Om / Bestyrelsesmøder / 2015 / 17. august 2015

17. august 2015

Referat af bestyrelsesmøde i DSKF 17.08.2015
Afholdt på Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus

Deltagere: Birgitte Klindt Poulsen, Eva Sædder, Troels K Bergmann, Maja H Simonsen, Freja Hemmingsen Sørup, Ljubica Andersen, Hanne Borgeskov, Kirstine Moll Harboe, Marie Louise Christiansen
Afbud: Ingen
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat blev godkendt.

2. Årsmøde 2016
Marie Louise fremlagde et resume af Planlægningsgruppens hidtidige arbejde. Bestyrelsen bakker op om, at vi skal invitere udstillere til vores jubilæumsmøde. Fra selskaber som f.eks. DSTH vides, at det typisk koster 10.000-15.000 for en udstiller at have en stand. Alle opfordres til at overveje, om der i deres netværk er personer, som kunne være relevante at kontakte ang. udstillinger. Hvis vi får udstillere, skal programmet for årsmødet formentlig tilrettes, således at der bliver fastlagte pauser, hvor udstillingerne kan besøges.
Der blev nævnt andre forslag til emner til årsmødet: IT systematics – herunder beslutningsstøtte, Sundhedsplatform, SundhedsIT. Som mulige plenary-talere blev desuden nævn Jeffrey Aronson eller Henrik Willadsen.
Der er et ønske om, at EACPT-tiltaget ”Young Clinical Pharmacologist Trainee Initiative” får mulighed for at blive præsenteret i ca 10-15 minutter på årsmødet.
Det blev foreslået, at jubilæumsskriftet fra 2001 indscannes og lægges på hjemmesiden. Bestyrelsen bakker op om udarbejdelsen af et nyt jubileumsskrift og ser meget gerne, at det udkommer i både en trykt version (ca. 100-150 eksemplarer) samt en online version.
Bestyrelsen ser gerne, at man ved årsmødet om aftenen har musikunderholdning i en eller anden form og/eller et foredrag af en ”sundheds-kendis”, f.eks. Peter Qvortrup Geisling eller Peter Lund Madsen.
Bestyrelsen finder, at en egenbetaling for deltagelse op til 2500 kr er rimelig. Dog ses det gerne, at beløbet bliver mindre, men det vil afhænge af antallet af udstillere. De enkelte deltagere må selv diskutere evt. medfinanciering fra de respektive afdelinger. Man ser gerne deltagergebyret differentieret, således at yngre medlemmer betaler mindst, seniore medlemmer betaler mere, og eksterne medlemmer betaler mest. Desuden ses gerne, at der etableres to årsmøde ”pakker”, således at man vil kunne vælge kun at tilmelde sig det faglige program, eller at tilmelde sig både det faglige og det sociale program.
3. Nyt fra kasseren
Der er for øjeblikket ca. 57.000 kr på DSKFs konto. Der kommer løbende indbetalinger fra medlemmer, idet flertallet men dog ikke alle medlemmer opkræves i maj måned. Vores faste udgifter er: Årsmødet, Hjemmesiden, Faglige Møder, Arbejdsgrupper, Gaver. Der kommer løbende ekstra-udgifter, som vi ikke har haft tidligere, f.eks i forbindelse med EACPT og UEMS. Vi skal undgå at love at betale for delegere, hvis vores kassebeholdning ikke tillader det. Alle, der allerede nu måtte have kendskab til fremtidige udgifter for DSKF, bedes give kasseren besked. endnu ikke fastsat en dato for et nyt GRADE kursus, men vi stiler mod at afholde et kursus i efteråret 2015 i Aarhus.
4. RADS udpegninger fra DSKF
Der er foretaget fire nye udpegninger siden sidst, hvoraf to var genindaldelser. De nye er Ljubica Andersen i fagudvalget for malignt melanom og Troels Bergmann i fagudvalget for CLL. 7. september afholdes nyt møde i RADS.
Der er udarbejdet et forslag om oplæg til samarbejdsaftale mellem RADS og fagudvalgsmedlemmer udpeget af DSKF. De ledende overlæger på de respektive klinisk farmakologiske afdelinger har været hørt. Største forandring består i, at den kliniske farmakolog i tilfælde af genindkaldelser primært skal fungere som reviewer og ikke have mødepligt ved alle møder. Den kliniske farmakolog skal være med til at sikre, at fagudvalgets beslutninger kommunikeres, således at de giver mening for folk, der ikke er specialister på området. Derudover pointeres det, at de kliniske farmakologer ikke skal være sekretærer, og at de heller ikke skal stå for litteratursøgningen. RADS har ikke længere en forskningsbibliotekar ansat, men RADS har købt en konsulentfunktion på klinisk farmakologisk afdeling på BBH 10 timer ugentligt. Formanden for RADS har udtrykt velvilje, men hele RADS skal acceptere oplægget, før det kan træde i kraft.
5. EACPT – delegerede, møder etc
Troels Bergmann og Eva Sædder er delegerede og deltog i mødet i Madrid, som var et spændende møde. Det blev bl.a. besluttet, at EACPT 2021 skal afholdes i Grækenland.
Tiltaget ”Young Clinical Pharmacologist Trainee Initiative” blev besluttet. Der er formuleret forskellige indsatsområder, og for hvert indsatsområde er en chairperson udpeget, som refererer direkte tilbage til Executive Comittee. Troels Bergmann er nationalt bindeled. Der er pt. Kommet positive tilkendegivelser fra 2, der har vist interesse for arbejdet. Vi kan evt. udsende en reminder om et par måneder.
6. Kandidater til UEMS
Klinisk Farmakologi har fået sin egen sektion under UEMS. I den forbindelse kan DSKF udpege 2 nationale repræsentanter til UEMS. Fire kandidater havde meldt deres interesse. Bestyrelsen valgte at udpege Troels Bergmann og Hanne Rolighed Christensen. I processen lagde bestyrelsen vægt på, at både yngre og seniore læger var repræsenteret, samt at den demografiske repræsentation balancerede. Birgitte Klindt Poulsen giver alle de interesserede kandidater besked om bestyrelsens beslutning og informerer ligeledes Lægeforeningen.
7. Kommende møder
a. Uddannelse forår 2016. Målbeskrivelsesudvalget har afholdt møde og har besluttet at forsøge at revidere målbeskrivelsen. Kompetencerne skal opdateres, og der skal etableres større kontakt til stamafdelingen. Ambitionen er, at den reviderede målbeskrivelse skal være klar til Årsmødet 2016. Der lægges op til at afholde et møde for I- og H-læger d. 25. januar 2016 i Odense under H-kurset, der afholdes 25.-26. januar. Input fra dette møde skal bruges som inspiration til den nye målbeskrivelse. Hanne Borgeskov og Lene Høimark arrangerer.
b. GRADE kursus. Grundet flere andre arrangementer i efteråret 2015 er det vanskeligt at få plads til et GRADE kursus. Dette er derfor foreløbig udskudt.
c. Arbejdet i RADS fagudvalg efterår 2015. Hanne Rolighed Christensen har foreslået et møde om arbejdet i RADS fagudvalg. Vi afventer tilbagemelding fra hende. Tidsmæssigt kunne man forestille sig et sådant møde afholdt i januar 2016 (OBS Årsmøde DSF) eller februar 2016.
d. GRIP roadshow nov 2015. Den 27.-28. november 2015 arrangeres et GRIP pædiatri kursus i København. Der forventes at være en vis egenbetaling.
e. Fællesmøde om lægemiddelinformation. Der arrangeres fælles nordisk møde om lægemiddelinformation d. 12.-13. oktober (efterårsferien) i København. Man har forsøgt at arrangere et all-round program omhandlende bl.a. beslutningsstøtte, medicingennemgang osv. Prisen bliver 3.600 kr pr deltager, og denne pris vil muligvis give begrænsninger i forhold til antallet af deltagere.
f. Retsfarmakologi sent forår 2016. Vi stiler mod at arrangere et møde om Retsfarmakologi i Aarhus i maj 2016.
8. Evt.
DSKF er blevet inviteret til at deltage i en efterårsworkshop med de Regionale Lægemiddelkomiteer arrangeret af IRF. Der skal diskuteres tværregionale indsatsområder. Mødet afholdes 21. oktober 2015.
August og Marie Krogh Prisen: DSKF har to mulige kandidater, som kan indstilles til prisen. Aktuelt pågår indsamling af DV’er og liste over meritter.
Troels Bergmann er blevet junior-editor på hjemmesiden.
Kursusrækken 2016 løber fra jan.-dec. 2016 med en lille ændring i titlen for kursus 2.
Næste bestyrelsesmøde er 5/11-2015 i Odense.


Med venlig hilsen,

Marie Louise Christiansen, sekretær i DSKF