Om / Bestyrelsesmøder / 2016 / 20. januar 2016

20. januar 2016

Referat af bestyrelsesmøde i DSKF 20.01.2016
Afholdt OUH, Campusvej 55, Odense

Deltagere: Birgitte Klindt Poulsen, Maja H Simonsen, Freja Hemmingsen Sørup, Hanne Borgeskov Eva Sædder, Kirstine Moll Harboe, Marie Louise Christiansen
Afbud: Troels K Bergmann, Ljubica Andersen

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat blev godkendt.

2. DSKF Årsmøde 2016

a. Status på program
Vi har endnu ikke så mange tilmeldinger fra interesserede udstillere til årsmødet. LIF arbejder fortsat på at udbrede kendskabet til arrangementet. Vi vil også selv forhøre os blandt kontakter i industrien, om der er interesse for at udstille. Marie Louise kontakter Kim Brøsen og Henrik Enghusen i den sammenhæng. Der er enighed i bestyrelsen om 3 gebyrer for deltagelse i årsmødet: DSKF medlemmer under uddannelse: 1500 kr; Øvrige medlemmer af DSKF: 2500 kr; Industri/eksterne deltagere: 3500 kr. Marie Louise informerer planlægningsgruppen. Marie Louise skriver til centrene og beder nu om navn på oplægsholdere under punktet Highlights fra centrene, og indsendelse af forslag til oplægsholdere under punktet Rising Stars. Desuden udsendes indkaldelse af abstracts til Kampmanns Legat og mulighed for at melde sig som kandidater til bestyrelsen. Birgitte skriver til Helle Holst, Ljubica Andersen og Kenneth Skov for at forhøre sig om interessen for at fortsætte som DSKFs repræsentanter i DSFs bestyrelse.

b. Generalforsamling
Den overordnede dagsorden for generalforsamling er givet via vedtægterne. Der resterer fortsat at beslutte, om habilitetserklæringer for bestyrelsesmedlemmer skal tilføjes vedtægterne. Dette punkt udskydes til næste bestyrelsesmøde.

3. Dansk Selskab for Farmakologi
Vi skal have afklaret, hvem af vores repræsentanter i DSFs bestyrelse, der ønsker at fortsætte. Vi diskuterede kort, at DSKF betaler et stort beløb for medlemskab af DSF. Ljubica bedes afklare præcis hvor stort. Der er divergerende meninger om, hvorvidt vi får tilstrækkeligt ud af vores medlemskab. En mulighed kunne være at engagere os endnu mere aktivt i planlægningen af DSFs årsmøde. Vi vil diskutere dette igen på det kommende bestyrelsesmøde.

4. EACPT /UEMS
Der skal afholdes UEMS møde St. Bededag i Bruxelles. Hanne Rolighed Christensen og Troels Bergmann er DSKFs repræsentanter i UEMS. Finansieringen af deres deltagelse skal afklares. FAS yder økonomisk tilskud på 6000 kr.

5. RADS og vores rolle her – Hanne Rolighed Christensen og Per Damkier deltog
Der er på nuværende tidspunkt 47 fagudvalg under RADS og der skal være repræsentation fra DSKF i samtlige jf. kommisoriet. Fagudvalgene er blevet tiltagende komplekse, og dette er ligeledes tilfældet for baggrundsnotaterne. Vi har ikke kunnet udpege en repræsentant til Fagudvalget for Antibiotika. Derudover tager RADS arbejdet mange ressourcer fra de enkelte afdelinger, og dette bliver ikke kompenseret. Mange har indtryk af, at vores indsats i RADS ikke repræsenterer en effektiv udnyttelse af vores kompetencer. Trods stor arbejdsindsats bliver vi ikke særlig anerkendt for vores indsats. Kvaliteten af baggrundsnotaterne er variabel, og de kliniske farmakologer i styregruppen bliver ofte stillet til regnskab for dette, når der nu sidder kliniske farmakologer i alle fagudvalg. Dette kan skyldes, at de kliniske farmakologer ikke selv definerer deres rolle. Denne bliver snarere defineret af Amgros. De kliniske farmakologer bliver ofte ikke brugt til ”at læse på tværs”. Flere har oplevet at blive placeret i undergrupper, der beskæftiger sig med områder som eksempelvis compliance. Dermed bliver vores rolle netop ikke som reviewer, og dermed har de kliniske farmakologer i de respektive fagudvalg ikke fingeren på pulsen med hele fagudvalgets arbejde. Det kunne se ud som om dette er i modstrid med styregruppens forventninger. Flere sidder desuden i mere end et fagudvalg, og folk er begyndt at trække sig grundet arbejdspres. Det er svært at se, hvordan vi fremover fortsat skal kunne honorere RADS’ ønske om repræsentation fra DSKF i alle fagudvalg. Derudover mener bestyrelsen, at vi er nødt til at diskutere, om den kliniske farmakologs rolle i RADS fagudvalgene skal revideres. Mødet for 1 år siden mellem de ledende overlæger og Danske Regioner har ikke umiddelbart ført til ændringer af vores rolle. Det er svært at vide, hvordan udviklingen på lægemiddelområdet vil forme sig de kommende år, og om RADS, KRIS, IRF m.fl. vil bevare deres nuværende struktur. Muligvis vil vi i fremtiden som kliniske farmakologer få en endnu større men mere relevant rolle. Men indtil da vil vi forsøge at lave et oplæg til afgrænsning af den kliniske farmakologs rolle i RADS. Birgitte Klindt Poulsen, Hanne Rolighed Christensen, Eva Sædder og Per Damkier (på konsulentbasis) vil skitsere et oplæg i løbet af den kommende måned, hvori det skitseres hvilke bud på ændringer af vores rolle i RADS, vi som kliniske farmakologer har. I den forbindelse efterlyses en opgørelse over tidsforbruget på RADS arbejdet fra de enkelte afdelinger. En fremtidig model kunne være, at der ikke skal sidde kliniske farmakologer i alle fagudvalg. En anden kunne være, at den kliniske farmakolog skal have en rolle som reviewer fra midt i processen og til baggrundsnotatet er færdiggjort. Der ønskes overordnet en forventningsafstemning med RADS/Amgros. Overordnet har de ledende overlæger på de respektive afdelinger ret til at beslutte, hvad deres ansatte må og skal bruge deres tid på i RADS-sammenhæng, men DSKF bør udstikke retningslinjerne.

6. Evt
Diskussion af Kampmanns Legat. Maja Simonsen foreslog nedsættelse af et bedømmelsesudvalg, samt en formulering af klare retningslinjer for bedømmelse af bidrag, for at gøre bedømmelsesprocessen mere transparent.
Det blev foreslået, at RADS fagudvalgsarbejde og mere overordnet myndighedsbetjening og prioritering blev en integreret del af kursusrækken i klinisk farmakologi. Dette var der opbakning til, men det blev foreslået, at det sker som led i en overordnet ændring af Målbeskrivelsen.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tentativt 8. eller 9. marts i Odense.


Med venlig hilsen,

Marie Louise Christiansen, sekretær i DSKF