Om / Bestyrelsesmøder / 2014 / 26. august 2014

26. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde i DSKF 26.08.2014
Afholdt på J.B. Winsløwsvej 19, 5000 Odense C.

Deltagere: Birgitte Klindt Poulsen, Kim Brøsen, Hanne Borgeskov, Maria Jersild Jespersen, Troels K Bergmann, Marie Louise Christiansen

Afbud: Eva Sædder, Ljubica Andersen, Maja H Simonsen

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Årsmøde 2015

Der blev diskuteret mulige temaer for årsmødet 2015. Der blev foreslået:
 • Undervisning/Formidling. Simon Maxwell fra Edinburgh kunne evt. inviteres. Diskussion af, hvorledes undervisningen i farmakologi hensigtsmæssigt kunne tilrettelægges. EPHAR er ved at lave en international certificering af farmakologer. Vi skal måske holde fast i klinisk farmakologi. Hvordan kan vi gøre vores undervis-ning bedre, pædagogiske principper, læringsmetoder, moderne undervisning, moderne formidling. Peter Qvortrup Geisling blev nævnt som mulig oplægsholder. Diskussion af alternative former for konferencer, noget generelt undervisnings-specifikt, noget specifikt farmakologisk
 • Biosimilars. Eventuelt kunne man invitere Christian Schneider fra SST og/eller Ulrik Tarp som kliniker (reumatolog)
 • NOACs. Eventuelt kunne man invitere Anton Pottegaard, diskussion af dynamikken NOAC/warfarin, bivirkninger, risiko, administrativ vinkel, patientombud, SST, overvågning af bivirkninger
  Vi planlægger i 2015 at afholde årsmødet som et en-dages arrangement. Troels vil forsøge at undersøge, hvor i det centrale Danmark (Fyn eller i nærheden af Fyn) et arrangement med ca. 45 deltagere vil kunne afholdes. Max pris for et dagsarrangement ca. 800 kr. Hvis vi bevæger os lidt væk fra jernbanenettet, kan prisen formentlig reduceres noget. Alle bestyrelsesmedlemmer bedes overveje, hvad temaet ved årsmødet 2015 kan være. Årsmødet skal diskuteres igen på næste møde. Tentative datoer for årsmødet: 1. prioritet 17. april 2015, 2. prioritet 24. april 2015.
3. Hjemmesiden
 • Adgang
  Login til hvert enkelt medlem vil være administrativt tungt. Som udgangspunkt vil vi forsøge at etablere en hjemmeside uden passwords. Birgitte diskuterer dette med Eva. Et muligt alternativ er dog også, at vi etablerer en hjemmeside, hvor alle medlemmer har samme password. Det vil muliggøre en hjemmeside med informa¬tion om medlemmer af selskabet og RADS repræsentanter, uden at denne informa¬tion bliver offentlig tilgængelig for alle.
 • Håndtering af spørgsmål stillet via hjemmesiden
  Det blev besluttet, at vi i forbindelse med henvendelser via hjemmesiden ikke skal sags¬behandle selvstændigt. I stedet ønsker vi standardsvar. Såfremt henvendelsen kom¬mer fra en borger, skal standardsvaret være, at vedkommende skal kontakte sin praktiserende læge. Såfremt henvendelsen kommer fra en sundhedsprofessionel, skal standardsvaret være, at vedkommende skal kontakte sin lokale Klinisk Farmakologiske Afdeling. Hvis en henvendelse via hjemmesiden er af en sådan karakter, at et standardsvar ikke kan anvendes (f.eks. som tilfældet ville have været med den nylige henvendelse angående ansættelsesmuligheder), må et ad hoc svar formuleres.
  Marie Louise sender medlemsfortegnelse til Eva.

4. Status på målbeskrivelsesudvalg og kursusudvalg.

Målbeskrivelsesudvalgets medlemmer:

Lene Høimark (formand)
Torben Laursen
Per Damkier
Zandra Nymand Jensen
Kirstine Moll Harboe
Kim Dalhoff
Lisa Bürgel Pedersen (deltager aktuelt ikke grundet udlandsophold)
Hanne Borgeskov (formand for Kursusudvalget)
Birgitte Klindt Poulsen (formand for DSKF)

En stud.med. ansættes i Per Damkiers regi, hvis opgave det bliver at overføre målbeskrivel-sen til den nye elektroniske template, der efter godkendelse i SST automatisk vil implemen-tere den elektroniske logbog. Der skal arbejdes videre med at få beskrivelsen af 3. år af speciallægeuddannelsen (2. år i klinik) forenklet, således at der bliver bedre mulighed for at uddanne sig på andre afdelinger end de hidtidige. Målbeskrivelsesudvalget arbejder lige nu med deadlines 1. november 2014 hhv. 1. februar 2015.

Kursusudvalgets medlemmer:

Hanne Borgeskov (formand)
Torben Laursen
Per Damkier
Kim Brøsen
Jens Heisterberg
Kim Dalhoff
Lars Peter Nielsen
Maja Simonsen
Birgitte Klindt Poulsen (formand for DSKF)

Til januar 2015 starter de næste 9 kurser i speciallægeuddannelsen. Kurserne kommer til at forløbe næsten uændret. [Efter bestyrelsesmødet: Dog overflyttes delkursusansvaret for kursus 1 til Odense].

5. Status på specialeplan

Birgitte sender oplæg til SST fredag d. 29. august. Der afholdes møde 18. september i SST med Specialeplanlægningen under Sygehus og Beredskab. 1 repræsentant fra hver region deltager (Birgitte Klindt Poulsen, Lars Peter Nielsen, Stig Ejdrup Andersen, Hanne Rolighed Christensen og Per Damkier) + Kim Dalhoff som repræsentant udpeget af DSKF. Der lægges op til nye funktioner og en revision af noget af den tidligere tekst. Eneste højt specialiserede funktion i specialet er aktuelt Giftlinjen, men der vil blive arbejdet på, at Retsfarmakologi og Myndighedsbetjening ligeledes bliver specialefunktioner.

6. Skal DSKF være en ”underafdeling” af DSF?

Forslaget kommer fra DSF, og der lægges ved deres sidste bestyrelsesmøde op til, at spørgs-målet skal diskuteres i de enkelte medlemsselskaber. Desuden vil DSF rette officiel henven-delse til selskaberne. En sådan henvendelse er endnu ikke modtaget. Vi vil afvente modtag-el¬se af denne. Umiddelbart har DSKF dog svært ved at se sig selv underordnet DSF af den årsag, at DSKF er et specialebærende lægevidenskabeligt selskab, der tegner specialet Klinisk Farmakologi.

7. RADS fagudvalg
 • Arbejdsbelastning for kliniske farmakologer
  Det nuværende samarbejde med RADS fungerer ikke optimalt. Der er aktuelt 35 fagudvalg under RADS, og der sidder kliniske farmakologer i næsten alle. Det bliver stadigt sværere at skaffe folk til fagudvalgene. Et stort problem er, at fagudvalgs-arbejdet belaster de kliniske farmakologiske afdelinger i højere grad end flere afdelinger mener, at de kan løfte. DSKF planlægger at indkalde de ledende overlæger fra de klinisk farmakologiske afdelinger, Formanden for RADS samt repræsentanter fra Amgros og Danske Regioner til et møde, hvor den kliniske farmakologs rolle i RADS fagudvalgene skal diskuteres. En forventningsafstemning med Danske Regioner, Amgros og de ledende overlæger fra de klinisk farmakologiske afdelinger om den kliniske farmakologs rolle i fagudvalgene synes nødvendig. Der er stor interesse for RADS arbejdet blandt kliniske farmakologer, og man finder generelt arbejdet relevant, men aktuelt er belastningen for de kliniske afdelinger ved at nå et kritisk punkt. Man kunne forestille sig flere fremtidige løsninger, eksempelvis:
 • En peer reviewer funktion for den kliniske farmakolog i RADS fagudvalget
 • En honoreret funktion, hvilket i så fald skal gå via Danske Regioner
 • Fremtidigt samarbejde med Amgros.
 • Hvordan servicerer klinisk farmakologi bedst Danske Regioner? Aktuelt arbejdes der på at få Myndighedsbetjening skrevet ind i Specialeplanen. Bispebjerg Hospital har fået 10 timer ugentligt til at yde konsulentbistand til Formanden/Sekretariatet i RADS.

8. Habilitet i DSKFs bestyrelse.

Der har været fokus på de videnskabelige selskabers habilitetspolitik. Især bestyrelsesmed-lem¬mer¬nes habilitet har været diskuteret. I DSKF har vi ingen habilitetspolitik aktuelt. Kardiologerne (DCS) og andre har formuleret en habilitetspolitik. Det bør DSKF også gøre, men det er et emne, der skal diskuteres på Årsmødet/Generalforsamlingen. Vi skal i bestyrelsen diskutere, hvorvidt der skal udarbejdes et oplæg til årsmødet, og om der eventuelt skal præsenteres forslag til en vedtægtsændring på generalforsamlingen.

9. Kommende møder i DSKF regi:
 • 9. oktober 2014.
  Der afholdes Gå-Hjem Møde om Geriatrisk Farmakologi på Bispebjerg Hospital.
 • Vinter 2014/15
  Ljubica arbejder videre med planlægningen af et møde om Retsfarmakologi i Aarhus
 • 14. januar 2015
  DSKF deltager ved årsmødet i DSF. Der er muligheder for at komme med input til dagsordenen til DSKFs bestyrelsesmedlem i DSF, Helle Holst. Marie Louise genfremsender indkaldelse af emner til medlemmerne.
 • 17. april 2015
  DSKF planlægger at afholde årsmøde (alternativt 24. april 2015).
10. Forslag fra bestyrelsesmedlemmer

Ingen indkomne forslag.

11. Eventuelt

Vi stiler mod at afholde næste bestyrelsesmøde i DSKF i løbet af de første 14 dage i november 2014.Med venlig hilsen,


Marie Louise Christiansen, sekretær i DSKF