2004

Referat af DSKF’s ordinære generalforsamling den 22. januar 2004

 

 

Deltagerantal: 12

 

  1. Steffen Tirstrup valgt til dirigent.
  2. Som nye medlemmer af bestyrelsen vælges Per Buch Andreasen (København) og Palle Mark Christensen (Odense) uden modkandidater. Stig Waldorff genvælges.
  3. Formandens beretning godkendes. Den skriftlige beretning kan læses på Selskabets hjemmeside.
  4. Kursusudvalget formand Torben Laursen ikke til stede, men har sendt et skriftligt resume over udvalgets aktiviteter og status, som refereres af Kim Dalhoff. Der har været afholdt 2 kurser i 2003: ”Farmakokinetik/TDM” i april og ”Metabolisme” i december, begge med stor tilslutning og god evaluering. Der afholdes 4 kurser i 2004: ”Farmakoøkonomi” er programsat til 3-4 februar og ”Farmakodynamik” til 12-14 maj. Der har været ønsker om at de nøjagtige datoer for kursernes afholdelse meldes ud i så god tid som muligt. Iflg. hovedkursuslederen meldes dette ud ca. ½ år i forvejen. Antallet af læger i kursusstillinger andrager i øjeblikket 4-5 i Århus, 2 på Rigshospitalet, 2 på Bispebjerg, 1 i Gentofte, 1 i Lægemiddelstyrelsen og 0 i Odense. Budget for de planlagte kurser er uden videre godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Målbeskrivelsesudvalgets formand Per Damkier aflagde rapport om udvalgets arbejde i 2003. Det har primært drejet sig om færdiggørelse af målbeskrivelserne for faget. Disse er nu godkendt af Sundhedsstyrelsen og der pågår p.t. et større arbejde med at få dem implementeret. Næste skridt bliver udarbejdelse af logbøger samt tilsikring af at indholdet i målbeskrivelserne kan opfyldes på de relevante klinisk farmakologiske afdelinger eller ved deltagelse i uddannelseskurserne. Per Damkier ville gerne bistå i det videre arbejde med logbøgerne.

  1. Regnskabet for 2003 godkendt.
  2. Kontingent for det kommende år vil forblive uændret 200 kr. for individuelle medlemmer og 2.000 kr. for firmaer. Det var en diskussion om det ønskelige i at hæve firmakontingentet og øremærke denne indtægt til specifikke arrangementer som fx et klinisk farmakologisk årsmøde.
  3. De nuværende revisorer Henrik E. Poulsen og Jesper Sonne genvælges.
  4. Ingen punkter til eventuelt.

 

Referent: Kim Dalhoff