Om / Bestyrelsesmøder / 2015 / 19. maj 2015

19. maj 2015

Referat af bestyrelsesmøde i DSKF 19.05.2015
Afholdt på Afdeling for Biokemi og Klinisk Farmakologi, OUH

Deltagere: Birgitte Klindt Poulsen, Eva Sædder, Troels K Bergmann, Maja H Simonsen, Freja Hemmingsen Sørup, Marie Louise Christiansen

Afbud: Ljubica Andersen, Hanne Borgeskov, Kirstine Moll Harboe

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat blev godkendt.

2. Opfølgning Årsmødet – kommentarer
 • Forslag fra medlemmer. De fysiske rammer var ikke optimale, men antallet af deltagere oversteg langt forventningerne. En del har kommenteret, at industrien fyldte meget på årsmødet, industrien har omvendt udtrykt, at oplæggene var ensidige. Vi var måske for ambitiøse med antallet af oplægsholdere. Der er indkommet et forslag om, at I- og H-læger præsenteres på årsmødet. Bestyrelsen er af den opfattelse, at en sådan præsentation ikke hører hjemme på et årsmøde. Eventuelt kunne man på generalforsamlingen have et punkt, hvorunder nye H-læger i specialet blev præsenteret, men endelig beslutning herom er endnu ikke truffet. Punktet ”nyt fra centrene” havde karakter af gentagelse fra sidste årsmøde. Eventuelt kunne man lade dette punkt afløse af et ”Hot Topic” fra hver center eller et tilbud om taletid frem for et krav om et oplæg. Eventuelt kunne man op til årsmødet bede ledende overlæge fra hvert center om at skrive en status til hjemmesiden om sit centers aktiviteter i det forløbne år. Overordnet er bestyrelsen dog tilfreds med afviklingen af årsmødet.
Kampmanns Legat – procedure. Der er indkommet en kommentar om, at det er unfair konkurrence at lade både I- og H-læger have ansøgningsmulighed til Kampmanns Legat. 2015 er første år, hvor der har været flere end 1 ansøger til Kampmanns Legat, og det er kun andet år, hvor legatet uddeles. Bestyrelsen diskuterede muligheden for at opstille formelle kriterier for vurderingen af ansøgningerne. Dette ønsker vi dog umiddelbart ikke, idet vi gerne vil tillade en så bred pulje af ansøgninger som muligt. Ligeledes ønsker vi heller ikke at udelukke eller fraråde potentielle ansøgere at søge. Som i de fleste andre akademiske sammenhænge, hvor forskning præsenteres, kan de indkomne ansøgninger til Kampmanns Legat også have forskellig tyngde. Både selve præsentationen på dagen, forskningens tyngde samt nyhedsværdien har indgået og vil fortsat indgå i vurderingen af de indkomne abstracts. Det blev besluttet i hvert fald til og med 2016 at fastholde den nuværende linje for ansøgninger til Kampmanns Legat.
 
3. Nyt GRADE kursus? Dato
Der er endnu ikke fastsat en dato for et nyt GRADE kursus, men vi stiler mod at afholde et kursus i efteråret 2015 i Aarhus.
 
4. RADS: udpegninger fra DSKF – opdatering
Der er endnu ikke kommet en officiel henvendelse fra RADS angående udpegninger til nye fagudvalg. Marie Louise Christiansen har sagt ja til at sidde i 
Fagudvalget for koagulationsfaktorer og hæmofili. Det ville være oplagt at høre Maija Haastrup om hun ville være interesseret i at sidde i et af de kommende dermatologiske fagudvalg (biologisk behandling af hidrosadenitis eller kronisk urticaria). Næste møde i RADS afholdes 3. juni. Her forventes genindkaldelse af en række eksisterende fagudvalg.

5. Tilskud til EACPT delegeredes deltagelse i møder
Troels Bergmann blev desværre ikke valgt til bestyrelsen, men han deltager alligevel i kongressen i Madrid. SYD finansierer deltagelsen. Eva Sædder har endnu ikke tilmeldt sig. Eventuelt er der mulighed for at NORD kunne finansiere. Budgettet pr. møde er ca. 7-10.000 DKK. De delegerede mødes ca. hvert andet år i forbindelse med kongressen. Med hensyn til tilskud vil DSKF som udgangspunkt gerne fremover betale for de delegeredes deltagergebyr, mens transport og hotel skal dækkes ad andre veje. Mulighederne for DSKF finansiering skal dog i første omgang diskuteres med vores kasserer Ljubica Andersen (ikke til stede ved mødet), idet vi skal have overblik over DSKFs økonomiske råderum. Det blev diskuteret, om DSKF skulle sætte en tidsbegrænsning for, hvor længe et medlem kan sidde som delegeret. Der var enighed om, at man som udgangspunkt skulle udpeges for en periode på 4 år ad gangen (dvs. deltagelse i 2 møder) med mulighed for udpegning i yderligere 4 år.

6. Kommende møder
 • Uddannelse: Foråret 2016. Vi ønsker at afholde et møde om I- og H-lægernes uddannelsessituation. Alle afdelinger inklusiv SST og industrien vil blive opfordret til at deltage – især PKL’erne samt de uddannelsesansvarlige overlæger. Alle afdelinger vil desuden blive opfordret til at give deres uddannelsessøgende læger mulighed for at deltage i mødet. Vi ønsker at diskutere samarbejdet på tværs af Regioner, Stat, Industri og Centre. Vi vil gerne skabe mulighed for øget læring af hinandens erfaringer samt diskutere, hvorledes I- og H-læger i højere grad kan fastholdes i specialet. Kan vi som speciale blive ved med at acceptere, at forløbene er så forskellige på tværs af matriklerne? For at fremme deltagelsen vil vi forsøge at lægge mødet i tilknytning til et H-kursus. Mulige deltagere i en planlægningsgruppe blev diskuteret, og der blev nævnt Freja Hemmingsen Sørup, Mikkel Christensen, Jakob Henriksen, Charlotte Uggerhøj, Hanne Borgeskov, Birgitte Klindt Poulsen.
 • Arbejdet i RADS fagudvalg: Efterår 2015. Der har endnu ikke kunnet fastsættes en endelig dato.
 • Retsfarmakologi: Sent forår 2016. Ljubica Andersen arbejder fortsat videre med at planlægge mødet.
 • Patientsikkerhedsdatabasen: Det er ikke helt afklaret, hvad DSKFs reelle bidrag skulle være ved et møde om Patientsikkerhedsdatabasen. Birgitte kontakter Annemarie Hellebek for uddybning. Eventuelt kunne man forestille sig et møde arrangeret af Enhed for Patientsikkerhed med mulighed for deltagelse for DSKFs medlemmer (samt evt. medlemmer af øvrige selskaber under DSF, idet der formentlig også ville være interesserede blande DSFEs medlemmer).
7. Jubilæumsmøde 2016: planlægningsgruppe
Kim Brøsen, Marie Louise Christiansen og Hanne Borgeskov er foreløbige medlemmer af en planlægningsgruppe. Marie Louise skriver til medlemmerne og opfordrer flere til at melde sig – gerne både seniore og yngre, og gerne fra alle centre. Det skal undersøges, om der findes statsaftaler med kongrescentre, LVS har muligvis nogle aftaler, man kunne benytte sig af. Marie Louise kontakter forskellige kongrescentre i københavnsområdet for at høre om priser. Vi regner med ca. 70 deltagere, og årsmødet skal afholdes 14.-15. april 2016. Hos BCPT kan søges om tilskud til afvikling af særlige arrangementer i de nationale selskaber, og dette bør vi også gøre. Det blev diskuteret, om vi skal tillade firmaudstillinger. Som udgangspunkt er bestyrelsen positivt stemt for dette, så længe der udarbejdes officielle henvendelser og kontrakter samt foretages alle krævede anmeldelser. Men netop ved et jubilæumsmøde synes det relevant at industrien også er repræsenteret, idet vi er et speciale, som har et interessefællesskab med industrien.
 
8. Indkommet ansøgning fra Novartis om medlemskab
To ansatte i Novartis har ansøgt om medlemskab af DSKF. Vi har ingen procedure for at kunne optage hele firmaer som medlemmer, men personer ansat i industrien kan optages som individuelle medlemmer. På nuværende tidspunkt er medlemsgebyret det samme for industriansatte som for offentligt ansatte. Fra andre videnskabelige selskaber kendes imidlertid til en praksis med differentieret medlemsgebyr. Vi vil til næste generalforsamling diskutere, om vi skal have differentieret medlemsgebyr.
 
 
9. Habilitet i DSKFs bestyrelse
Vi diskuterede, om der skal gælde særlige habilitetskrav for bestyrelsesmedlemmer i DSKF. Der var enighed om, at der skal gælde et habilitetskrav på formandsniveau, og at formanden ikke kan have fast tilknytning til industrien. Men det er vigtigt, at der fortsat er plads til industrimedlemmer i bestyrelsen generelt.
 
10. Hjemmesiden
Vi diskuterede, hvorledes hjemmesiden fremover skal vedligeholdes og opdateres. Vi har tidligere fravalgt en ekstern webmaster. Der var stemning for, at enkelte bestyrelsesmedlemmer gives redigeringsrettigheder, og tentativt blev nævnt Troels Bergmann, Kristine Moll Harboe og Eva Sædder.
 
11. Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
 
I EACPT regi har man igennem flere år arbejdet på at ophøje Klinisk Farmakologi til en sektion under UEMS (Den Europæiske Lægeforening, hvor de nationale selskaber – i Danmark DADL – er medlemmer). Det er netop lykkedes. Der forventes derfor en snarlig henvendelse til DADL om, at der skal udpeges repræsentanter. Idet DSKF er det specialebærende selskab, vil henvendelsen til DADL formentlig blive rettet videre til os. DSKF er af den opfattelse, at etablering af Klinisk Farmakologi som selvstændig sektion under UEMS vil øge det internationale samarbejde. Vi skal være forberedte på at udpege delegerede (antageligvis 2 personer). Troels Bergmann vil læse op på det og er selv interesseret i at være delegat.

12. Eventuelt
 
 • Vi har ikke hørt yderligere fra DSF angående medlemskab af ESPT. Vi afventer foreløbig yderligere information.
 • Der var stemning for at give en vingave til alle afgående bestyrelsesmedlemmer.
 • Steffen Thirstrup kan ikke længere være SST repræsentant i Det nationale Uddannelsesråd for Klinisk Farmakologi. Birgitte Klindt Poulsen kontakter Jens Heisterberg med henblik på at finde en afløser.
 • NPU brugermødet er aflyst grundet for få tilmeldinger. Birgitte Klindt Poulsen skriver til Per Damkier og Birgitte Brock for at høre, hvad vores behov fremover er i den sammenhæng. 
 • Henrik Enghusen Poulsen og Jesper Hallas er af DSKF indstillet som repræsentanter i Det Frie Forskningsråd.
 • Emner til DSFs årsmøde i januar 2016 skal indsendes senest 26. maj. Både overordnede emner for selve mødet samt forslag til workshops modtages – både i gennemarbejdet form og som stikord. Marie Louise udsender information til medlemmerne. Deadline for tilbagemelding er 26. maj kl. 12.00.
 • IRF beder om, at DSKF udpeger repræsentanter til IRFs specialistgrupper i forbindelse med udarbejdelse af De Nationale Rekommandationslister. Birgitte undersøger kommisoriet herfor. 
 • Formanden har modtaget en henvendelse fra TV2, der ønsker at lave et program om medicinudgifter. Vi afventer foreløbig et oplæg. 
 • Næste bestyrelsesmøde forventes planlagt i slutningen af august 2015. Der skal snarest fastsættes en endelig dato – evt. via en Doodle. 


Med venlig hilsen,

Marie Louise Christiansen, sekretær i DSKF