2022

Referat
DSKF Generalforsamling 2022

Dagsorden

1. Valg af dirigent: Kim Dahlhoff vælges som Dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning v. Henrik Horwitz: Formanden beretter om diskussion om lokationen for årsmødet og udgiften hertil. Der laves under beretningen afstemning om medlemmernes villighed til at betale for årsmøde deltagelse. Der er nogen diskussion om, hvorvidt dette hører sig til i en formands beretning.
Herudover nævnes: Faciliteret et stort bidrag til Medicinrådets fagudvalg, bidraget til Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg herunder Paxlovid, forsyningssikkerhed mv, haft fokus på bivirkninger, arrangeret årsmøde, arrangeret foredrag til DSFs årsmødesom blev aflyst grundet corona, H-kurser mv. høringsudvalget, subspecialisering , cardiotox antipsyk mv.


3. Regnskab- og budgetfremlæggelse, samt kontingentfastsættelse v. Kenneth Skov: Budget:
Foreningen havde et lille overskud på ca. kr. 10.000 i 2021. Regnskabet er godkendt af foreningens revisorer og blev godkendt uden bemærkninger,
Det anbefales at kontingentstørrelsen fastholdes. Maija Haastrup gør opmærksom på at fortsat bevilling fra BCPT ikke er sikkert og derfor ikke bør indgå i budgettet. Der er ikke budgetteret med bevillingen. Kontingentfastholdesen godkendes uden yderligere bemærkninger.


4. Rapport fra selskabets stående råd og udvalg
- Kursusudvalget / Hovedkursusleder:
Omstrukturering har været vellykket ift. omarrangering af antal dage mellem forskellige kurser.
- Ansættelsesudvalget:
Der søges om øgning til 8 H-forløb. Der diskuteres ratio af I- og H-læger, frafald af H-læger til industrien. Aktuelt synes der at være i snit én ansøger per H-forløb, det synes mere ønskværdigt med en situation med lidt flere ansøger end der er forløb. Muligvis modtages kun ansøgning fra ansøger der har stor sikkerhed for at få et forløb, mens man muligvis ikke søger, hvis man ikke finder det realistisk at få forløbet.

- Landsdækkende uddannelsesråd :
Intet at berette
- DSF:
To gange aflyst DSF-årsmøde. Der afholdes årsmøde d.25/01-23 med temaet drug-repurposing. DSKF vil arrangere en workshop.
- UEMS / EACPT
UEMS: Troels Bergmann er på 2. term repræsentant for DSKF i og formand for UEMS - Pharmacology. Der arbejdes på fælles Europæiske ”training requirements” for klinisk farmakologi. Der er tale om en langsom og bureaukratisk proces.
EACPT: Onlinemøde sidste år, i år fysisk møde. Næste møde vil blive afholdt i Holland. Kim Brøsen vandt EACPTs Life Time Achievement Award 2021.
- LVS
Bestyrelsen arbejder meget med ”Vælg Klogt”. Klinisk Farmakologi har ikke et stort aftryk i LVS. Aktuelt findes mange også lidt nichepræget selskaber under LVS.
- Inspektorkorpset
Ingen inspektorbesøg i indeværende periode.

5. Indkomne forslag
- bestyrelsesmedlemmer skal kunne få betalt årsmødet i visse tilfælde, jf. det sidste bestyrelsesmøde:
Forslaget er for upræcist formuleret. Bestyrelsen frafalder forslaget.
- vedtægtsændringer til ikke at skulle holde årsmødet om foråret
Det skal bemærkes at det er meget besværligt at lave vedtægtsændringer. Det foreslås at der i stedet stiles efter én-dagsmøde til foråret. Ved afstemning er der flertal for, at der skal afholdes ny generalforsamling og årsmøde til foråret som det fremgår af vedtægterne.


6. Valg af formand – Henrik Horwitz ønsker ikke genvalg, Samuel Azuz stiller op: Samuel Azuz vælges som formand. Tak til Henrik Horwitz for det store arbejde.
7. Valg af øvrige bestyrelse
- Træder ud: Sidsel Arnspang Pedersen, Niels Herluf Paulsen og Samuel Azuz
- På genvalg: Louisa Exner, Kenneth Skov
- Ikke på valg: Rasmus Huan Olsen, Marie Bach Nielsen, Casper Kierulf Lassen
- stiller op til valg: Bue Fridolin Ross Agner og Mads Fuglsang Kjølby
Alle opstillede vælges ind. Ved stemmeoptælling bliver Louisa Exner suppleant.8. Valg af revisorer
Fortsætter:
- Martin Nyeland
- Kirstine Moll Harboe
Fortsætter: Mette Marie Hougaard Christensen er revisor suppleant
9. Eventuelt
Ingen emner til eventuelt