Om

Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale som på et videnskabeligt grundlag kombinerer klinisk, farmakologisk, epidemiologiske og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler.
 
Klinisk farmakologi er en lægevidenskabelig disciplin som først i 1996 opnåede status som et selvstændigt lægeligt speciale i Danmark.
 
SELSKABET HAR TIL FORMÅL AT:
 
- udvikle det kliniske farmakologiske speciale med særlig vægt på at fremme forskning og uddannelse
 
- sikre repræsentation af faget i relevante nationale fora
 
etablere og udbygge internationale kontakter med henblik på fagets udvikling, både nationalt og internationalt
 
Som ordinære medlemmer af DSKF kan optages speciallæger i klinisk farmakologi og yngre læger der er under uddannelse i specialet. Endvidere kan optagelse af ikke-læger komme på tale ved indsendelse af en motiveret ansøgning til bestyrelsen på sekretaeren@dskf.org.
 
Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer valgt blandt og af selskabets medlemmer samt to suppleanter. Funktionstiden som ordinært bestyrelsesmedlem er maksimalt 4 år. Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt bestyrelsesmedlemmerne.
 
Der er generalforsamling 1 gang årligt, almindeligvis i april måned.

Bestyrelsen afholder ca. 4 årlige bestyrelsesmøder. Endvidere afholdes mindst 3 videnskabelige møder årligt

Selskabet har 2 stående udvalg

  • Uddannelsesudvalget
  • Kursusudvalget

Endvidere har selskabet repræsentanter i

  • Ansættelsesudvalget under SST
  • Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS)
  • European Association of Clinical Pharmacology (EACPT)
  • Dansk Selskab for Farmakologi (DSF)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi