Om / Bestyrelsesmøder / 2018 / 25. juni 2018

25. juni 2018

Referat af DSKF bestyrelsesmøde

Deltagere: Morten R. Hansen, Freja H. Sørup, Maija B. Haastrup, Zandra N. Ennis, Charlotte U. Andersen, Kirstine M. Harboe, Tonny S. Petersen
Afbud: Lene Høimark og Mikkel B. Christensen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
 
2. Bestyrelsesmedlemmers habilitet ift. aktuelle dagsorden
Ingen erklærede inhabile.
 
3. Medicinrådsarbejde for statsansatte
Fortsættelse af diskussion omhandlende kliniske farmakologer ansat i styrelserne og deltagelse i medicinrådsarbejdet.
Overordnet er vi få kliniske farmakologer til at løfte opgaven med deltagelse i medicinrådsarbejde. Der er fortsat behov for at statsansatte kliniske farmakologer bidrager til medicinerrådsarbejde. Det diskuteres hvor problemet skal rejses. Der er enighed om at Lægeforeningen eller Andreas Rudkjøbing kunne være et sted at starte. Foreløbigt aftales at bestyrelsen udfærdiger en præsentation af problematikken, som sendes til Andreas Rudkjøbing.
 
4. Speciallægeloftet, henvendelse til Danske Regioner
Maija har skrevet brev til danske regioners bestyrelser. Andre selskaber har accepteret skrivelsen.
 
5. Persondataforordningen, datakrav til DSKF
I forbindelse med GDPR lavede bestyrelsen en datapolitik som nu er offentlig på hjemmesiden og efterfølgende vil blive rundsendt til medlemmerne. Det konstateres at medlemsoplysninger forsvarligt opbevaret.
 
6. Håndtering af høringer med særlig interesse for DSKF
Høringer distribueres fortsat til medlemmerne og såfremt der er medlemmer med særinteresser, har disse mulighed for at komme med input. Såfremt der ikke er indkomne kommentarer fra medlemmer i DSKF, vil bestyrelsen ikke nødvendigvis udfærdige et svar.
 
7. Årsmøde 2019 – sted, varighed m.m.
Bestyrelsen diskuterer varigheden af årsmøderne fremover og økonomien i forbindelse med disse. Der er bred tilslutning til 2 dages varighed mod en beskeden stigning i deltagergebyr til næste år. Bestyrelsen sigter efter at afholde næste årsmøde på vestsjælland. Maija foreslår Klarskovgård til næste årsmøde. Freja vil undersøge om der findes et alternativt i samme område inden for et rimeligt prisleje.
 
8. Arbejdsområder til det næste år
a) PR-udvalg
Det diskuteres hvem der kan være initiativtager bag PR-udvalg. PR-udvalg bør være forankret i bestyrelsen med repræsentanter fra de enkelte centre. Maija skriver til ledelserne fra centrene at de kan sende mail til bestyrelsen, hvis de har en sag de tænker skal tages op i PR-udvalget.
b) Overblik over undervisnings- og ekspertiseområder
Selskabet kunne fortsat godt bruge et overblik over medlemmernes kompetencer i forhold til medicinrådets fagudvalg, undervisning etc. Det bliver foreslået at bruge facebookgruppen som fundament. Det vurderes dog, at denne ikke er egnet. Alternativt kunne det overvejes at lave en profil-sektion på selskabets hjemmeside. Freja vil undersøge om man kan tilføje en lukket del af selskabets hjemmeside
c) Hjemmesiden
Det foreslås at der 1-2 gange årligt er nogle personer, der kigger hjemmesiden igennem og i fællesskab rydder op. Maija, Freja og Morten melder sig foreløbigt til første gennemløb, som vil finde sted i forlængelse af næste bestyrelsesmøde.
d) Valgprocedure formandskab
Bestyrelsen diskuterer hvordan formanden skal vælges. Det foreslås at formand og næstformand vælges særskilt. Endvidere foreslås det at der vælges en junior-formand, der sidder sammen med formanden det sidste år af perioden. Der er i bestyrelsen enighed om at formanden bør være færdiguddannet klinisk farmakolog.
Bestyrelsen vil tage diskussionen med medlemmerne på næste årsmøde, med formålet at ændre vedtægterne.
 
9. DSF årsmøde 2019 – forslag til emner
Prioritering er blevet foreslået da dette emne kan bruges på mange planer, eksempelvis:
- I regionerne
- Medicinrådet
- Tværregionalt forum
- Patientniveau
- Egne ressourcer
 
10. Fremtidige aktiviteter – huskeliste (status)
a) MR-fagudvalgsarbejde how to-kursus
Troels Bergmann har foreslået at vi åbner kurset op for farmaceuter. Det diskuteres hvordan kurset skal tilrettelægges fremover. Der er generel enighed om at kurset er målrettet mod læger. Det diskuteres om farmaceuterne kan deltage på 1. dag. Bestyrelsen besluttes at kurset indtil videre skal være forbeholdt læger og der er i bestyrelsen enighed om at vi udvikler konceptet før der åbnes op for andre faggrupper.
b) Møde om immunterapi
BKP vil fortsat gerne afholde møde om immunterapi i efteråret. Mødet vil formentligt blive afholdt i Ålborg. Det foreslås at BKP bruger dagene fra How-to kurset, nu hvor det er aflyst her i efteråret.
c) Andre faglige møder det næste år (oplæg om biosikring SSI)
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra SSI og det besluttes at dette oplæg kunne bruges som oplæg til årsmødet
d) Ansøgning om oprettelse af en procedurekode for medicingennemgang til Sundhedsdatastyrelsen
Ansøgning er klar til at blive sendt sundhedsdatastyrelsen. Bestyrelsen bakker op om at Tonny fortsætter
Bestyrelsen diskuterer navngivningen af medicingennemgang vs. Klinisk farmakologisk konsultation. Argumentet for medicingennemgang er at procedurekoden ikke kan låses til et bestemt speciale. Dog kan navnet klinisk farmakologisk konsultation differentiere ydelsen fra andre specialers ydelser.

11. Økonomien i DSKF
Udgår

12. Nyt fra DSKF stående udvalg?
a) Opdatering af listerne
b) Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget)
Arbejdet med kompetencekort er startet. Der sigtes efter i alt 19-20 kort. Ny målbeskrivelse ligger forhåbentligt klar til oktober.
c) Kursusudvalget
Maija overtog formelt posten som formand 1/6/2018. Kursus 2 er planlagt til afholdelse ultimo 2018 og kursus 3 er planlagt til afholdelse primo 2019.
d) Ansættelsesudvalget
Akuelt opslag af 3 hoveduddannelsesforløb med ansøgningsfrist 16/8/2018.
e) Pause: Uddannelsesrådet
 
13. Næste møde
Medio august eller primo september foreslås. Maija sender doodle.
 
14. Eventuelt