Om / Bestyrelsesmøder / 2014 / 12. november 2014

12. november 2014

Referat af bestyrelsesmøde i DSKF 12.11.2014
Afholdt på Bispebjerg Hospital (Pejsestuen), Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kbh NV

Deltagere: Birgitte Klindt Poulsen, Eva Sædder, Hanne Borgeskov, Maria Jersild Jespersen, Marie Louise Christiansen

Afbud: Kim Brøsen, Ljubica Andersen, Troels K Bergmann, Maja H Simonsen

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Årsmøde 2015 DSKF
 • Emne: Mulige emner blev diskuteret. Vi stiler mod, at temaet bliver biosimilars. Det blev besluttet overordnet at fastholde strukturen fra Årsmødet 2014.
 • Sted: Munkebo Kro er booket d. 17.4.2015, og programmet bliver afviklet fra 9-17.
 • Invitation: Marie Louise udsender varsling af dato og tidspunkt til DSKFs medlemmer. Marie Louise skriver desuden udkast til program, der rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne. Deltagergebyret for DSKFs Årsmøde 2015 bliver: Yngre medlemmer: 250 kr; Seniore medlemmer: 500 kr; Eksterne: 800 kr.
 • Generalforsamling 2015:
  i. Hvem er på valg
  Hanne Borgeskov: På valg efter 2 år, modtager genvalg
  Eva Sædder: På valg efter 2 år, modtager genvalg
  Maria Jespersen: På valg efter 2 år, har endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt hun genopstiller
  Kim Brøsen: Udtræder efter 4 år
  Ljubica Andersen Udtræder efter 4 år
  Troels Bergmann Medlem 1 år, ej på valg
  Maja Simonsen Medlem 1 år, ej på valg
  Birgitte Klindt Poulsen Medlem 3 år, ej på valg
  Marie Louise Christiansen Medlem 3 år, ej på valg
  Der vil således ved Generalforsamlingen 2015 være 5 bestyrelsespladser, hvortil nye medlemmer skal vælges, eller nuværende medlemmer skal genvælges. Der skal primo 2015 udsendes indkaldelse af nye kandidater til DSKFs medlemmer. Ved næste bestyrelsesmøde skal vi diskutere eventuelle vedtægtsændringer for DSKF. Hvad gør vi med kassererposten, skal vi evt. indkalde til ekstraordinær Generalforsamling? Hanne taler med Henrik Enghusen og Birgitte taler med Per Damkier om, hvorledes vi kan forholde os, såfremt vi ønsker en vedtægtsændring, der forlænger funktionstiden for kasseren.
  ii. Oplæg vedr. habilitet: Der lægges op til en diskussion på Generalforsamlingen af retningslinjer for habilitet i DSKFs bestyrelse. Skal vi have habilitetserklæringer? Er det nødvendigt, når SST allerede offentliggør alle lægers tilknytningsforhold til industrien? Skal vi have en deklaration på vores egen hjemmeside? Skal vi have specifikke krav eller regler? Overordnet mener vi som bestyrelse, at DSKF bør have en formuleret holdning til habilitet.


3. Årsmøde DSF 2015
 • Det er uvist, hvor langt planlægningen af DSFs årsmøde 2015 er på nuværende tidspunkt. Er der lagt et endeligt program? Ligger det fast, at Hanne Rolighed og Steffen Thirstrup skal holde en 90 minutters workshop om ”Mismatch between Regulatory Affairs and Clinical Practice”? Eva kontakter Ulf Simonsen angående programmet for DSFs årsmøde 2015.
 • DSKF ønsker som selskab fremover at modtage referater fra DSFs bestyrelsesmøder. Derudover er vi interesserede i løbende tilbagemeldinger fra vores repræsentanter i DSFs bestyrelse. Når DSKF skal levere bidrag på vegne af sekskabet til DSFs årsmøde, ønsker bestyrelsen i DSKF at blive involveret.
4. Hjemmesiden

Hjemmesiden er under kontrol, der foretages løbende opdateringer under hensyn til arbejdspres i øvrigt. Det vil være meget administrativt tungt at etablere individuelt password til alle medlemmer. Et fælles password til alle medlemmer vil ikke kunne holdes fortroligt. Derfor beslutter bestyrelsen, at der ikke skal være lukkede sider kun for medlemmer på hjemmesiden. Det er vigtigt, at administrationen af hjemmesiden ikke bliver så tidsmæssigt krævende, at det ikke kan lade sig gøre.
Hjemmesiden har en vis reklameværdi for klinisk farmakologi. Derfor foreslås, at vores specielle kompetencer som kliniske farmakologer skal omtales på hjemmesiden med en kort beskrivelse af hver. For eksempel kan nævnes Bivirkningsmanager, MedicinInfo, Giftlinjen, Retstoksikologi, RADS, Myndighedsbetjening, Fase I enheden. Birgitte og Eva danner sig et overblik over, hvilke funktioner som skal omtales, hvilket allerede udarbejdet materiale, man evt. kunne låne fra, og hvad vi mangler. Evt. kan vi linke til nyhedsbreve fra Aarhus og Odense. Kalenderfunktionen på hjemmesiden er ikke optimal. Den ligger aktuelt i bunden af hjemmesiden, men den bliver ofte overset. Diskussion af, at det måske ville være mere hensigtsmæssigt at have kalenderen liggende unde et faneblad. Om et (kortere) stykke tid skal der udsendes reminder til selskabets medlemmer om at den nye hjemmeside findes. Marie Louise står for dette.

5. Status på specialeplanen

Der har været afholdt møde i SST. SST ønsker ikke, at vi skal have nye funktioner ind i specialet klinisk farmakologi. Vi havde foreslået, at Myndighedsbetjening, Lægemiddel-komite¬arbejde og Lægemiddelrådgivning skulle være kerneopgaver. Det blev reduceret til, at en såkaldt Hovedfunktion for klinisk farmakologi skal være Rådgivning. Giftlinjen er fortsat specialets eneste højt specialiserede funktion. Positivt er det, at der lægges op til, at klinisk farmakologi skal være en såkaldt Basal Sygehusfunktion, hvilket indebærer, at alle Sygehuse i landet skal have adgang til rådgivning fra en klinisk farmakologisk afdeling. Baggrunds-gruppen for specialeplanlægning i SST har endnu ikke diskuteret klinisk farmakologi. Dette vil formentlig ske på et møde i december.

6. RADS-fagudvalg – mulig ændring i fremtiden

Det bliver stadigt sværere at finde folk til RADS fagudvalg. Fagudvalget for HIV/AIDS har ikke kunnet få en klinisk farmakologi tildelt. Der er fra de klinisk farmakologiske afdelinger modstand mod at levere endnu flere personaletimer til RADS. Nogle kliniske farmakologer sidder allerede i flere fagudvalg. Arbejdsbelastningen i fagudvalgene varierer meget. Visse fagudvalg bliver bedt om at opdatere deres RADS guidelines 1 gang årligt.

27. november er der planlagt møde mellem de ledende overlæger fra de klinisk farmako-logiske afdelinger, DSKF, Jørgen Schiøler fra RADS, Niels Christian Hirsch fra Danske Regioner m.fl. Ved dette møde skal den fremtidige rolle for kliniske farmakologer i RADS udvalg diskuteres. Man kunne forestille sig en form for ekstern reviewer funktion, kvalitets-kontrol, at den kliniske farmakolog ikke skulle deltage i samtlige møder osv. På denne måde ville det muligvis fortsat være realistisk, at en klinisk farmakolog sidder i flere fagudvalg.

7. DSKFs repræsentanter i LVS

DSKFs repræsentanter er aktuelt Steffen Thirstrup og Birgitte Brock. Repræsentanterne vælges på Generalforsamlingen. Steffen Thirstrup ønsker at fortsætte, men det er uvist, hvorvidt Birgitte Brock ønsker at fortsætte. Bestyrelsen for DSKF ønsker, at mindst den ene af vores repræsentanter i LVS skal være forankret i en af de klinisk farmakologiske afdelinger.

8. Kommende møder i DSKF
 • Retsfarmakologi. Ljubica stiler fortsat mod at arrangere et forårsmøde om Retsfarmakologi. Formatet ligger endnu ikke fast. Evt. kunne det arrangeres i samarbejde med Giftlinjen. Ljubica bliver bedt om at udarbejde et forslag til, hvorledes et sådant møde kunne se ud.
 • Biosimilars. Dette vil blive dækket på DSKFs årsmøde. Der vil ikke blive arrangeret yderligere møder om biosimilars.
 • Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Birgitte foreslog, at man i samarbejde med Anne Marie Hellebek, der har vist interesse for forslaget, kunne arrangere et møde om Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvad kan vi bruge den til og hvordan. Et sådant møde kunne evt. finde sted i efteråret 2015, og det kunne tage afsæt i publikationer, der aktuelt er på vej, samt i Jakob Nørgaard Henriksens (I-læge i Aarhus) kommende status om AK-indberetninger. Birgitte arbejder videre med dette.

9. Forslag fra bestyrelsesmedlemmer

Ingen

10. Forslag fra Hanne Rolighed.
 • Biosimilars. Dette vil blive et tema på årsmødet.
 • Ændring af H-kursus strukturen. Såfremt vores H-kurser skal ændres grundlæggende, eller evt. afvikles i samarbejde med andre specialer, er det ikke en beslutning, som DSKF kan træffe alene. SST vil skulle involveres. DSKF ønsker på nuværende tidspunkt at fastholde den aktuelle kursusstruktur. Men der lægges op til at arrangere møder i DSKF regi, som bliver afviklet i samarbejde med andre specialer.
 • RADS. Dette vil blive diskuteret på mødet 27. november.

11. Næste møde 14. januar i Odense før årsmødet i DSF?

Næste bestyrelsesmøde i DSKF skal afholdes umiddelbart inden DSFs årsmøde d. 14. januar. Hvis det er muligt, kunne vi evt. mødes og spise morgenmad i restauranten. Vi beder Kim om at undersøge, om der kan bestilles morgenmad og bookes mødelokale kl. 8-9.30. Vi skal primært diskutere årsmødet i DSKF, herunder vedtægtsændringer.

12. Eventuelt
 • Eva foreslår, at Liweb-databasen kunne gøres mere anvendelig, hvis vi kunne registrere med CPR numre. Dette er allerede muligt i Giftlinjens database. Kunne man evt. søge Datatilsynet om tilladelse til at registrere CPR-numre? Eva spørger i Odense, om hvorledes man kan gribe dette an.
 • Tandlægeforeningen har ønsket 2 kurser á 3 timers varighed om farmakologi. Birgitte har et færdiglavet kursusprogram. Bestyrelsen beslutter at bruge dette. Birgitte forestår undervisningen.
 • Klinisk Farmakologi på Wikipedia. På Bispebjerg har man undersøgt, om Klinisk Farmakologi kunne blive synlig på de sociale medier. Region Hovedstaden vil skulle konsulteres og godkende alt, hvad der drejer sig om Facebook, Twitter eller Instagram. Derimod er Wikipedia en mulighed, idet dette medie er ”åbent”. Mange andre lægespecialer i Danmark er omtalt i artikler på Wikipedia, og Wikipedia-links kommer højt op på hitlisten på google-søgninger. Der er fra BBHs side udarbejdet et (ikke færdigt) forslag til en ”beta-version” af en artikel om Klinisk Farmakologi på Wikipedia. Den skal rundsendes til de øvrige Klinisk Farmakologiske afdelinger, som derefter kan give feedback og kommentarer, før den lægges på Wikipedia.
 • Hanne har fået lov til på DSKFs vegne at tage til Aarhus for at holde møde med Lene Høimark om den kommende revision af Målbeskrivelsen.

  Med venlig hilsen,

  Marie Louise Christiansen, sekretær i DSKF