2006

Referat af generalforsamling (GF).

 

Amtssygehuset i Gentofte 26/1 2006.

 

1. Valg af dirigent:

Jens Peter Kampmann blev valgt.

 

2. Valg af bestyrelse:

Der var skriftlig afstemning, følgende blev valgt til bestyrelsen: Steffen Thirstrup (20 stemmer), Lone Ottesen (13 stemmer), Gesche Jürgens (12 stemmer). Nina Bjanarson (8 stemmer) bliver suppleant. Da Lone Ottesen blev valgt ind i bestyrelsen, overtages hendes suppleantpost af Jens Heisterberg.

 

3. Formandens beretning:

 

Beretningen blev afgivet mundtligt, og her følger et referat:

 

A. Der er blevet afholdt møde på Hindsgavl i DSKF regi. Mødet har startet en proces, som bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med.

 

B. Der er blevet afholdt et møde omkring biologiske lægemidler i DSKF regi. Formanden fandt det skuffende, at der trods mødets vigtighed, var relativ få deltagere både fra de andre inviterede selskaber og fra DSKF.

 

C. Der er blevet afholdt et møde i forbindelse med 60 års jubilæet for Danish Pharmacology and Toxicology. Mødet var en stor succes.

 

D. Det er blevet afholdt et fællesmøde mellem DSKF og DSFT. Mødet var en succes. Det er vigtigt at de to selskaber fortsætter det gode samarbejde.

 

Angående punkt A: Nogle af de tilstedeværende ved GF tilkendegav, at de var uenige med bestyrelsen i beslutningen, om at Hindsgavl-mødet skulle sponsoreres af LiF. Nogle af de tilstedeværende ved GF spurgte om hvilke forudsætninger, som lå til grund for udvælgelsen af deltagerne til Hindsgavl-mødet. Der blev svaret, at forudsætninger primært var baseret på geografiske, aldersmæssige samt arbejdsmæssige (sekundær/primærsektoren, centraladministrationen og lægemiddelindustrien) betragtninger. Der blev udleveret et præliminært skrift fra Hindsgavl-mødet til deltagerne ved GF. GF opfordrede bestyrelsen til at arbejde videre med ideerne fra Hindsgavl-mødet.

 

Angående punkt B: Nogle af de tilstedeværende ved GF tilkendegav at en mulig forklaring på de relativt få deltagere kunne skyldes, at der angivelig var usikkerhed om mødet blev overhovedet blev afholdt og at der tidligere på året var afholdt et lignende møde i et andet regi.

 

Herefter blev beretningen godkendt.

  

4. Rapporter fra stående udvalg:

 

Kursusudvalget: Torben Laursen var ikke til stede, men han havde fremsendt skriftlig rapport (udsendt sammen med mødeindkaldelse til GF). Beretningen blev godkendt.

 

Målbeskrivelsesudvalget: Per Damkier var ikke til stede, men han havde fremsendt skriftlig rapport (udsendt sammen med mødeindkaldelse til GF). Beretningen blev godkendt.

 

DSIM's kursus I klinisk farmakologi:

Jens Peter Kampmann afgav mundtlig beretning. Kurserne forløber tilfredsstillende. Beretningen blev godkendt.

 

5. Regnskab:

Godkendt. Fortsætter nuværende kontingentsatser. Henrik Enghusen Poulsen underskriver regnskab ved først givne lejlighed.

 

6. Revisorer:

Henrik Enghusen Poulsen og Jesper Sonne ikke på valg. Per Buch Andreasen blev valgt som revisorsuppleant.

 

7. Procedure for optagelse af ikke-lægelige medlemmer

Bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med at finde en procedure for optagelsen af ikke-lægelige medlemmer i DSKF. I den forbindelse opfordres bestyrelsen til at arbejde på en procedure, som sikre at lægerne i DSKF til enhver tid bestemmer, når det drejer sig om uddannelsesmæssige forhold vedrørende specialet klinisk farmakologi.

 

8. Repræsentanter til Dansk Medicinsk Selskab

De nuværende repræsentanter fortsætter.

 

7. Eventuelt.:

 

A. World Pharma 2010: Kim Brøsen berettede om, at processen med World Pharma 2010 forløber planmæssigt. For mere information se www.iuphar2010.dk.

 

B. Bestyrelsen opfordres til at fortsætte arbejdet med at identificer læger, som har været eller er under uddannelse i klinisk farmakologi, samt speciallæger i klinisk farmakologi.

 

C. Ved årets udgang var der I alt 163 medlemmer (heraf er 5 firmamedlemskaber)

 

 

Referent: Palle Mark Christensen