Om / Bestyrelsesmøder / 2023 / 28. februar

28. februar

Referat af bestyrelsesmøde d. 28/2-22.

Tilstede:
Samuel, Marie, Louisa, Casper (referent).
Afbud:
Kenneth, Mads, Bue, Rasmus

Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig pga. for få mødedeltagere.

Årsmøde 2023
Status på tilmelding.
Indtil videre er der 20 tilmeldte fysisk og et mindre antal virtuelt.

Uddelegering af ansvar for workshops:
Der tales om fordeling af workshops. En foreløbig fordeling kunne være Casper: det virtuelle ansigt ud ad til, Louisa: det fremtidige arbejde i bestyrelsen, Samuel: guidelines og Marie: samarbejde på tværs. Når vi kommer nærmere og ser på antallet af deltagere, må vi se om nogle af workshops skal slås sammen.

Uddelegering af diverse ansvarsposter:
Casper står for at den virtuelle del af årsmødet virker. Formalia til GF Marie, Samuel og Mads lægger en plan herfor. Samuel foreslår, at vi vælger en minimumsdagsorden. Frister skal selvfølgelig overholdes.
Der forsøges at få et overblik over hvilke poster, der skal genbesættes i udvalg og i bestyrelsen.
Maria, Casper og Rasmus træder ud af bestyrelsen. 2 suppleanter skal findes.
Kan Kenneth være behjælpelig med traktementet; kaffe ved ankomst, frokost, evt. eftermiddagskage samt være med til at finde en lokation for middag?
Ultimo marts 2023 planlægges næste bestyrelsesmøde, hvor detailplanlægningen af workshops mv. kan foregå. Der stiles imod uge 12. Evt. d. 21.

OBS! Det forventes, at bestyrelsesmedlemmerne aktivt framelder sig, hvis man ikke kan deltage.

Næste bestyrelsesmøde i klosteret til inspektion af lokaler?
Der er ikke umiddelbart stemning for et bestyrelsesmøde flere dage forud for GF til inspektion af lokaler.

Årsmøde 2024
 
Dato:
Der lægges op til, at det skal være i april måned 2024. Det kunne være 19.-20. april 2024.
 
Venue:
Kenneth har været ude og få tilbud fra ét sted allerede.
 
Tema/presenters:
Alle lægger hovedet i blød. Samuel vil bl.a. forhøre sig hos Mads.
Prioritering, evt. keynotespeaker fra NICE.
 
Generalforsamlingen – hvem er på valg, hvem genopstiller ikke etc. Det tages på et senere tidspunkt.

Evt.
Samuel og Louisa skal til møde i SST primo marts vedr. merit og  målbeskrivelsen.