmakologisk afd. I Odense vil gerne indstille Kim Brøsen – Bestyrelsen bakker op om denne indstilling.
9. Marie og August Krogh prisen
Indstilling af Jesper Hallas – DSKF bestyrelsen bakker op


10. Henvendelse til Lægeforeningen vedr. statsansatte læger arbejde i fagudvalg under Medicinrådet
Andreas Rudkjøbing vil tage vores henvendelse med videre til LVS.

11. Medicinrådetsfagudvalg:
Vi mangler kapacitet. Aktuelt 4 ubesatte fagudvalg. Malignt melanom bør besættes og vi har frist for tilbagemeldig i uge 38.


12. Henvendelse til Danske Regioner vedr. speciallægeloftet
Neurokirurger har ikke svaret på vores henvendelse. DSKF venter fortsat på svar fra Danske Regioner.

13. PR-udvalg – hvordan kommer vi videre?
Udsat til næste bestyrelsesmødet

14. Overblik over undervisnings- og ekspertiseområder (Freja ift. hjemmesiden)
Udsættes til næste bestyrelsesmøde

15. Fremtidige aktiviteter – huskeliste (status)
a. Møde om MR fagudvalgsarbejde 24/1-25/1 2019 i Odense. Troels og BKP er ansvarlige for afholdelse af dette kursus.
b. Møde om immunterapi
Status er aktuelt ukendt
c. Ansøgning om oprettelse af en procedurekode for medicingennemgang til Sundhedsdatastyrelsen
Tonny beretter at procedurekode er klar til indsendelse
Andet: Ad telekonferencer: Morten er fortsat arrangør og vil fortsat benytte telemødet. Til forskel fra nu opretter han i fremtiden alle bestyrelsesmedlemmer.
16. Nyt fra DSKF stående udvalg?
a. Opdatering af listerne

b. Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget)
Udvalget er langt i processen og er forentligt snart klar til at sende målbeskrivelserne i høring. Udkast til høring skal gerne være klart i Oktober.
Udvalget drøfter muligheden for at hjemtage forskningstræning 2 – for at dette kan lade sig gøre skal vi have et overblik over, hvor mange læger der har behov for kurset. Økonomien bag kurset er fornuftig og kurset kan forventes at blive afholdt i det år, hvor der er 2 A-kurser dvs. 2021.
Kirstine forslår at man kunne undersøge om det er en mulighed at afholde kurset sammen med samfundsmedicinerne

c. Kursusudvalget
Kurser for 2019 er tilgængelige på hjemmesiden. Endvidere er budgettet for det kommende år lagt.

d. Ansættelsesudvalget
i. Praktiske rammer om udvalgets arbejde
Ansættelsesudvalget oplever at der ikke er styr på formalia ifht. deadlines og afvikling af ansættelsessamtaler. Mikkel retter henvendelse til Birgitte Rønn ved kommende ansættelsessamtaler med anmodning om at der strammes op på formalia. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, er næste skridt at rette henvendelse til Lise Møller, der sidder over Birgitte Rønn.

e. Pause: Uddannelsesrådet
Intet nyt

f. EACPT / UEMS
Intet nyt

17. Næste møde
Ultimo Oktober/primo November

18. Eventuelt
Ingen indkomne forslag