Om / Bestyrelsesmøder / 2017 / 24. august 2017

24. august 2017

Referat DSKF bestyrelsesmøde d. 24.august 2017 kl. 16-18.
Afholdt J. B. Winsløws Vej 19, 2. sal.lok 3.08. 5000 Odense C. AKF
 
Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
 
2. Bestyrelsesmedlemmers habilitet ift aktuelle dagsorden
Ingen habilitetsproblemer.
 
3. Økonomi – momspligt.
Revisor Charlotte redegør for sagen. DSKF er muligt blevet momspligtig pga. jubilæumsårsmødet 2016 og derfor også i 2017. Fremover vil DSKF også muligvis være momspligtig afhængigt af, hvilke indtægter, der er momspligtige. BCPT er ved at undersøge, om deres tilskud til DSKF bør udløse momspligt. Charlotte undersøger sagen nærmere, herunder muligheden for at hyre en professionel revisor, der kan give den nødvendige støtte og vejledning. Charlotte vil endvidere tage kontakt til LVS for at høre, om de kan rådgive os.
 
4. Årsmøde 2018 (tid, sted, tema, arbejdsfordeling)
Der arbejdes med et todages-arrangement, og der er indhentet tilbud fra hoteller i Odense, Middelfart og Nyborg. Nyborg Strand er umiddelbart det mest interessante tilbud. DSKF kan give et tilskud per deltager, men det vil medføre en medudgift for deltagerne/deres afdelinger. Hvis der bliver mandefald på denne baggrund, må konklusionen være, at årsmødet fremover skal være et endags-arrangement. Der stiles imod 6./7. april 2018. Maija kontakter hotel mhp. om disse datoer er mulige. Tema: Troels og Morten arbejder videre.
 
5. AMGROS samarbejdsmulighed kurser (H-kursus, klin farm kursus) nb Bräuner/Grove
Mette Marie Christensen og Troels har været på besøg hos Amgros for at høre om arbejdet der. De vil gerne formidle, hvordan data kan trækkes og bruges og hvordan man læser deres rapporter. Muligheden er åben for at lave et kursus-samarbejde, f.eks. i forbindelse med et H-kursus Måske kan vi lave et gå-hjem-møde i 2018. Troels arbejder videre.
 
6. Ansøgning om oprettelse af en procedurekode for medicingennemgang til Sundhedsdatastyrelsen
Der findes ikke p.t. en procedurekode for medicingennemgang i SKS-systemet. Dette kan bl.a. bruges i forskningssammenhæng, men også på længere sigt evt. til afregning. Geriaterne bruger en kode, men den er ikke specifik for medicingennemgang. Tonny og Mikkel skriver et udkast til en ansøgning.
 
7. DSKF repræsentant udpeges til møde vedr. udvikling af pædiatrisk farmakologi
Helle Holst og Kirstine er i forvejen med, men i andet regi (DanPedMed og Lægemiddelstyrelsen). Charlotte deltager på vegne af DSKF.
 
8. Inspektorrapport – bilag 1
Der foreligger en fin inspektorrapport for klinisk farmakologi. Alle centre opfylder de formelle krav og ligger over landsgennemsnittet på alle parametre på nær uddannelsesplan.
 
9. Fremtidige møder (status)
a. Retsfarmakologi Intet nyt. Fjernes fra dagsordenen indtil der er nyt.
b. Regulatorisk medicin d. 2.november 2017 i Lægemiddelstyrelsen Programmet er ved at være på plads. Kirstine og Troels melder ud snarest.
c. Gå-hjem-møde om kliniknære tiltag og polyfarmaci/medicingennemgang Mikkel arbejder videre med forventet dato i marts 2018
d. Medicinrådet – Erfamøde DSKF arbejder videre med et 2-dageskursus om Medicinrådet. DSKF udarbejder et brev til Medicinrådet om rammerne for det klinisk farmakologiske bidrag fremover i rådet og fagudvalg. Troels og Maija udarbejder et udkast.
e. Møde om Cannabis? Der afholdes et møde i Aarhus den 23/11-2017 med deltagelse fra bl.a. Lægemiddelstyrelsen. Alle kliniske farmakologer bliver inviteret.
f. GSK mødeforslag (Anne Thomsen), se bilag 2. GSK har foreslået et opfølgningsmøde omkring januar 2018 efter vores gå-hjem-møde i foråret 2017. Vi har ikke plads til flere møder i kalenderen, men GSK er velkomne til at arrangere mødet og invitere vores medlemmer.
g. DSF årsmøde 2018. Forslag til eftermiddagssession Det overordnede emne er populationsfarmakologi, og DSKF vil gerne byde ind med en eftermiddagssession og et hot topic-emne. Vi foreslår en session om modellering , gerne praktiske aspekter, f.eks. regulatorisk. Kirstine og Freja arbejder på at finde oplægsholdere.
 
10. NorPM 2018. http://www.norpm2018.com/.
Reklamemail / web DSKF har støttet Tore Stages konference og gør reklame for denne.
 
11. Udpegning af medlem til NKR arbejdsgruppe: demens og medicin
Mikkel er udpeget.
 
12. Høring ved aktindsigt i helbredsoplysninger
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60864 Ingen kommentarer fra DSKF.
 
13. Forslag til indstilling til Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2018?
Ingen forslag fra DSKF.
 
14. Forslag til indstilling til Marie og August Krogh prisen 2018?
Ingen forslag fra DSKF.
 
15. Nyt fra DSKF stående udvalg ? [bilag: DSKF stående udvalg]
a. Opdatering af listerne Maija opdaterer listerne.
b. Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget) Arbejdsgruppen har haft et konstruktivt møde d.d. og er i gang med at skrive på en ny målbeskrivelse (kompetencer i H-stillingen). Næste møde er 3/10-2017. Arbejdsgruppen kommer til sin tid med en anbefaling til revision af kursusrækken.
c. Kursusudvalget Intet nyt.
d. Ansættelsesudvalget Der har lige været ansøgningsrunde til H-forløb, og der er interesse for specialet. Ansættelsessamtaler afholdes 15/9-2018.
e. Pause: Uddannelsesrådet 16. Fremtidsvisioner a. Visionsmøde – vinterretreat Troels har undersøgt muligheden for et weekend-arbejdsophold for bestyrelsen mhp. at udvikle visionen for DSKF og klinisk farmakologi fremover, f.eks. 19-21/1-2018. Det vil kunne gøres for under 10.000 kr. Troels laver et oplæg.
 
17. Næste møde Skype-møde. Troels inviterer via en Doodle.
 
18. Evt. Intet.