Om / Bestyrelsesmøder / 2017 / 18. januar 2017

18. januar 2017

Referat af DSKF bestyrelsesmøde d.18. januar 2017 kl.8:30-10:00.
Afholdes i Restauranten v. Hovedindgangen til Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense.
 
Tilstede: Charlotte, Eva, Ljubica, Troels, Freja, Hanne, Maija Afbud: Maja, Kirstine
 
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.
 
2. DSKF Årsmøde 2017
a. Fredag d.21.april 2017. Hotel Marselis, Århus.
b. Nyt fra Arbejdsgrupper i. Fagligt program (foredragsholdere etc.): Det endelige program skal udarbejdes og udsendes til oplægsholderne (Troels). ii. Organisation (praktik, generalforsamling (GF), deadlines, invitationer, tilmelding, pris, etc.): GF skal indkaldes med 28 dages varsel. Der udsendes derfor invitation primo februar (Maija). Seneste rettidige tilmelding 15. marts. Der skal sendes opfordring til nye medlemmer af bestyrelsen ud (Maija), da 4 af bestyrelsesmedlemmerne stopper (Eva, Hanne, Ljubica, Maja). Forslag skal være bestyrelsen i hænde 3 uger før GF og udsendes til medlemmerne 2 uger før GF. Medlemsafgiften bevares uændret. Priser for deltagelse i årsmødet: 500 kr for speciallæger, 250 kr for ikke-speciallæger, 1000 kr for personer fra lægemiddelindustrien og personer der ikke er medlemmer. Ljubica og Charlotte spørger til mulighederne for elektronisk tilmelding via Aarhus-modellen, Maija spørger til mulighederne via SDU. Charlotte undersøger muligheden for at søge økonomisk støtte fra BCPT. Aarhus-folkene kigger på et evt. socialt programpunkt efter selve programmet.
 
3. DSKF's samarbejde med Medicinrådet, orientering: Troels fortæller at DSKF korresponderer med Medicinrådet vedr. det nye samarbejde.
 
4. Kassererposten. Indhentning af CPR og id-beviser fra bestyrelsen. Bestyrelsen vælger at rekonstituere sig, da Ljubica udtræder af bestyrelsen fra årsmødet. Posterne fordeler sig derefter således: Troels K. Bergmann er formand, Kirstine Moll Harboe er næstformand, Maija Bruun Haastrup er sekretær og Charlotte Uggerhøj Andersen kasserer. Øvrige medlemmer er Eva Aggerholm Sædder, Ljubica Vukelic Andersen, Maja Hellfritzsch Poulsen, Freja Karuna Hemmingsen Sørup (suppleant) og Hanne Bække Borgeskov (suppleant). Ljubica overdrager opgaverne til Charlotte. Alle bestyrelsesmedlemmer skal sende kopi af pas/kørekort og sundhedskort til Charlotte.
 
5. EACPT
a. Indstillinger til Young Investigator Award in translational pharmacology [bilag 2] (deadline for medlemmers indstilling til bestyrelsen d.15.januar): Ingen forslag.
b. Eva Sædder og Troels Bergmann genudpeges som delegater. EACPT-delegater kan søge DSKF's bestyrelse om beløb til dækning af udgifter i forbindelse med EACPT-kongresser. Bestyrelsen tager stilling til disse ansøgninger fra gang til gang.
 
6. Webside / Facebook status: Intet nyt.
 
7. Fremtidige møder
a. Retsfarmakologi (marts 2018) Eva og Ljubica arbejder på dette.
b. Regulatorisk medicin efteråret 2017 (Lægemiddelstyrelsen) Kirstine og Troels arbejder på dette. Dato kommer snart.
c. Gå-hjem-møde om klinik-nære tiltag og polyfarmaci er tilsigtet. [CUA] Der stiles imod et gå-hjem-møde i Odense (evt. Aarhus), f.eks. 26/10-2017, emne: Erfaringer med iværksætning af polyfarmaci-ambulatorier. Charlotte arbejder videre.
d. Andre? Ingen
 
8. Nyt fra DSKF stående udvalg:
a. Opdatering af listerne
b. Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget): i. Revision af målbeskrivelsen. Nyt kommissorium skal skrives. Udvalget nedlægges i sin nuværende form og erstattes af en arbejdsgruppe, som har to år til at udarbejde et nyt udkast til målbeskrivelserne. Forslag til medlemmer af arbejdsgruppen skal være bestyrelsen i hænde om 2 måneder. Troels informerer centrene om dette.
c. Kursusudvalget: Budgettet er blevet beskåret med 20% i forhold til udkastet fra udvalget. Hanne fortsætter som formand for udvalget indtil der foreligger en ny målbeskrivelse og evt. ny kursusrække. 1. januar 2018?? går en ny kursusrække i gang. Forinden diskuteres kursusrækken mht. indhold m.m. i bestyrelsen.
d. Ansættelsesudvalget: Møde: 16/3-2017. Mette Marie er blevet overlæge og er dermed ikke YL længere. Der skal findes en erstatning til udvalget. Der mangler også en YL i udvalget fra vest. Troels tager kontakt til de relevante ledende overlæger mhp. dette.
e. Uddannelsesrådet: Intet nyt.
 
9. Forslag til Lærings- og kvalitetsteams: Punktet mail-behandles i bestyrelsen.
 
10. Næste bestyrelsesmøde: Skype-møde, arrangeres via Doodle.
 
11. Evt. Oplægsholderne til DSF-årsmødets workshop om retstoksikologi får en lille vin-gave fra DSKF.
Referent: Maija Haastrup, sekretær for DSKF