Om / Bestyrelsesmøder / 2017 / 7. juni 2017

7. juni 2017

DSKF bestyrelsesmøde d.7. Juni 2017 kl.16:30-18:30.
Afholdt J. B. Winsløws Vej 19, 2.sal. 5000 Odense C. (Klinisk Farmakologisk afd)
Tilstede: Troels, Kirstine, Tonny, Freja, Morten og Maija
Afbud: Lene, Mikkel, Charlotte
 
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.
 
 
2. Årsmødet 2017 Årsmødet kostede i alt knap 61500 kr at afholde, og der var indtægter for 42500 kr, hvilket giver et samlet underskud på knap 19000 kr. Dette er forventet og inden for den økonomiske ramme. Gå-hjem-sandwichene var måske et lidt overflødigt indslag for dem, som deltog i fællesspisningen bagefter, men for de øvrige deltagere var det fint. Gode rammer og et velafviklet program.
 
3. DSKFs samarbejde med Medicinrådet, orientering Vi har nu fagudvalgsmedlemmer i 7 fagudvalg. Selskabet stiller medlemmer til fagudvalg i størst muligt omfang, men der vil af og til blive vakante pladser givet antallet af læger i specialet at trække på. Vi kender endnu ikke omfanget af arbejdet, men det må tiden vise. Det er meldt ud fra selskabets side, at det skal være muligt at vælge ikke at deltage i møderne, men i stedet blot have en reviwer-rolle. MR dækker angiveligt ikke transportudgifter ifm. møderne.
 
4. Habilitet generelt; og ifm udpegning til FU under Medicinrådet. Bilag 3a og 3b. Det er tidligere diskuteret i bestyrelsen, og der er hidtil kun fastlagt regler for, at formanden for DSKF ikke må have tilknytning til lægemiddelindustrien. For de øvrige bestyrelsesmedlemmer gælder ikke p.t. nogen regler, men ved udpegning til fagudvalg under MR m.v., vurderes habiliteten af det modtagende udvalg/råd. I tilfælde af bestyrelsesbeslutninger må det være en sag-til-sag-vurdering, om bestyrelsesmedlemmer er habile eller ej. Fremover vil der derfor være et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøder, at alle deltagere skal deklarere eventuelle habilitetskonflikter ift. resten af dagsordenen. Dette planlægges diskuteret til næste generalforsamling, hvor der lægges op til at generalforsamlingen kan vedtage en officiel habilitetspolitik for DSKF.
 
5. Fremtidige møder Hvor det er relevant, kan invitationen til faglige møder sendes ud i DSF via Henrik Horneberg. Der er mulighed for at søge økonomisk støtte fra LVS, hvis mødet er åbent for andre selskaber.
a. Retsfarmakologi (marts 2018) Intet nyt (Ljubica og Eva).
b. Regulatorisk medicin d.2.november 2017 i Lægemiddelstyrelsen Der er tilsagn til, at mødet kan afholdes i Lægemiddelstyrelsen, men der er ikke yderligere konkrete planer endnu. Dette skal på plads snarest (Kirstine og Troels).
c. Gå-hjem-møde om kliniknære tiltag og polyfarmaci Intet nyt (Charlotte).
d. Gå-hjem-møde: MR – Erfa møde d.24.august kl.14-16 i Odense Planen er at alle udpegede fagudvalgsmedlemmer kan få lejlighed til at deltage og erfaringsudveksle. Hanne Rolighed Christensen deltager på Medicinrådets vegne.
e. Årsmødet 2018. Tid, sted, tema. Det kunne overvejes, at hvert andet år kunne årsmødet være et to-dages arrangement, f.eks. fredag til lørdag. Morten og Maija kommer med forslag til placering (på Fyn) og datoer til næste bestyrelsesmøde. Troels og Morten overvejer forslag til temaer. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at høre baglandet og komme med forslag.
 
 
6. Vil DSKF supportere Mats Karlsson indstilling til BCPT award ? – se bilag 1 Ja. Troels skriver en indstilling.
 
7. Vil DSKF supportere NorPM 2018, hvorved BCPT kan søges om midler? – se bilag 2 og 2a Vi er velvillige, men skal først have afklaret, om vi derved afskærer DSKF muligheden for at søge midler fra BCPT til egne møder. Troels undersøger dette.
 
8. Refusion af rejseudgifter til bestyrelsesmedlemmer ved rejse til GF, konkret forespørgsel Fremover er holdingen, at man ikke får dækket rejseudgifter i forbindelse med årsmødet, heller ikke ved afholdelse af bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen. I forhold til den konkrete forespørsel undersøges ved tidl. kasserer, om dette har været praktiseret tidligere. Såfremt dette er tilfældet, betaler foreningen denne sidste gang. Der oprettes et dokument med denne beslutning, som skal lægges på hjemmesiden, så det ikke går i glemmebogen (Freja og Troels).
 
9. Nyt fra DSKF stående udvalg ? [bilag: DSKF stående udvalg]
a. Opdatering af listerne
b. Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget) i. Nyt fra arbejdsgruppen? Der afholdes Skype-møde før sommerferien. Medlemmerne forespørger i baglandet ift. kernekompetencer for kommende farmakologer.
c. Kursusudvalget Intet nyt. Kursusrækken må fortsætte uændret indtil målbeskrivelsen er revideret, med mindre der er grund til at revidere de eksisterende kurser. Troels kontakter Hanne Borgeskov.
d. Ansættelsesudvalget i. Eva Sædder genudpeget, Tonny Studsgaard, Catrine Christensen og Zandra Ennis udpeget. DSKF har 2-4 repræsentanter, heraf mindst én speciallæge og én yngre læge under uddannelse i specialet. Intet nyt.
e. Uddannelsesrådet Uddannelsesrådet er på pause indtil den ny målbeskrivelse foreligger.
f. DSF: Der var generalforsamling 6/6. Ny formand er Niels Jessen. Årsmødet bliver 17. januar 2018 i Odense. Overordnet tema: Kvantitativ farmakologi. Forslag til workshops m.m. modtages gerne.
UEMS: Ny sektion for farmakologi. Troels og Hanne Rolighed er delegater.
EACPT: Troels og Eva Sædder er danske delegater. Møde i Prag d. 24.-27. juni.
LVS: Troels og Hanne Rolighed er repræsentanter for DSKF.
 
10. Høringer. Deadline 28.juni (disse blev ikke behandlet på mødet).
a. NKR - Aktinisk keratose https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60657
b. NKR – Impetigo https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60658
 
11. Fremtidsvisioner
a. Visionsmøde? Der stiles imod en weekend i f.eks. februar med overnatning i et sommerhus, hvor bestyrelsen skal diskutere visioner for selskabet og praktiske detaljer i forhold til årsmødet. Troels arbejder videre med ideen.
b. Ændre bestyrelsens konstitueringsproces? Valg til poster på GF. Det diskuteres, om f.eks. formanden burde vælges separat på generalforsamlingen. Diskussionen fortsætter på et evt. visionsmøde.
c. Maxwell SRJ et al. Prescribing Safety Assessment 2016: Delivery of a national prescribing assessment to 7,343 UK final-year medical students. Br J Clin Pharmacol. 2017 Apr 27. PubMed PMID: 28449302. Engelsk testsystem til nyuddannede læger ift. ordinationspraksis. Der er interesse fra OUH for at lave en tilsvarende model i Danmark, og det er muligt at købe systemet fra England. Dette vil dog kræve, at de sundhedsvidenskabelige fakulteter går sammen på landsplan, og selskabet vil i givet fald skulle involveres. Troels skal diskutere dette med Simon Maxwell ved EACPT-mødet i Prag.
 
12. Evt. Bispebjerg holdt jubilæum og i den forbindelse blev Hanne Rolighed fejret også (60 års fødselsdag), og selskabet gav en lille erkendtlighed. Mogens Brandt Christensen, klinisk farmakolog og Interaktionsdatabasens grundlægger, er død. Selskabet fik ikke sendt en bårebuket, men vil i stedet give en donation til en velgørende organisation i hans navn (Troels).
 
13. Næste møde 24. august kl. 16-18.30 i forlængelse af Erfa-mødet.