Om / Bestyrelsesmøder / 2017 / 10. oktober 2017

10. oktober 2017

Referat DSKF bestyrelsesmøde tirsdag d.10. oktober 2017
Afholdt via Skype.
 
Deltagere: Troels, Charlotte, Freja, Morten, Mikkel, Maija
Afbud: Lene, Kirstine, Tonny
 
Dagsorden
 
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
 
2.
Bestyrelsesmedlemmers habilitet ift aktuelle dagsorden
Ingen habilitetsproblemer.
 
3.
Økonomi – momspligt, revisor. Orientering Efter gennemgang af DSKF's momsregnskab ved ekstern revisor skal selskabet betale ca. 22.000 kr i moms for 2016 og 2017. Herudover kommer der måske en skatteregning på ca. 5.000 kr for 2016 for overskuddet fra jubilæumsårsmødet samt udgifter til lønning af revisoren. Gebyret som opkræves i forbindelse med årsmøderne er momspligtigt, hvis vores årsmøder bliver ved med at være så store, at vi kommer over grænsen for momspligt. Dette vil i givet fald medføre en lille merudgift fremover. Charlotte regner mere på konsekvenserne ved at ændre på deltagergebyret til fremtidige årsmøder. Ikke-medlemmers deltagergebyr er skattepligtige, men det er muligt at søge skattefritagelse, hvilket revisoren vil hjælpe os med.
 
4.
DSKF Årsmøde 2018 d. 6.-7. april på Hotel Nyborg Strand
a. Arbejdsgruppe: Fagligt program (Troels, Morten) i. Forslag – se bilag 1 EMA bliver det overordnede tema, hvis det ender med København som fremtidig værtsby for EMA. Alternativt foreslås temaet forskning i industrien med oplæg om de forskellige faser i udvikling og indslag fra fase 1- og fase 4-enhederne. Der kan også være oplæg fra industrien om hvordan lægemiddelforsøg overhovedet drives. Der foreslås endvidere noget gruppearbejde e.l. i løbet af årsmødet for at fremme netværksdannelse på tværs af centrene. Emnerne kunne være noget, som selskabet alligevel skal have taget stilling til (f.eks. kursusrækken i H-forløbet, visioner for selskabet, fremtidige indtægtskilder for selskabet etc.). Ikke alle grupper behøver at arbejde med de samme emner.
b. Arbejdsgruppe: GF plus praktiske rammer (rettidige indkaldelser, tilmeldinger etc.) (Freja, Troels, Maija og Charlotte) Vi arbejder i en teknisk løsning, så folk ikke tilmelder sig via sekretæren som hidtil. Der skal også meldes en dato ud for tilmelding, hvorefter prisen stiger en del, så vi får tilmeldingerne i god tid.
c. Arbejdsgruppe: Socialt program (Morten og ???) F.eks. en løbetur eller vinterbadning i Storebælt. Der foreslås også bordkort til middagen for at få blandet deltagerne.
 
5.
Ansøgning om oprettelse af en procedurekode for medicingennemgang til Sundhedsdatastyrelsen Intet nyt, men Tonny og Mikkel arbejder videre.
 
6.
Udvikling af pædiatrisk farmakologi i samarbejde med Dansk Pædiatrisk Selskab. Orientering ved Charlotte – bilag 2 Der har været afholdt et møde i regi af Lægemiddelstyrelsen, hvor Charlotte deltog på selskabets vegne. Vidensmængden er meget begrænset, og et fremtidigt samarbejde kunne måske afhjælpe dette. Lægemiddelstyrelsen kan ikke bidrage så meget til det fremtidige udviklingsarbejde. DSKF bakker selvfølgelig op, men det skal være interessebåret. Der er dog allerede flere farmakologer in spe med erklæret interesse for børnefarmakologi. Måske man kunne tænke samarbejdet ind i forbindelse med H-kurset om risikogrupper. I første omgang afventer vi udviklingen.
 
7.
Fremtidige aktiviteter (status)
a. Regulatorisk medicin d. 2. november 2017 i Lægemiddelstyrelsen Der skal gøres lidt mere reklame for mødet, så vi får et godt fremmøde.
b. Gå-hjem-møde om kliniknære tiltag og polyfarmaci Intet nyt. Mikkel arbejder videre.
c. Medicinrådet
i. Skrivelse til MR til godkendelse – se bilag 3 Efter erfa-mødet om Medicinrådet har Troels og Maija udarbejdet et udkast til et brev til Medicinrådet om DSKF's syn på de kliniske farmakologers rolle i arbejdet. Brevet har været i høring på centrene. Endelig ordlyd godkendt af bestyrelsen, og kan nu sendes ud.
ii. Møder om MR fagudvalgsarbejde (Troels, Mikkel og Maija) Der stiles imod årlige møder. Det første bliver d. 1.-2. februar 2018 i Odense. Dag 1 kommer til at handle om organisationen, historien op til Medicinrådets dannelse, håndbøger i metoder. Dag 2 bliver mere case-baseret, hvor der trænes i konkret arbejde. Første møde er for DSKF medlemmer. Det er planen at møder de følgende år åbnes for alle specialer.
d. Møde om Cannabis d. 23. november. Op til 2000 kr bevilget. Der er mange tilmeldinger til mødet, og der er også planlagt streaming til et andet auditorium. Måske var det muligt at streame til nettet, så andre centre kan deltage også.
e. DSF årsmøde 2018. Eftermiddagssession om pædiatrisk farmakologi. Hot topic (EMA til DK)? Helle Holst står for at arrangere eftermiddagssessionen. Troels følger op.
 
8.
Nyt fra DSKF stående udvalg?
a. Opdatering af listerne Intet nyt.
b. Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget)
i. Nyt fra arbejdsgruppen? Det går fint fremad, og arbejdsgruppen er nu nået igennem kompetencekataloget for H-uddannelsen og tager fat på I-uddannelsen som det næste.
c. Kursusudvalget Der har været afholdt H-kursus i evidensbaseret farmakoterapi i Aarhus primo oktober. Næste H-kursus (farmakoterapi til risikogrupper) afholdes 11.-13. december på Bispebjerg.
d. Ansættelsesudvalget Der har været afholdt ansættelsessamtaler til H-forløb medio september, og der blev ansat i alt fire nye H-læger, og der var flere ansøgere end stillinger.
e. Pause: Uddannelsesrådet
 
9.
Udpegning til medlem af Scientific advisory board under Kræftens Bekæmpelse (se mail sendt til alle DSKF medlemmer) Ingen indkomne forslag.
 
10.
Høring vedr Cannabis 1) Import og fremstilling, 2) Indberetning af bivirkninger (bilag sendt med mail til bestyrelsen) Ingen kommentarer.
 
11.
Visionsmøde – vinterretreat Pga. travlhed i mødekalenderen udsættes dette punkt.
 
12.
Næste møde Næste fysiske møde bliver i forbindelse med Odense-mødet den 17. januar 2018. Ved behov kan et kort Skype-møde afholdes forinden.
 
13. Evt.
Vi har modtaget en ansøgning om økonomisk støtte til et møde om medicinsk cannabis. Det ligger uden for DKSF's ramme at yde økonomisk støtte til dette formål, ikke mindst fordi vi allerede støtter et tilsvarende møde udgående fra farmakologisk afdeling i Aarhus.
Den faglige profil er fortsat ikke blevet opdateret, selv om vi udarbejdede et nyt forslag for et år siden. Mikkel har kigget på udkastet og sender det rundt til kommentarer i bestyrelsen.