Om / Bestyrelsesmøder / 2015 / 14. Januar 2015

14. Januar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i DSKF 14.01.2015 
Afholdt i restauranten på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

Deltagere: Birgitte Klindt Poulsen, Kim Brøsen, Eva Sædder, Ljubica Andersen, Hanne Borgeskov, Troels K Bergmann, Maria Jersild Jespersen, Maja H Simonsen, Marie Louise Christiansen

Afbud: Ingen

Referat:

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

1. Årsmøde 2015 DSKF, endeligt program, invitation, indkaldelse mv.
Vedr. dagsordenspunktet ”input fra centrene” har vi tilsagn om oplæg fra alle centre undtagen SST. Marie Louise sender mailadresser på Hanne Lomholt og Thalia Blicher til Birgitte, idet en af dem muligvis vil kunne holde et oplæg fra SST.

Vi har tilsagn om deltagelse fra Ulrik Tarp, Flemming Sonne, Christian Schneider og Mette Juulsgaard. Efter bestyrelsesmødet er ligeledes indkommet tilsagn om deltagelse og oplæg fra Hospira.

Abstracts til Kampmanns Legat: Såfremt der kun indkommer enkelte abstracts, kan der eventuelt afsættes 30 minutter yderligere i forhold til udkastet til programmet til diskussion af biosimilars. Biosimilars ville i så fald kunne opdeles og diskuteres både før og efter frokost. Eva forhører sig på Munkebo Kro, om der er mulighed for fleksibilitet med hensyn til frokosttidspunkt.

2. Generalforsamling, indkaldelse, kandidater til bestyrelsen, oplæg vedr. habilitet
Jens Peter Kampmann har givet tilsagn om at lede generalforsamlingen. Hanne B kontakter Henrik Enghusen vedrørende revisorernes holdning til, hvorledes vi kan håndtere fremmødekravet til generalforsamlingen for at kunne vedtage vedtægtsændringer. Marie Louise har efter bestyrelsesmødet kontaktet Marie Krabbe i LVS, og via hende er LVS’ jurister på sagen. Dette er dog blevet forsinket, da Marie Krabbe har været syg, men tilbagemelding afventes snarest.

Vi ønsker på generalforsamlingen at fremsætte et forslag om længere funktionstid til kasseren for at mindske antallet af overdragelsesforretninger. Imidlertid kan det grundet valg af en selvkonstituerende bestyrelse formentlig bedst løses gennem en vedtægts¬ændring, der indebærer mulighed for genvalg op til to gange for alle bestyrelsesmedlemmer.

Idet vi i kraft af selskabets nuværende antal medlemmer formentlig aldrig vil kunne mønstre et tilstrækkeligt antal deltagende medlemmer på generalforsamlingen, har vi diskuteret at udsende information om de foreslåede vedtægtsændringer, som medlemmerne så kunne give fuldmagt til at stemme ja, nej eller blankt til.

Et punkt på dagsordenen skal ligeledes være, hvorvidt der skal være specifikke habilitetskrav til medlemmerne af DSKFs bestyrelse – eventuelt til formandsskabet.

Ligeledes skal de enkelte udvalg under DSKF fremlægge deres årsberetninger på generalforsamlingen. Marie Louise skriver til udvalgsformændene angående dette.

Der skal ligeledes være valg til bestyrelsen: 

Hanne Borgeskov: På valg efter 2 år, modtager genvalg
Eva Sædder: På valg efter 2 år, modtager genvalg
Maria Jespersen: På valg efter 2 år, udtræder af bestyrelsen
Kim Brøsen: Udtræder efter 4 år
Ljubica Andersen Udtræder efter 4 år
Troels Bergmann Medlem 1 år, ej på valg
Maja Simonsen Medlem 1 år, ej på valg
Birgitte Klindt Poulsen Medlem 3 år, ej på valg
Marie Louise Christiansen Medlem 3 år, ej på valg

Omkring 1. marts 2015 skal alle dokumenter og invitationer vedrørende årsmøde og generalforsamling være klar til udsendelse til medlemmerne.

3. Eventuel ekstern webmaster til hjemmesiden
DSKF har modtaget et tilbud om en ekstern webmaster til hjemmesiden. Muligheden blev diskuteret, og der var enighed om, at DSKF ikke på nuværende tidspunkt har behov for en ekstern webmaster. Det var også vanskeligt at se, hvorledes en ekstern webmaster ville kunne lette arbejdet med hjemmesiden væsentligt, idet det tidskrævende ikke så meget selve opdateringen af hjemmesiden men snarere beslutningsprocessen om, hvad der skal ligge på hjemmesiden, identifikation af relevant materiale osv. Dette del af processen vil en ekstern webmaster ikke kunne udføre selvstændigt. Der var enighed om, at ansvaret for hjemmesiden skal være forankret i den til enhver tid siddende bestyrelse. I den forbindelse blev det besluttet at udpege en web-ansvarlig i bestyrelsen i forbindelse med konstitueringen. Eva indkaldte forslag til, hvad der kan lægges på hjemmesiden. Der blev nævnt en ressourcesamling (efter bestyrelsesmødet effektueret som en Værktøjskasse på hjemmesiden) og links til stillingsopslag (ligeledes effektueret efter bestyrelsesmødet). Forslag til materiale til hjemmesiden må meget gerne fremsendes til Eva.

4. Kommende møder i DSKF regi i 2015 (retsfarmakologi, fællesmøde med Patientsikkerhedsdatabasen)
Retsfarmakologi: Diskussion af rammerne for et møde om retsfarmakologi. Længden af mødet vil afhænge af indholdet. Såfremt det kommer til at dreje sig om et heldagsarrangement, vil der skulle opkræves deltagergebyr. Man kunne forestille sig et arrangement med en andet videnskabeligt selskab som samarbejdspartner. Vores økonomi i forhold til mødearrangementer er begrænset. Foredragsholderne kan som udgangspunkt ikke tilbydes honorar. Transportudgifter inden for Danmarks grænser vil formentlig kunne dækkes, mens transport fra udlandet formentlig ikke vil kunne dækkes. Muligheden for at afholde arrangementet i Aarhus foreligger, men hvis det vil give mulighed for at medtage flere interessante foredragsholdere, så er det også en mulighed at holde arrangementet i København. Som tentative datoer blev nævnt 6. maj eller 11. maj 2015, hvis det drejer sig om et fyraftensmøde, eller et septembermøde, hvis det bliver et halv- eller heldags-arrangement. Ljubica er tovholder. Birgitte taler med hende om den videre planlægning.

Fællesmøde med Patientsikkerhedsdatabasen: Anne Marie Hellebek har nævnt muligheden for at holde et fælles møde om Patientsikkerhedsdatabasen. Dette kunne eventuelt ske i samarbejde med DSFE. Birgitte taler med Anne Marie Hellebek.

5. Overveje planlægning af jubilæumsmøde 2016
I 2016 kan DSKF fejre 40 års jubilæum, og Klinisk Farmakologi kan fejre 20 års jubilæum som lægevidenskabeligt speciale. Det ønsker bestyrelsen at markere. Vi vil arbejde frem imod et årsmøde 2016, der skal være i internat-regi et centralt sted i Danmark – evt. København. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal stå for planlægningen. På det kommende bestyrelsesmøde vil vi lave brainstorming over mulige temaer.

6. Kontakt til DSF vedr. kommende årsmøde og DSKF’s rolle
DSKF ønsker større indflydelse på planlægning af DSKFs bidrag ved DSFs årsmøde. Vi vil gerne selv have indflydelse på indholdet af workshops og highlights. Vi ønsker temaet for kommende årsmøder planlagt minimum 6 måneder før mødet afholdt. Evt. kunne vi fore¬slå, at DSF nedsatte en årsmødekomite som styregruppe for årsmødet. Vi vil fremover, når vi indkalder bidrag fra DSKFs medlemmer til årsmødet i DSF, bede om, at disse fremsen¬des til DSKFs bestyrelse mhp. beslutning af, hvilke forslag der skal videresendes til DSF.

7. Diskussion af opslag af H-forløb
Der var enighed i bestyrelsen om, at forløbet omkring opslaget af de seneste H-forløb har været problematisk. Ligeledes anerkender bestyrelsen det som en udfordring, at der er rekrut¬teringsvanskeligheder til de opslåede H-forløb. Det er dog vanskeligt for DSKF konkret at gøre noget i forbindelse med opslag af H-forløb og rekruttering af ansøgere, idet DSKF ikke er direkte involveret i opslagene. Dette sker i et samarbejde mellem Birgitte Rønn fra Videreuddannelsessekretariatet og de postgraduate kliniske lektorer på hver klinisk farmakologisk afdeling.

8. Kort info fra formanden
a. RADS Birgitte har talt med Jørgen Schiøler om samarbejdet ml. RADS og DSKF. Thomas Birk fra Danske Regioner er ved at udarbejde et oplæg. Niels Christian Hirsch, Thomas Birk, Jørgen Schiøler og Birgitte har planlagt et opfølgende møde.
b. LVS repræsentanter Birgitte Brock og Steffen Thirstrup har senest repræsenteret DSKF i LVS. Lige nu er vores eneste repræsentant Steffen Thirstrup. På den kommende generalforsamling skal der vælges eller genvælges repræsentanter. Hanne B kigger på vores vedtægter desangående.

9. Eventuelt
a. DSF har stillet forslag om medlemskab af ESPT. Det er uklart, hvor stor en økonomisk byrde dette vil medføre, samt hvilke muligheder et medlemskab af ESPT giver. Vi må afvente diskussionen i DSF. Denne vil formentlig munde ud i en henvendelse til DSKF. Noget tyder dog på, at omkostningerne i forbindelse med et medlemskab af ESPT kunne blive af samme størrelsesorden, som vores medlemskab af EACPT. Dermed skal beslutning om medlemskab formentlig tages på en generalforsamling. Vi afventer foreløbig tilbagemelding fra DSF.
b. Hanne B og Lene Høimark har forsøgt at sammenskrive vores opdaterede målbeskrivelse med SST i den nye elektroniske template. Lissi Bach læser korrektur. Herefter skal udkastet 21 dage i høring i Målbeskrivelsesudvalget, og der vil være mulighed for at komme med konkrete forslag eller kommentarer. I denne periode skal de uddannelsesansvarlige overlæger, der alle er medlemmer af Målbeskrivelsesudvalget, opnå accept af udkastet fra de ledende overlæger fra centrene. Derefter skal udkastet 14 i høring hos bestyrelsen.
c. Næste bestyrelsesmøde afholdes 10. marts 2015 i Odense.

Med venlig hilsen,

Marie Louise Christiansen, sekretær i DSKF
Næste bestyrelsesmøde afholdes 10. marts 2015 i Odense.