2020

Referat af ekstraordinær generalforsamling i DSKF, 4. februar 2020
 
Referent: Maija Bruun Haastrup
 
1: Valg af dirigent
Per Damkier valgt
 
2: Afstemning om vedtægtsændringer
I henhold til vedtægterne skal 1/3 af selskabets medlemmer være repræsenteret til en afstemning om vedtægtsændringer, og heraf skal 3/4 være ja-stemmer, for at forslaget kan vedtages.
Der var indkommet i alt 72 stemmer til afstemningen. Heraf var der 59 ja-stemmer og 13 nej-stemmer. Forslaget er derfor vedtaget.
 
Referat af generalforsamling i DSKF 2020
d. 22 september 2020, kl 13.00-14.00, Odense Jomfruadelige Kloster


1. Valg af dirigent
Troels Bergmann blev udnævnt til dirigent og kunne konstatere at der var indkaldt rettidigt iht. Vedtægterne.

2. Formandens beretning
Forud for generalforsamlingen var formandens beretning rundsendt til medlemmerne af DSKF (se appendix 1). Der var ikke indkomne kommentarer til beretningen.

3. Regnskab- og budgetfremlæggelse, samt kontingentfastsættelse
Forud for generalforsamlingen var selskabets regnskab rundsendt til medlemmerne af DSKF.
Grundet aflyst årsmøde og delvis refusion står selskabet til nedgang i beholdning. BCPT har dog tilkendegivet at de bevilgede midler ikke trækkes tilbage på trods af aflysning, men kan anvendes til næste årsmøde i stedet.
Det blev vedtaget at kontingent forbliver uændret.
Der blev spurgt til hvorfor selskabet betaler skat. Dette er som følge af overskud på afholdte aktiviteter samt aflønning af studentermedhjælper til oversættelse af målbeskrivelsen.
Selskabet er momsregistreret på baggrund af et momspligtig indkomst på over 50.000 kr årligt

4. Rapport fra selskabets stående råd og udvalg
Kursusudvalget:
En del kurser er rykket grundet COVID-19, men efter planen skal 3 kurser afholdes i efteråret 2020.
SST har godkendt budgettet, men skåret 6% hvilket var forventet.
Ansættelsesudvalget:
Der har for nyligt været afholdt ansættelsessamtaler, hvor der blev ansat en kandidat i forløbet opslået af Rsyd.
DSF:
Det er besluttet at årsmødet 2021 aflyses grundet COVID-19 situationen.

5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand
• Afdelingslæge Henrik Horwitz fra Bispebjerg Hospital er opstillet som eneste kandidat
7. Valg af øvrige bestyrelse
Lene Høimark og Charlotte Uggerhøj Andersen udtrådte af bestyrelsen. Zandra Nymand Ennis var på genvalg. Således var der valg til tre bestyrelsesposter (og to suppleantposter). Følgende kandidater var opstillet:
• Zandra Nymand Ennis
• Kenneth Skov
• Marie Bach Nielsen
• Samuel Azuz
• Louisa Exner
Zandra Ennis, Kenneth Skov og Samuel Azuz opnåede valg til bestyrelsen.

Suppleanter:
- Marie Bach
- Louisa Exner


8. Valg af revisorer

Henrik Enghusen Poulsen og Jesper Sonne er valgt for 3 år i 2019 og fortsætter som revisorer.
Mette Marie Hougaard Christensen blev, som eneste kandidat, valgt til revisorsuppleant.


9. Eventuelt
Ingen forslag til eventuelt

Appendix 1

Formandens beretning DSKF 2020:
Så lykkedes det endelig at få afholdt en generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, selv om det måtte blive under andre former, end vi havde håbet. Der er sket en del siden vores sidste årsmøde for knap halvandet år siden, og ingen af os ved, hvornår vi igen kan afholde et årsmøde under vante former.
 
Corona-pandemien har også haft sin betydning for DSKF og for klinisk farmakologi. I selskabs-øjemed har det betydet, at vi måtte udsætte og siden aflyse det årsmøde, som vi havde planlagt igennem et halvt år. Vi tog beslutningen så tidligt, som vi kunne, men vi kunne ikke undgå et betydeligt økonomisk tab. Heldigvis har vi øget egenkapitalen de seneste år, så vores økonomi er stadig sund, men derfor er det alligevel ikke sjovt at skulle indkassere et tab.
 
På den positive side har vores dygtige kolleger i centrene været med til at vise flaget for klinisk farmakologi i de første faser af pandemiens indtog i Danmark, hvor det stod klart, at vi var nødt til at prøve at skaffe lægemiddelforsyninger for især de kritiske lægemidler. For nogle har der været meget travlt i de første måneder af foråret, mens mange andre har været hjemsendt og har måttet jonglere at arbejde så meget som muligt hjemmefra, mens børnene skulle passes, undervises og ikke mindst underholdes. I skrivende stund har vi fortsat kolleger, som er hjemsendt, mens andre har lov til at være til stede på arbejdspladsen omgivet af håndsprit og restriktioner.
 
Undervisning på universiteterne har været en disciplin helt for sig selv, og vi har alle lært meget om diverse mødeprogrammer og god mødekultur online. Forhåbentlig kan vi bruge de erfaringer konstruktivt fremover, når verden forhåbentlig ligner sig selv mere inden længe, og i mellemtiden høster vi (håber jeg) nogle af de frugter i forbindelse med afholdelsen af den første online generalforsamling i DSKF nogensinde.
 
Siden vi mødtes i Korsør for knap halvandet år siden er der heldigvis også sket en række positive ting for selskabet. Først og fremmest fik vi godkendt den nye målbeskrivelse i forsommeren sidste år, og i forlængelse af det har vi også gennemført en mindre ændring i kursusrækken, hvor farmakoøkonomikurset er blevet udvidet med en dag efter stor velvilje fra delkursuslederne på farmakogenetik-kurset, som har afgivet dagen. Denne ændring er også godkendt af Sundhedstyrelsen, så den opmærksomme læser vil have opdaget, at målbeskrivelsen for klinisk farmakologi nu findes i en 2020-version på styrelsens hjemmeside.
 
Jeg vil også gerne fremhæve, at det i sommeren 2019 lykkedes at få Danske Regioner til at justere ansættelsesstoppet for speciallæger på universitetshospitalerne. Det medførte, at fem lægelige specialer nu er undtaget dette, herunder klinisk farmakologi. Speciallægestoppet har primært haft betydning i Odense og Aarhus, så det er ikke sikkert, at der er så mange andre, der har opdaget dette benspænd. For dem af os, som det vedrørte, var det imidlertid ikke nogen helt lille ting, og det betyder meget, at vi nu ikke længere behøver at tage hensyn til endnu en arbitrær regel, når vi ønsker at slå stillinger op på afdelingerne.
 
For næsten præcis et år siden, i september 2019, afholdt DSKF sammen med afdelingerne i Odense og Aarhus det 7. Nordiske Lægemiddelinformationscentermøde i Odense. Det var særdeles velbesøgt med over 75 deltagere, hvilket er ca. dobbelt op i forhold til året før. Mødet blev evalueret godt af deltagerne, og jeg synes, at vi har grund til at være stolte over både fremmøde og resultat.
Vi har faktisk fået så meget blod på tanden, at vi har til hensigt at lægge billet ind på at afholde EACPT 2027 i Odense i samarbejde mellem OUH, SDU og DSKF. Mødet afholdes hvert 2. år, og vi har mange gode folk både i selskabet og på afdelingen i Odense, som vil kunne bidrage til at lave et virkelig godt europæisk møde. Vi håber, at I alle har lyst til at komme med gode ideer og eventuelt give en hånd med i planlægningen, hvis vi skulle få opgaven. Dette afgøres næste sommer, så I hører nærmere, når vi ved lidt mere.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak for en massiv indsats på selskabets vegne til Charlotte Uggerhøj Andersen, som har været kasserer de sidste 4 år og med sikker hånd har styret finanserne i selskabet, samt til Lene Høimark, som godt nok ikke har været medlem af bestyrelsen helt så længe som Charlotte, men til gengæld har arbejdet i en lang årrække for at få gennemført den ændring af målbeskrivelsen, som vi endelig kom i hus med sidste år. I har begge trukket et stort læs, og det skal I have tak for.

Ellers er der ikke så meget andet for mig at gøre nu end sige tak for, at jeg har været betroet den opgave at være først sekretær og derefter formand for Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Det har fyldt en del i mit liv de sidste 4½ år, og det har været en ære og et privilegium. Jeg håber, at jeg efterlader selskabet i en endnu bedre forfatning, end jeg overtog det.

Som udgangsreplik vil jeg opfordre alle tidligere bestyrelsesmedlemmer i selskabet til at overveje, at man godt kan tage en tørn mere, selv om man har ”aftjent sin værnepligt”. For mig er selskabet en karrierelang forpligtelse, og jeg stiller gerne op som menigt bestyrelsesmedlem om nogle år, hvis der er behov for det og bidrager gerne på anden vis i mellemtiden. Erfaring og kontinuitet er vigtigt, også i DSKF, og en blanding af nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer må være det optimale for den fortsatte drift og udvikling af selskabet.
Ringe, d. 6. september 2020

Maija Bruun Haastrup
Afgående formand for DSKF