Uddannelse / Undervisningskurser / Kursus nr. 2

Kursus nr. 2

Lægemiddelmetabolisme og ekskretion
Farmakogenetik

Dato: 2.-4. oktober 2024

Sted: Odense

Delkursusledere: Ann-Cathrine Bach Dunvald og Tore B. Stage. 

Varighed: 3 dage

Rolle: Lægen som medicinsk ekspert

Formål:
 • At bibringe deltagerne et alment kendskab til principperne for lægemidlers metabolisme og ekskretion, herunder metoder til kvalitativ og kvantitativ vurdering samt faktorer af betydning for individuelle variationer.
 • At bibringe deltagerne et alment kendskab til betydningen af arvebiologisk forhold for variation i lægemidlers virkninger.

Indhold:
 • Almene principper for lægemidlers oxydation, konjugation og hydrolyse.
 • Cytokrom P450 gen-superfamilien.
 • Stereoselektiv metabolisme.
 • Isozymspecifik metabolisme, modelstoffer, human levermikrosom præparation.
 • In vitro teknikker ved udforskning af lægemiddelmetabolisme.
 • Inhibition og induktion.
 • Individuelle variationer i metabolisme.
 • Genetiske oxidations- og acetylerings-polymorfismer.
 • Almene principper for renal ekskretion af lægemidler.
 • Interaktion ved renal ekskretion.
 • Kvantitativ vurdering af renal ekskretion.
 • Cellulære lægemiddeltransporter.
 • Lægemiddelinteraktioner (inkl. tobak og fødemidler).
 • Det humane genoms betydning for opdagelse, udvikling og anvendelse af lægemidler.
 • Genetisk variation med hensyn til lægemidlers farmakodynamik.

TILMELDING:

 Senest 4 uger før første kursusdag til hovedkursusleder Maija Bruun Haastrup på maija@dadlnet.dk