2017

Referat af generalforsamlingen 2017
Afholdt på Hotel Marselis, Aarhus, 21. april 2017 kl. 16-17.
 
Referent: Maija Bruun Haastrup
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent: Per Damkier blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
 
2. Formandens beretning:
 
3. Beretning fra selskabets stående udvalg:
Indsættes af Troels
I hvilket omfang skal der refereres fra den livlige debat?
Uddannelsesudvalget (målbeskrivelsesudvalget) v. Lene Høimark:
Udvalget arbejder med at revidere målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i klinisk farmakologi.
Det gamle udvalg blev nedlagt i årets løb og er erstattet af en arbejdsgruppe med 5 medlemmer (Lene Høimark (formand), Mikkel Christensen, Kenneth Skov, Charlotte Uggerhøj Andersen og Maija Haastrup). Bestyrelsen for DSKF har udarbejdet et kommissorium for arbejdsgruppen, som har fået til opgave at udarbejde et udkast til en gennemgribende revision af målbeskrivelsen. Deadline for dette arbejdet er efteråret 2018. Arbejdsgruppen forventer at mødes primært per Skype. Input fra centrene ift. kernekompetencer for kliniske farmakologer bydes velkommen.
 
Kursusudvalget v. Hanne Borgeskov:
Kursusudvalget er ansvarlig for afviklingen af den obligatoriske kursusrække i uddannelsen til speciallæge i Klinisk Farmakologi. Der arbejdes med at tilrettelægge H-kurserne og sikre, at disse er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav til uddannelsen til speciallæge i Klinisk Farmakologi.
Medlemmer: Hanne Borgeskov (formand, hovedkursusleder), Torben Laursen, Kim Brøsen, Kim Dalhoff, Lars Peter Nielsen, Kirstine Moll Harboe, Maja Hellfritzsch Poulsen, Troels K. Bergmann (formand for DSKF), Per Damkier (observatør). Alle medlemmer ønsker at fortsætte i udvalget.
Der har været afholdt 4 kurser i løbet af 2016, hver med 12-15 deltagere inkl. I-læger. Evalueringerne har været meget pæne, især de interne. Der afholdes 3 kurser i løbet af 2017, hvorefter kursusrækken er slut for denne gang. Den nye kursusrække starter i 2018, men vil formentlig blive påvirket af revisionen af målbeskrivelsen, hvorfor der skal tages hensyn til H-læger i forløb, så de ikke kommer i klemme i overgangen. Alle H-læger er snart på logbog.net. Budgettet for 2017 blev beskåret yderligere, så det er vigtigt at alle overholder rammerne.
 
Ansættelsesudvalget v. Eva Sædder:
DSKF har fire repræsentanter i Ansættelsesudvalget under Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse. Disse er: Eva Sædder (overlæger), Tonny S. Petersen (overlæger), Zandra N. Ennis (yngre læger i Vest) og Catrine Christensen (yngre læger i Øst).
Der har været afholdt 2 ansættelsesrunder siden sidste årsmøde. I efteråret 2016 var der slået 4 forløb op, hvoraf de 3 blev besat, og i foråret 2017 har der været 3 forløb, som blev søgt og besat af 3 læger. Det ser ud til, at der bliver flere ansøgere end stillinger fremover.
 
Den Landsdækkende Uddannelsesråd i Klinisk Farmakologi (Uddannelsesrådet) v.
?:
Uddannelsesrådet er organiseret under Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse og arbejder med implementeringen af målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi i praksis. Medlemmer: Jesper Sonne (Postgraduat klinisk lektor i Øst - de facto leder af Uddannelsesrådet), Mikkel Christensen (Uddannelsesansvarlig overlæge i Øst), Catrine Christensen (H-læge i Øst), Per Damkier (Uddannelsesansvarlig overlæge i Syd), Maija Haastrup (H-læge Syd), Lars Peter Nielsen (Afdelingsrepræsentant i Nord), Torben Laursen (Postgraduat klinisk lektor i Nord), Vakant (H-læge i Nord), Hanne Lomholt Larsen (Lægemiddelstyrelsen), Martin Gormsen (Leo Pharma), Jeanett Borregaard (Novo Nordisk A/S), Stig Ejdrup Andersen (Ansvarlig for uddannelsen i Klinisk Farmakologi i Roskilde), Birgitte Klindt Poulsen (Specialeudpeget repræsentant) og Birgitte Rønn (Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse).
Der har ikke været nogen aktivitet i udvalget i det forgangne år. Udvalget henlægges indtil den nye målbeskrivelse foreligger, hvorefter der vil blive behov for det igen.
Dansk Selskab for Farmakologi v. Zandra Ennis:
DSKF har to repræsentanter i bestyrelsen for DSF, Zandra Ennis og Kenneth Skov. Maija Haastrup er suppleant. Ulf Simonsen er fortsat formand for DSF.
Der har primært været arbejde i forbindelse med årsmødet afholdt i januar. Det vil blive udmeldt per mail, når input til det kommende årsmøde ønskes.
EACPT v. Troels Bergmann:
DSKF har to repræsentanter i EACPT, Eva Sædder og Troels Bergmann.
Der er møde i repræsentantskabet i juni, hvor Troels deltager. Der arbejdes med et proejkt om kernecurriculum i den prægraduate farmakologiuddannelse.
UEMS v. Troels Bergmann:
UEMS er speciallægeorganisationen i EU. DSKF har to repræsentanter i UEMS, Hanne Rolighed Christensen og Troels Bergmann.
Der arbejdes med at konvertere sektionen for farmakologi til klinisk farmakologi og for en fælles struktur for den postgraduate uddannelse i klinisk farmakologi. Nogle specialer er langt fremme med fælleseuropæiske tjeklister og specialeeksaminer (certificering).
LVS v. Troels Bergmann:
DSKF har to repræsentanter i LVS, Hanne Rolighed Christensen og Troels Bergmann.
 
4. Kassereren fremlægger det revisionsgodkendte regnskab:
Ljubica Andersen, afgående kasserer i DSKF, fremlagde det revisionsgodkendte regnskab. Kontingentet foresloges uændret. Generalforsamlingen godkendte regnskabet og kontingentet.
Revisorerne, Henrik Enghusen Poulsen og Jesper Sonne, fortsætter.
 
5. Valg af bestyrelse:
Bestyrelsen i DSKF består af 7 medlemmer og 2 suppleanter og er selvkonstituerende. Ljubica Andersen, Eva Sædder og Hanne Borgeskov udtrådte af bestyrelsen i henhold til tidsbegrænsningen i vedtægterne, Maja Hellfritzsch Poulsen efter eget valg.
 
Der var indkommet i alt 5 nye kandidater til bestyrelsen, og Kirstine Moll Harboe og Freja Hemmingsen Sørup genopstillede. Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt: Kirstine Moll Harboe, Mikkel Bring Christensen, Tonny Studsgaard Petersen, Morten Rix Hansen, Lene Høimark og Freja Hemmingsen Sørup.
Bestyrelsen består derfor nu af følgende medlemmer: Troels K. Bergmann (valgt i 2014), Kirstine Moll Harboe (valgt i 2015), Charlotte Uggerhøj Andersen (valgt i 2016), Maija Bruun Haastrup (valgt i 2016), Mikkel Bring Christensen (valgt i 2017), Tonny Studsgaard Petersen (valgt i 2017), Morten Rix Hansen (valgt i 2017), Lene Høimark (suppleant, valgt i 2017) og Freja Hemmingsen Sørup (suppleant, valgt i 2015).
Bestyrelsen konstituerer sig på et senere møde.
 
6. Eventuelt:
Troels Bergmann takkede på selskabets vegne de udtrædende bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde.